SUBJECTDOWNLOADSTART DATEEND DATE
मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकारणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नियुक्तीसाठी सूचना व अर्जाचा नमुना . ( ०१ मार्च २०१७, 885kb) Employment_01032017_LAW.pdf 01-03-2017 15-03-2017
नांदेड जिल्हा सेतू समिती मार्फत जलयुक्त अभियानांतर्गत १७ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद-संबधी विशेष सुचना ( २९ ऑक्टोबर २०१६, 127kb) DATAENTRYOPERATOR_20161029_0001.pdf 29-10-2016
नांदेड जिल्हा सेतू समिती मार्फत जलयुक्त अभियानांतर्गत १७ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी जाहिरात ( २५ ऑक्टोबर २०१६,238kb) DATAENTRYOPERATOR_20161025_0001.pdf 21-10-2016 27-10-2016
सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय -राज्य समन्वयक,विभागीय समन्वयक,व.जिल्हा साधन व्यक्ती भरती बाबत सुचना . ( १७ ऑक्टोबर २०१६, 3321kb) EMP_20161017_0001.pdf 17-10-2016
जिल्हा सेतू सामिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड ,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाची पात्र/अपात्र यादी ( १४ ऑक्टोबर २०१६, 166kb). EMP_20161014_0001.pdf 14-10-2016 15-10-2016
तलाठी पदाच्या 11 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या परीक्षेचा निकाल ( प्राप्त गुणतालिका) ( १५ सप्टेंबर २०१६,179kb) Answerkeytalathi_20160912_0001.pdf 15-09-2016
सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय नांदेड आस्थापनेवरील गट क मधील लिपिक-टंकलेखकपदासाठी दिनांक 4 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षा –कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र उमेदवारांची यादी (15 SEPT2016,31kb) JDR_SELECTION_FOR_DOCUMENT_VERIFICATION.pdf 15-SEPT-2016
सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय नांदेड आस्थापनेवरील गट क मधील लिपिक-टंकलेखकपदासाठी दिनांक 4 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षा –प्राप्त गुणांची यादी(15 SEPT2016,135kb) JDR_Nanded_2016_MARK_LIST.pdf 15-SEPT-2016
तलाठी पदाच्या 11 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका( १२ सप्टेंबर २०१६,564kb) Answerkeytalathi_20160912_0001.pdf 12-09-2016
सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय नांदेड आस्थापनेवरील गट क मधील लिपिक-टंकलेखकपदासाठी दिनांक 4 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेची – आदर्श उत्तरतालिका (ANSWER KEYS)(05SEPT2016,256kb) Scann_03082016.pdf
राष्ट्रीय महामार्ग कर. ३६१ भूसंपादन कामासाठी भूसंपादन शाखेत कंत्राटी संगणक चालक पदासाठी जाहिरात. IMG_20160907_104824.pdf
सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय नांदेड आस्थापनेवरील गट क मधील लिपिक-टंकलेखक रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात . Scann_03082016.pdf
अनुसूचित जाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता )अधिनियम २००६ व नियंम २००८, सुधारण नियम २०१२ अंमलबजावणी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने तालुका व्यावस्थापक पदाची भर्तीसाटी विशेष सुचना Full page photo-20062016.pdf
अनुसूचित जाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता )अधिनियम २००६ व नियंम २००८, सुधारण नियम २०१२ अंमलबजावणी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने तालुका व्यावस्थापक पदाची भर्तीसाटी जाहिरात . IMG_20160604_0001.pdf
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक,भू. स. वि.य. नांदेड येथील कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांची जाहीरात ( जा.क्र.०१/२०१६). Advertisement05032016.pdf
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक,भू. स. वि.य. नांदेड येथील कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांची जाहीरात ( जा.क्र.०१/२०१६). Advertisement05032016.pdf
सहा जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी नांदेड - लिपिक टंकलेखक पदासाठीची जाहिरात JDR_Ned_Clerk_Detailed_Adv.pdf
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता - गुणांची यादी TotalMarksheet04082015.pdf
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता - निवड यादी SelectedList04082015.pdf
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता - प्रतीक्षा यादी WaitingList04082015.pdf
वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा - कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदाची जाहिरात GSDANanded28052015.pdf
 
Top