शासनाने स्‍वातंत्र्य सैनिक निवृत्‍तीवेतन मंजुर केलेल्‍या स्‍वातंत्र्य सैनिकांची यादी जिल्‍हा- नांदेड


मुख्यपृष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक
नांदेड जिल्‍ह्यात स्‍वातंञ्य सैनिक / वारस निवृत्‍तीवेतन घेणा-या व्‍यक्‍तींची सन २०१५ मध्‍ये केलेल्‍या सर्वेक्षण अनुसार यादी..Click Here
शासनाने स्‍वातंत्र्य सैनिक निवृत्‍तीवेतन मंजुर केलेल्‍या स्‍वातंत्र्य सैनिकांची यादी जिल्‍हा- नांदेड ..Click Here

(टिप - कार्यालयातील उपलब्ध जुन्‍या अभिलेखातून आढळून आलेल्‍या नोंदीनुसार संकलित माहिती)
अ .क्र स्‍वा.सैनिक निवृत्‍तीवेतन घेणा-याचे नाव कार्यालयीन अभिलेखानुसार उपलब्‍ध पत्‍ता
1 व्‍यंकटराव भुजंगराव देशमुख नांदेड हौसींग सोसायटी, नांदेड.
2 शामरावअमृतराव नरंगले शक्‍तीनगर, इतवारा, नांदेड.
3 शांताबाई ञ्यंबकराव जोशी गंगानिवास दरबार गल्‍ली, नांदेड.
4 सर्वोत्‍तम हरीभाउ दंडवते श्रीनगर, नांदेड
5 नंदलाल शंकरलाल शर्मा लेबर कॉलनी, नांदेड.
6 शांतीनाथ परशुराम जैन स्‍वा.सैनिक वसाहत, नांदेड.
7 शिवाजी विठ्ठलराव अडतेवार विणकर कॉलनी, नांदेड.
8 रामचंद्र तुकाराम पेंटलवार विणकर कॉलनी, नांदेड.
9 विमलबाई नारायण शेवडीकर स्‍वातंञ्य सैनिक नगर, नांदेड.
10 प्रभावती केशवराव देशपांडे शिवाजी नगर, नांदेड.
11 शांताबाई दत्‍ताञय सरसर नरसिंह गल्‍ली,होळी,नांदेड.
12 दत्‍तगुरू विनायकराव अपस्‍तंभ मारवाड गल्‍ली ,सराफा बाजार,नांदेड.
13 लक्ष्‍मीकांत रामराव देशमुख अर्धापूर ता.अर्धापूर जि.नांदेड.
14 व्‍यंकट शामराव कुलकर्णी नांदेड हौसींग सोसायटी, नांदेड.
15 राजराजेश्‍वर किशनराव कुलकर्णी यशवंतनगर,पावडेवाडी,नांदेड.
16 गणपत ब्रम्‍हदेव रसाळ 55, भाग्‍यनगर ,नांदेड.
17 गणपतराव मोतीराम जाधव शाखा 15 ब,सुमेशनगर, नांदेड.
18 सुहासिनी श्रीकृष्‍ण साले हैद्राबाद मशिनरी स्‍टोअर्स, जी.जी रोड,नांदेड
19 जनाबाई द्वारकोजी मुंगल मुदखेड ता.मुदखेड जि.नांदेड
20 लिंगय्या राजाराम येन्‍नम मिल एरीया,गंगाचाळ, नांदेड.
21 जैवंतराव कामाजी कल्‍याणकर आंबेगाव
22 किशनराव शिवराम पाटील मु.पो.रोहीपिंपळगाव ता.मुदखेड
23 केशव सिताराम लांडगे पूर्णा प्रकल्‍प वसाहत,अर्धापूर ता.अर्धापूर
24 सुग्राबाई बाबू उमरी
25 भैरूलाल गणेशलाल हाठडे शेरे पंजाब , नांदेड.
26 प्रभा नरहर कुरूंदकर 56,भाग्‍यनगर ,नांदेड.
27 कुंदा हनमंतराव कुलकर्णी विजय नगर ,नांदेड.
28 देवराव गोविंदराव भालेराव लिंबगाव ता.नांदेड.
29 मोहनसिंह लालसिंह ठाकूर लेबर कॉलनी, नांदेड.
