Sr. No SUBJECT DOWNLOAD START DATE END DATE
भूसंपादन कलम ११ खालील अधिसूचना : उपविभागीय अधिकारी कंधार FMS_2411201510322200.pdf
अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव कवना लघु पाझर तलावाच्या कालव्यासाठी मौ. कवना ता. हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना . IMG_20160627_0001.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव कवना लघु पाझर तलावाच्या कालव्यासाठी मौ. कवना ता. हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना . IMG_20160627_0003.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा-नांदेड-यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ.रुई ता.हदगाव जि.नांदेड ,कलम (१९)पोट कलम (१) ची अधिसूचना . ffhh_20160622_0001.pdf
औसा -वारंगा राष्ट्रीय महामार्ग क्र ३६१ खुपसारवाडी ते पार्डी मक्ता रस्त्यासाठी लागणारया भूसंपादन राजपत्रातील अधिसूचना ffhh_20160617_0001.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव निमगाव शाखा कालवा कि.मी १५ मधील एस्केप चानालच्या कामासाठी मौ. दाभड ता. अर्धापूर , जिल्हा नांदेड (कलम ११ पोट कलम (१) ची अधिसूचना )IMG_20160602_0002.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौजे लिंबगाव तालुका, जिल्हा नांदेड lao1_31082015.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौजे कामठा तालुका, जिल्हा नांदेड lao2_31082015.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौजे देगाव तालुका अर्धापूर जिल्हा नांदेड lao3_31082015.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौजे मुदखेड, तालुका मुदखेड, जिल्हा नांदेड lao4_31082015.pdf
अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव - इसापूर साक़्र. ६२७०० मी. वरील चाभरा वितरिका सा.क्र.८९०० ते ९०४० बांधकामाकरिता मौ. बारसगाव ता. अर्धापूर, जिल्हा नांदेड SDO_1.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव - वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. कारवाडी , तालुका अर्धापूर, जिल्हा नांदेड SDO_2.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव - वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. पार्डी मक्ता, तालुका अर्धापूर, जिल्हा नांदेड SDO_3.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव - वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. चिंचबन तालुका अर्धापूर , जिल्हा नांदेड SDO_4.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव - मौ. अर्धापूर येथील सावतामाळी नगर येथील गात क्रमांक १७९, तालुका अर्धापूर, जिल्हा नांदेड SDO_5.pdf
वर्धा-नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ. चिंचगव्हान ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon1.pdf
वर्धा-नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ. मनाठा ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon2.pdf
वर्धा-नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ. करमोडी ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon3.pdf
वर्धा-नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ. रुई ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon4.pdf
अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव कवाना लघु पाझर तलाव मौ. कवाना ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon6.pdf
कयाधू शाखा कालव्यावरील उपवितरिका क्र. आर एम -१ तालुका: हदगाव, जिल्हा: नांदेड sdohadgaon7.pdf
कयाधू शाखा कालव्यावरील मायनर क्रमांक ९६ ९७ साठी मौ. आष्टी तालुका: हदगाव, जिल्हा: नांदेड sdohadgaon8.pdf
वर्धा-नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ. बामणी ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon9.pdf
वर्धा-नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ. पळसा ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon10.pdf
वर्धा-नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ. वरवट ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon11.pdf
वर्धा-नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ. शिबदरा ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon12.pdf
वर्धा-नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ. ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon13.pdf
वर्धा-नांदेड मार्ग यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग मौ. चौरंबा ता. हदगाव जिल्हा नांदेड sdohadgaon14.pdf
 
Top