रोखरहित व्हॅनचे उदघाटन करताना मा. जिल्हाधिकारी,मा.निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि इत्तर

रोखरहित व्हॅन ची माहिती घेताना मा. जिल्हाधिकारी , मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि इत्तर वृंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत रोखरहित जनजागृती व्हॅन

जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत रोखरहित जनजागृती व्हॅन

रोखरहित व्हॅन बद्दल प्रसार माध्यमांशी संवाद करताना मा. जिल्हाधिकारी.

रोखरहित महाराष्ट्र कार्यशाळेत महा-ई-सेवा केंद्राना e-pos मशिन वाटप करताना मा. जिल्हाधिकारी

रोखरहित महाराष्ट्र कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना मा. जिल्हाधिकारी व मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी

माळेगाव जत्रेत कॅशलेस स्टॉल मध्ये मा. जिल्हाधिकारी यांनी भेट दिली .

माळेगाव जत्रेत कॅशलेस स्टॉल मध्ये मा. जिल्हाधिकारी व ईतर मान्यवर यांनी भेट दिली .

माळेगाव जत्रेत कॅशलेस स्टॉल मधील बँनर

माळेगाव जत्रेत कॅशलेस स्टॉल मधील बँनर

माळेगाव जत्रेत कॅशलेस स्टॉल मधील बँनर

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दआतीवर ता. 13/12/2016 रोजी लोणी ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्रि ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्हीश. घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दआतीवर ता. 13/12/2016 रोजी चाभरा ता. हदगाव जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्हीआ. घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दातीवर ता. 14/12/2016 रोजी पाटनुर ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना भारतीय स्टेरट बैंक चे अधिकारी प्रफुल जोगी.

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दितीवर ता. 14/12/2016 रोजी पाटनुर ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना भारतीय स्टेीट बैंक चे अधिकारी प्रफुल जोगी

रोकड रहीत देवानघेवान पध्द तीवर ता. 14/12/2016 रोजी लहान ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन व प्रात्यकक्षिक करताना भारतीय स्टेाट बैंक चे अधिकारी प्रफुल जोगी.

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दमतीवर ता. 14/12/2016 रोजी लहान ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात प्रचार साहीत्य वाटप करताना बैंक चे अधिकारी.

रोकड रहीत देवानघेवान पध्द‍तीवर ता. 15/12/2016 रोजी शेंबोली ता. मुदखेड जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र् ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्हीप. घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्द‍तीवर ता. 15/12/2016 रोजी शेंबोली ता. मुदखेड जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र् ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्हीप. घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दबतीवर ता. 15/12/2016 रोजी बारड ता. मुदखेड जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन व प्रात्य्क्षिक करताना महाराष्ट्रत ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्हीग. घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दबतीवर ता. 15/12/2016 रोजी बारड ता. मुदखेड जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन व प्रात्य्क्षिक करताना महाराष्ट्रत ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्हीग. घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दबतीवर ता. 16/12/2016 रोजी मुगट ता. मुदखेड जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन व प्रात्य्क्षिक करताना महाराष्ट्रग ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्हीग. घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दबतीवर ता. 16/12/2016 रोजी मुगट ता. मुदखेड जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन व प्रात्य्क्षिक करताना महाराष्ट्रग ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्हीग. घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्द.तीवर ता. 17/12/2016 रोजी बेटसांगवी ता. मुदखेड जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन व प्रात्यीक्षिक करताना महाराष्ट्रण ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्ही . घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दबतीवर ता. 17/12/2016 रोजी गगाबेट ता. मुदखेड जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन व प्रात्य्क्षिक करताना महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्हीग. घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दबतीवर ता. 17/12/2016 रोजी गगाबेट ता. मुदखेड जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन व प्रात्य्क्षिक करताना महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्हीग. घेवारे .

रोकड रहीत देवानघेवान पध्दमतीवर ता. 16/12/2016 रोजी निवघा ता. मुदखेड जि. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन व प्रात्य्क्षिक करताना महाराष्ट्रव ग्रामीण बैंक चे अधिकारी श्री. बि.व्ही.घेवारे.

Top