30 पुरूषोत्‍तम किशनराव देशपांडे बाबा नगर, नांदेड.
31 मारोतीराव सखाराम देशमुख चिकाळा ता.मुदखेड
32 बालाजी पंढरीनाथराव कापसे पिंपळगाव कोरका ता.नांदेड
33 कोंडाबाई रामा भोई यशवंत कॉलेज, नांदेड
34 विषणूपंत सितारामपंत सुपेकर निशीगंध,मगनपूरा, नांदेड.
35 रामलू चितारी मुदीराज सोमेश कॉलनी, नांदेड.
36 सय्यद मुसा सय्यद मीर मकदुम नगर, नांदेड.
37 कुंवरदेवी शामलाल राठोड नविन पुल, नांदेड.
38 गंगाधर देवजी गाजलवाड श्रीनगर, नांदेड
39 राजेश्‍वर व्‍यंकटेश देशमुख भाग्‍य नगर, नांदेड.
40 जनार्धन पांडूरंग कोटगीरे विष्‍णू नगर, नांदेड.
41 साहेबराव जगदेवराव देशमुख वाडी मुक्‍त्‍यारपूर
42 गंगाबाई/तान्‍याबाई गणपतराव पवार पार्डी वैजापूर ता.मुदखेड
43 सखूबाई गंगाराम संगेवार बारड ता.मुदखेड
44 कौतिकाबाई जळबाजी शिंदे रोही पिंपळगाव ता.मुदखेड
45 बळवंतराव देशपांडे वसंतनगर, नांदेड.
46 राजाबाई पुरभय्या पटवे शेंबोली
47 बालाजीराव नागोराव जोशी विजय नगर ,नांदेड.
48 देविदास विठ्ठलराव कुलकर्णी विजय नगर ,नांदेड.
49 लिलाबाई लक्ष्‍मणराव डहाळे भोई गल्ली, करबरा रोड,
50 लक्ष्‍मीबाई खंडेराव कुलकर्णी टाकळी पो.दरेगाव
51 सुशिलाबाई देविदास राखेवार चौफाळा, नांदेड.
52 ञ्यंबक शंकरराव व्‍यवहारे नांदेड हौसींग सोसायटी, नांदेड.
53 लक्ष्‍मीकांत माणिकराव शिवदर्शन शिवाजी नगर, नांदेड.
54 विठाबाई रावजी वाडीकर वाडी
55 कमलबाई यशवंतराव पसपूरे होळी ,नांदेड.
56 अनुसयाबाई ज्ञानोबा दुधमल प्रभात नगर , नांदेड.
57 इंदिराबाई पांडूरंग कोळेश्‍वर गोकुळ नगर, नांदेड.
58 नारायणराव शंकरराव चौधरी मुदखेड ता.मुदखेड जि.नांदेड
59 चिमणराव मोरेश्‍वर ञिकुटकर चौफाळा,नांदेड.
60 शकुंतलाबाई मारोती ढेकळे जुना मोंढा, नांदेड.
61 पांडूरंग नारायण पत्‍तेवार विजय नगर ,नांदेड.
62 भुजंगराव दत्‍ताञय पाटील बोलसेकर वसंत नगर, नांदेड.
63 गोविंद हरीपंत जोशी शिवाजी नगर, नांदेड.
64 भुमाजी उमाजी अंकमवार चौफाळा ,नांदेड.
65 भागीरथाबाई शंकरगीर गणेश नगर,नांदेड.
66 इंदुबाई नामदेवराव देशमुख पिंपळगाव महादेव
67 दत्‍ताञय अमिलकंठवार रंगार गल्ली,नांदेड.
68 गोपाळशास्‍ञी रामशास्‍ञी भोस्‍कर विजय नगर, नांदेड.
69 भागीरथाबाई व राधाबाई राखेवार मंडई ,चौफाळा, नांदेड.
70 पुरभय्या आशयय्या नंदे चिखलवाडी, नांदेड.
71 सुनंदा गणपतराव जोशी नाईक नगर, नांदेड.
72 बालाप्रसाद नारायणदास लाहोटी चिखलवाडी, नांदेड.
73 अब्‍दुल मजीद अब्‍दुल रहेमान सयदान गल्‍ली, नांदेड.
74 पांडूरंग व्‍यंकटराव तेरकर भाग्‍य नगर, नांदेड.
