Sr. No SUBJECT DOWNLOAD START DATE END DATE
भूसंपादन कलम (१९) ची अधिसूचना मौ.भोजुचीवाडी ता.कंधार जि. नांदेड .( ३० डिसेंबर २०१६,521kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन कलम (११) ची अधिसूचना मौ.बामणी,पानशेवडी, उस्माननगर, फकीरदरावाडी ता.कंधार जि. नांदेड .( ३० डिसेंबर २०१६,1265kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.देगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( ३० डिसेंबर २०१६,423kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शिकता हक्क अधिनियम , २०१३ . रेणापूर सुधा प्रकल्प ता. भोकर गट क्र. ११३/४ मौ.रेणापूर येथील जमिनीचे अतिरिक्त भूसंपादन .( २६ डिसेंबर २०१६,330kb).BHUSAMPADAN
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.चिंचबन ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,605kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.पार्डी मक्ता ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,635kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.बारसगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,595kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.अर्धापूर ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,588kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौ.लिंबगाव ता.जि. नांदेड . कलम (१९) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,460kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौ.मुदखेड ता.मुदखेड जि. नांदेड . कलम (१९) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,376kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.लतीफपूर ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,568kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.कारवाडी ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,600kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.यमशेटवाडी ता.जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,558kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.हमरापूर ता. अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,589kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.अमरापूर ता. अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,584kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी -मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौ.देगाव ता. अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,376kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी -मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौ.कामठा ता. नांदेड जि. नांदेड . कलम (१९) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,382kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.विष्णुपुरी ता. जि.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ०६ डिसेंबर २०१६,2028kb).BHUSAMPADAN_NANDED06/12/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.सांगवी बु. ता. जि.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ०६ डिसेंबर २०१६,1609kb).BHUSAMPADAN_NANDED06/12/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.बाबापूर (मक्ता ) ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ०६ डिसेंबर २०१६,639kb).BHUSAMPADAN_NANDED06/12/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.पार्डी (मक्ता ) ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ०६ डिसेंबर २०१६,4057kb).BHUSAMPADAN_NANDED06/12/201601/06/2017
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा - नांदेड -यवतमाळ -भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शिकता हक्क अधिनियम , २०१३ भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा-नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. पाथरड ता. मुदखेड जी. नांदेड (०५ डिसेम्बर २०१६,572Kb)BHUSAMPADAN_NANDED05/12/2016
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा - नांदेड -यवतमाळ -पुसद नवीन रेल्वे मार्ग मौ. बामणी ता. हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .(०१ डिसेंबर २०१६,698Kb ) .BHUSAMPADAN_NANDED01/12/2016
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा - नांदेड -यवतमाळ -पुसद नवीन रेल्वे मार्ग मौ. बरडशेवाळा ता. हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .(०१ डिसेंबर २०१६,692Kb ) .BHUSAMPADAN_NANDED01/12/2016
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा - नांदेड -यवतमाळ -पुसद नवीन रेल्वे मार्ग मौ. चिंचगव्हाण ता. हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .(०१ डिसेंबर २०१६,577Kb ) .BHUSAMPADAN_NANDED01/12/2016
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा - नांदेड -यवतमाळ -पुसद नवीन रेल्वे मार्ग मौ. करमोडी ता. हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .(०१ डिसेंबर २०१६,585Kb ) .BHUSAMPADAN_NANDED01/12/2016
अतिरिक्त भुसम्पादन चिंचाळा कालवा साख़ळी क्र.2370 ते 6000 ता.उमरी जि.नांदेड ची कलम 11ची आधिसुचना( ३० नोव्हेंबर २०१६,340kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/2016
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.वसरणी ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,12495kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.रहिमपुर खु. ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,6112kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.मुजामपेठ ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,4060kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.फत्तेजंगपुर ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,4162kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.पिपंळगाव महादेव ता.अर्धापुर येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,3115kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.धनेगाव ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,27155kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.धनगरवाडी ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,4631kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.दाभड ता.अर्धापुर येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,5082kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.खुपसरवाडी ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,3222kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ. कामठा खु ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,2835kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.एलिचपुर येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,630kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.अर्धापुर येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,16MB).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९ खालील अधिसूचना ,मुदखेड वितारीका क्र.२ वरील पुच्छ लघु वितरिकेच्या वाढीव लाम्बिसाठी मौ. चिकाळा ता. मुदखेड .( १८ नोव्हेंबर २०१६,460kb).BHUSAMPADAN_18/11/2016