75 दत्‍तराम रामजी पाटील लेबर कॉलनी, नांदेड.
76 सदाशिव नागोराव वसुमते बारड ता.मुदखेड
77 व्‍यंकटराव नारायणराव अंबुलगेकर पाठक्‍ गल्‍ली, नांदेड.
78 माधवराव विश्‍वनाथराव कांजाळकर नांदेड हौसींग सोसायटी, नांदेड.
79 गणेश सखाराम पईतवार ब्रम्‍हपूरी, नांदेड
80 भिमराव हरीहरराव चौधरी चौधरी गल्‍ली,मुदखेड.
81 वैजनाथराव नागनाथराव निळेकर नांदेड हौसींग सोसायटी, नांदेड.
82 बाबुराव सखारामपंत बोकन सराफा, नांदेड.
83 माधवराव मारोतीराव चौधरी नांदेड हौसींग सोसायटी, नांदेड.
84 शिवानंद शंकरराव राहेगावकर लेबर कॉलनी, नांदेड.
85 वामन घनःश्‍याम नाईक होळी, नावघाट, नांदेड.
86 माधवराव पिराजी धुमाळ फुले कॉलनी, ह.मु.परभणी
87 मिराबाई/सुमनबाई /राधाबाई किशनराव मस्‍के लेबर कॉलनी, नांदेड.
88 गोदावरीबाई श्रीरामपंत पाठक स्‍वा.सैनिक कॉलनी, नांदेड
89 बाबुराव भानूदासराव जोशी यशवंतनगर,पावडेवाडी नाका, नांदेड.
90 सिताबाई हिरालाल दरक नांदेड.
91 गोदावरीबाई रामराव पवार होळी, नांदेड.
92 कमलाकर व्‍यंकोबा डहाळे चौफाळा, नांदेड.
93 इंदुताई हरी लोले रविकिरण बंगला, नांदेड.
94 यमुनाबाई माधवराव जंपलवार चौफाळा, नांदेड.
95 नागनाथ पिपन्‍ना वायचाळकर स्‍वा.सैनिक कॉलनी, नांदेड
96 सरस्‍वतीबाई पुंडलिकराव चव्‍हाण गोविंद कॉलनी, नांदेड.
97 गिरजाबाई माणिका अंबेगावकर आंबेगाव
98 रामराव नरसिंगराव जाधव गुरूकृपा निवास, रविनगर, नांदेड.
99 गणपतरावमाधवराव कौरवार अशोक नगर, नांदेड.
100 कमलाबाई दत्‍ताञय उत्‍तरवार स्‍नेह नगर, नांदेड.
101 जीजाबाई काशीराम गजरे पांढरवाडी पो.शेंबोली
102 लक्ष्‍मीबाई गंगाधरराव शेट्टे रा.मुदखेड
103 कौसल्‍याबाई जगन्‍नाथसिंह गाडीपूरा,नांदेड.
104 धोंडयाबाई नागोराव रा. मुदखेड
105 चंद्राबाई भूजंगराव मुंगल इजळी ता.मुदखेड
106 गणपती परबता इजळी ता.मुदखेड
107 लक्ष्‍मण किशन मुंगल इजळी ता.मुदखेड
108 गुलाबदेवी बालाप्रसाद काबरा गांधी रोड, नांदेड
109 भुजंगराव पांडोजी पांचाळ ईजळी ता.मुदखेड
110 गोविंद शंकरराव टाकळीकर मिल रोड,नांदेड
111 सुलोचनाबाई देविदासराव देशपांडे मुदखेड ता.मुदखेड जि.नांदेड
112 विजयाबाई विश्‍वनाथ जोशी शिवाजीनगर,नांदेड.
113 यमुनाबाई विठ्ठलराव दत्‍तनगर,नांदेड
114 अनुसयाबाई माधवराव विष्‍णू नगर,नांदेड.
115 सखाराम अमृता पाटील वैजापूर पार्डी ता.मुदखेड
116 शांताबाई विश्‍वनाथ नवा मोंढा, नांदेड.
117 तानाजी नागोबा इजळी ता.मुदखेड
118 कमलबाई रंगनाथ बारडकर कैलासनगर, नांदेड
119 राधाबाई सखाराम देशमुख नांदेड
120 मोरेश्‍वर किशनराव उपाध्‍ये शास्‍ञीनगर, नांदेड
121 हिराबाई किशनराव देशमुख चिकाळा ता.मुदखेड
122 अवधुतराव अमृतराव मुंगल वसंतनगर, नांदेड.
123 प्रयागबाई दत्‍तु मुंगल इजळी ता.मुदखेड
124 सरस्‍वतीबाई रामसिंह कायस्‍थ सिडको, नांदेड.
125 सिंधूताई संतूकराव पांडे हिंगोली गेट,नांदेड.
126 दिगंबर किशन बिडवई शिवाजी नगर,नांदेड
127 नागोराव नरसिंग वाघमारे विजयनगर,नांदेड हौसिंग सोसायटी,नांदेड.
128 ञिवेणाबाई गंगाराम कानोटे हमालपूरा, नांदेड.
129 कौसल्‍याबाई शामराव देशमुख लोहारगल्‍ली, नांदेड
130 लक्ष्‍मीबाई आबाजी पुयड नागेली ता.मुदखेड
131 बेबी सरोजा उदावंत गायञी मंदीर, जुना पुल, नांदेड.
132 गंगाबाई बापूराव नाईक श्रीनगर, नांदेड
133 मारोती नरहरी आठवले मु.पो.बारड ता.मुदखेड
134 यमुनाबाई गंगाधरराव गाजरे विदयुतनगर, नांदेड
135 लक्ष्‍मीबाई भाउराव पावडे रा.वाडी
136 किशन तुकाराम ढाणकीकर बारड ता.मुदखेड
137 सुग्राबी जलालशहा बारड ता.मुदखेड
138 सरलबाई बाबुराव धुळेकर हिंगोली गेट,नांदेड.
139 काशीनाथ चिंतामणी स्‍वामी बारड ता.मुदखेड
140 मालनबाई आनंदराव मोरे रा.टेळकी ता.लोहा
141 वत्‍सलाबाई शामराव कंधारकर अशोक नगर,नांदेड
142 खेमीबाई सुजानमल प्रेमचंदानी जुना मोंढा, नांदेड.
143 विठाबाई गोविंदराव शिंदे रोही पिंपळगाव ता.मुदखेड
144 राधाबाई बाबाराव इजळी ता.मुदखेड
145 कलावतीबाई शंकर पिंपरवार कामारी
146 रमाकांत विश्‍वनाथराव कांजाळकर अशोक नगर, नांदेड.
147 प्रभावती दासराव पांडे विजय नगर, हौसींग सोसायटी, नांदेड.
148 वसंत माधवराव राहेगावकर श्रीनगर, नांदेड
149 दिगंबर काशीनाथ स्‍वामी चाभरेकर नांदेड हौसींग सोसायटी, नांदेड.
150 शकुंतलाबाई गंगाधरराव कूंटूरकर नांदेड
151 मारोती नरसिंगराव भोई विजयगड,कंधार
152 शकुंतलाबाई उमरावसिंह लहानकर शारदानगर, नांदेड.
153 हिराबाई माधवराव राखुंडे चौफाळा,नांदेड.
154 राधाबाई गोविंदराव गुरव नांदेड.
155 जगतसिंग भिषणसिंग गरेवाल गुरूद्वारा रोड,नांदेड.
156 कोंडीबा रामजी चक्रवार जुना मोंढा, नांदेड.
157 गोदावरीबाई बालाराम यादव वजीराबाद, नांदेड.
158 सोनाबाई लक्ष्‍म्‍णराव अलकटवार वजीराबाद, नांदेड.
159 वत्‍सलाबाई मारोतराव पाटील यशवंतनगर, नांदेड.
160 दामोधर बापूजी मुत्तेपवार अशेाक नगर, नांदेड
161 गंगाबाई शामराव मुंगल इजळी ता.मुदखेड
162 दत्‍ता रूखाजी इंगळे लहान ता.अर्धापूर
163 माणिका शिवराम शिंदे रोही पिंपळगाव ता.मुदखेड
164 सुचिञाबाई लालसिंग पवार अमराबाद तांडा
165 हिरामण नारायण बन कोंढा ता.अर्धापूर
166 प्रेमलाबाई दिगंबर कामतीकर भाग्‍य नगर, नांदेड.