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९ खालील अधिसूचना ,डोणगाव वितारीकातेवरील आर.एम.1 व एल.एम.1 मौ.रोहीपिंपळगाव ता. मुदखेड .( १८ नोव्हेंबर २०१६,460kb).BHUSAMPADAN_18/11/2016
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.३६१ मौजे रहिमपूर तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर येथील आक्षेप अर्ज सुनावीचे विवरणपत्र .( १० नोव्हेंबर २०१६,460kb).BHUSAMPADAN_2016111010/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.३६१ मौजे चिंचबन ता.अर्धापूर येथील आक्षेप अर्ज सुनावीचे विवरणपत्र .( १० नोव्हेंबर २०१६,202kb).BHUSAMPADAN_2016111010/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.३६१ मौजे जांभरुन ता.अर्धापूर येथील आक्षेप अर्ज सुनावीचे विवरणपत्र .( १० नोव्हेंबर २०१६,820kb).BHUSAMPADAN_2016111010/11/201601/06/2017
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना ,मौ दिग्रस बु.व पानशेवडी(कान्धारेवाडी) ता. कंधार जि.नांदेड .( २१ ऑक्टोबर २०१६,406kb).BHUSAMPADAN_2016102121/Oct/2016
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना (पाताळगंगा,वंजारवाडी,बाळांतवाडी ).( १९ऑक्टोबर २०१६,778kb).BHUSAMPADAN_19a10201619/Oct/2016
भूसंपादन प्रस्ताव-निम्म पैनगंगा प्रकल्प ता.घाटंजी जि.यवतमाळ धरणाचे बुडीत क्षेत्रासाठी मौ.धानोरा (शिख) ता.किनवट जि.नांदेड येथील भूसंपादन करणे बाबत,कलम १९ ची अधिसूचना .( १९ऑक्टोबर २०१६,494kb).BHUSAMPADAN_1910201619/Oct/2016
नांदेड येथील प्रशासकीय इमारत व अन्य प्रशासकीय कार्यालय करिता मौ. असराजां ता. जि .नांदेड येथील गट क्र. ११७,११८,व ११९ मधील जमीन भूसंपादनातं मुद्दत वाढी बाबत (14 Oct 2016,263kb) BHUSAMPADAN_1410201610/Oct/201630/Oct/2016
भूसंपादन प्रस्ताव -इसापूर कालव्याच्या सा.क्र. ६२७००मी वरील वितरिका सा. क्र ८९०० ते ९०४० चे बांधकामाकरीता मौ बारसगांव ता-अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (२१) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .(२७ सप्टें २०१६, २४८kb ) BHUSAMPADAN_BARASGAONARDHAPUR
भूसंपादन प्रस्ताव-भूसंपादन गुरु-ता-गद्दी माळटेकडी येथे रेल्वे उड्डाण पूलाच्या पोचमार्गाचे बांधकामाकरीता मौ नांदेड,ता जि. नांदेड . कलम (२१) पोट कलम (१) ची अधिसूचना (२७ सप्टें २०१६, ३३७kb ) BHUSAMPADAN_GURUDAGADDI
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना डोणगाव वितरिकेवरील आर.एम.1 व एल.एम.1 मौ.रोहीपिंपळगाव ता.मुदखेड .BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याौचा आणि पारदर्शकतेचा हक्कक अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना भुसंपादन जिल्हाा न्यारयालय नांदेड यांचा निर्णय दि.22.04.2008 आर.सी.ए.क्र.96/2003 मधील निर्णयानुसार मौ.भोकर येथील क.नं.258 व 259 मधील क्षेत्र अनुक्रमे 14 आर व 49 आर.मौ. भोकर ता.भोकर .BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याधचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना मौ.बारड ता.मुदखेड येथील गट क्र.741 मधील 00.70 आर जमिन मुस्ली म समाजाचे दफनभुमीसाठी संपादन .BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्यााचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना अतिरिक्तर भुसंपादन प्रस्ताव-बेंबर पाझारतलाव क्र.1 साठी मौ.बेंबरा ता.भोकर भुसंपादन .BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना (शुध्द्पत्रक) मुदखेड वितरीका क्र.2 वरील पुच्छ1 लघु वितरीकेच्यान वाढीव लांबीसाठी मौ.चिकाळा ता.मुदखेड..BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्या्चा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 19 ची अधिसुचना मौ.बारड ता.मुदखेड येथील गट क्रमांक 741 मधील 00.70 आर जमिन मुस्लीरम समाजाचे दफनभुमीसाठी संपादन.BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्यानचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 19 ची अधिसुचना मा.जिल्हा न्यायालय, नांदेड यांचे निर्णय दि.22.04.2008 आर.सी.एस.क्र.96/2003 अन्व ये भुसंपादन.BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्यानचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना रेणापूर सुधा प्रकल्पक ता.भोकर गट क्र.113/4 मौ.रेणापूर येथील जमिनीचा अतिरिक्तस भुसंपादन.BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्या1चा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना (शुद्धीपत्रक) डोणगाव वितरीकेवरील आर.एम.1 प एल.एम.1 मौ. रोहिपिंपळगाव ता.मुदखेड.BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम ११(1) खालील अधिसूचना, लाकामानी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी अतिरिक्त भूसंपादन .(.BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम ११(1) खालील अधिसूचना (शुधीपत्रक) ,मौ चिकाळा ता. मुदखेड .BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३. IMG_20160506_0001
भूसंपादन प्रस्ताव नांदेड येथे प्रस्तावित मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत अन्य शासकीय इमारतीसाठी गात नं ११७, ११८ व ११९ असरजन निवाड्यात मुदतवाढ lao31082015.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव पूरपुनर्वसन मौ. बन्नाळी ता. धर्माबाद प्रारूप निवाड्यास मुदतवाढ देणे बाबत sc02
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ पोट कलम (१) ची जाहीर नोटीस (अर्धापूर नगर पंचायत अंतर्गत ) bhusampadan04082016.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव -इसापूर कालव्याच्या सा.क्र. ६२७००मी वरील वितरिका सा. क्र ८९०० ते ९०४० चे बांधकामाकरीता मौ बारसगांव ता-अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .DOC_20160711_0002.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव-भूसंपादन गुरु-ता-गद्दी माळटेकडी येथे रेल्वे उड्डाण पूलाच्या पोचमार्गाचे बांधकामाकरीता मौ नांदेड,ता जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना . DOC_20160711_0001.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव अर्धापूर नगरपंचायत अर्धापूर जि. नांदेड अंतर्गत रस्ता तयार करणे . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना . DOC_20160711_0003.pdf
Top