167 सखाराम नरसिमल्‍लू चिंतावार चिखलवाडी, नांदेड.
168 शिवनारायण व्‍यंकटलाल व्‍यास जुना मोंढा, नांदेड.
169 रूक्‍मीणबाई श्रीकिशन काबरा किल्‍ला रोड,नांदेड.
170 कौसल्‍याबाई गोपाळराव सारंगधर रंगार गल्ली, नांदेड.
171 अमृत शंकरराव गडकरी विजय नगर, नांदेड.
172 कूसूमताई शंकरराव काळे डिआरडी कॉलनी,घर क्र.23 ,नांदेड.
173 भिमराव देवराव देशमुख लहान ता.अर्धापूर
174 इंदिराबाई नामदेव भोसले जुना मोंढा, नांदेड.
175 गोदावरीबाई रामनाथ चक्रवार विणकर कॉलनी, नांदेड.
176 गंगाबाई /यमुनाबाई मारोतराव कुरूडे दत्‍तनगर, नांदेड.
177 तुकाराम व्‍ंयंकटी येरावार सराफा, नांदेड.
178 रंगूबाई नरबाजी पवार निवघा ता.मुदखेड
179 रामप्‍यारी बाबुराव चंदेल गाडीपूरा, नांदेड.
180 पद्माबाई चिंतामणी महाराज वसमतनगर जि.हिंगोली
181 कौसल्‍याबाई अवधूतराव कल्‍याणकर लहान ता.अर्धापूर
182 नंदाबाई रामराव घन चिखलवाडी, नांदेड.
183 द्वारकादास तुळशीराम बाहेती हुबळी कर्नाटक ह.मु.नांदेड
184 सुलोचनाबाई प्रभूराव केसरी यशंवत नगर, नांदेड.
185 शामराव गणपतराव देशमुख लहान ता.अर्धापूर
186 पद्मीनबाई गंगाधरराव सुतार नागेली ता.मुदखेड
187 लक्ष्‍मीकांतराव हरीहरराव चौधरी मुदखेड ता.मुदखेड जि.नांदेड
188 पार्वतीबाई शंकरराव नंदनवनकर यशवंतनगर, नांदेड.
189 सुभद्राबाई तुकारामपंत वैदय पाठक गल्‍ली, नांदेड.
190 मधूकर शामराव बोधनकर होळी, नांदेड.
191 गोदावरी बापूराव वाघमारे नांदेड
192 गंगाभिषण बन्‍सीलाल जैन जुना मोंढा, नांदेड.
193 मधुकरराव केशवराव वझरकर अशोक नगर, नांदेड.
194 संभाजी नागोराव बोईनवाड माळकौठा ता.मुदखेड
195 संतराम मसाजी कुकडे नांदेड
196 गंगाप्रसाद व्‍यंकटी वारंमवार बळीरामपूर ,नांदेड.
197 लक्ष्‍मीबाई कोंडोपंत देशमुख नृसिंह गल्‍ली,नांदेड.
198 सोनाबाई राम नारायण व्‍यास जुना मोंढा, नांदेड.
199 पार्वतीबाई सिताराम नाईकवाडे कुंभार टेकडी
200 कलावतीबाई नारायणराव बारडकर बारड ता.मुदखेड
201 पार्वताबाई शंकरअप्‍पा नागठाणे रंगार गल्‍ली,नांदेड.
202 रामसिंग अमरसिंग चव्‍हाण नांदेड.
203 पद्मीनबाई गुणाजी हुंडेकर नवामोंढा, नांदेड
204 केरूबाई परसराम माने रोही पिंपळगाव ता.मुदखेड
205 अंजनाबाई हरीहरराव सोनुले लेबर कॉलनी, नांदेड.
206 भगवान नारायणराव लाहोटी लेबर कॉलनी,नांदेड.
207 निवृत्‍ती माणिका पावडे पावडेवाडी, नांदेड.
208 नागनाथ माधवराव अमिलकंठवार लेबर कॉलनी,नांदेड.
209 नारायणराव आबाराव नेरलकर विवेक नगर, नांदेड.
210 मोहनलाल हिरालाल शर्मा गंगाकमान, नांदेड.
211 गणेश शंकरलाल महाजन रविनगर, नांदेड
212 साविञाबाई पिराजी कापसे हाज्‍जापूर
213 पार्वतीबाई विठ्ठलराव फिसके हनुमान गड, नांदेड.
214 मेश्राम नारायण शेळके स्‍वातंञ्य सैनिक कॉलनी, नांदेड.
215 नारायण बळीराम यन्‍नावार शक्‍तीनगर, नांदेड.
216 नारायण नागोराव मुत्तेपवार गोकुळ नगर, नांदेड.
217 गोदावरीबाई मुरलीधर खेडकर लेबर कॉलनी, नांदेड.
218 रंगनाथराव उटगे लेबर कॉलनी, नांदेड
219 रामचंद्र बालमुकुंद वाढवणकर यशवंतनगर, नांदेड.
220 विठ्ठल अर्जून जोंधळे पौर्णिमा नगर, नांदेड.
221 निर्मलाबाई रामराव कुलकर्णी विवेक नगर, नांदेड.
222 संभा राजाराम शेळके स्‍वातंञ्य सैनिक कॉलनी, नांदेड.
223 गोविंद संभाजी दत्‍ता चिखलवाडी , नांदेड.
224 मालतीबाई राजेश्‍वरराव कासांडे गणेश नगर,नांदेड.
225 कलावतीबाई रामराव मेडेवार जुनागंज,नांदेड.
226 बळवंत किशनराव नाईक यशवंत नगर, नांदेड.
227 सुधाकरराव डोईफोडे भाग्‍यनगर,नांदेड
228 प्रभाकरराव माणिकराव नांदुसेकर कल्‍याण नगर,नांदेड
229 लालसिंग रतनसिंग गाडीवाले बडपूरा,गुरूद्वारा,नांदेड.
230 नारायणराव जीवनराव वाघमारे घर क्र.54, मारवाड गल्‍ली,नांदेड.
231 रंगुबाई प्रभाकर टाकळकर अशोक नगर, नांदेड.
232 लिंगुराम लालय्या तुंगेनवार सोमेश कॉलनी, नांदेड.
233 सुशिलाबाई पुरूषोत्‍तम चिंचवडकर गोकुळ नगर, नांदेड.
234 हरिसिंह विठ्ठलसिंह परिहार गाडीपूरा, नांदेड.
235 आबासाब सखाराम देशमुख वाडी जि.नांदेड
236 मिराबाई लक्ष्‍मीकांत देशमुख शिवाजीनगर,नांदेड.
237 गंगाबाई मनोहरराव पोतदार होळी, नांदेड.
238 मैनाबाई लक्ष्‍मणराव पावडे नांदेड हौसींग सोसायटी, नांदेड.
239 सरस्‍वतीबाई दासराव सरदेशपांडे स्‍नेह नगर, नांदेड.
240 लक्ष्‍मीकांत शंकरराव माडे नांदेड
241 पुंजाराम मसाराम वडकुते बरड शेवाळा ता.हदगाव
242 विठ्ठल शंकर जोशी देगलूर
243 दिगंबर देवराव देशमुख बारड ता.मुदखेड
244 दत्‍ता विठोबा नंद गवळी खंडगाव
245 बाबासाहेब बालाजी गोरठे गोरठा ता.उमरी
246 श्रीनिवास वामनराव देशमुख सन्‍मीञ कॉलनी, नांदेड
247 आबाजी दशरथ वडजे रा.मसलगा
248 अनुसयाबाई कामाजी ढोले तरोडा ता.नांदेड
249 अर्जून वाहबजी बि-हाडे प्रभात नगर , नांदेड.
250 गिरजाबाई महादप्‍पा मठवाले कुंटूर ता.नायगाव
251 महाजन संभाजी कदम कुंटूर ता.नायगाव
252 रेणूकादास माधवराव होळकर कुंटूर ता.नायगाव
253 मालनबाई मोहनराव होळकर कुंटूर ता.नायगाव
254 शशीकला हरीभाउ मामीडवार कुंटूर ता.नायगाव
255 रामनाथ गणपती लाभशेटवार कुंटूर ता.नायगाव
256 गंगाधर वामन चिंताके कुंटूर ता.नायगाव
257 मोहन मोहनाजी कुंटूरकर कुंटूर ता.नायगाव
258 श्रीधर रामचंद्र माकुलवार कुंटूर ता.नायगाव
259 विठ्ठल चांदबा पवार निवघा
260 प्रभाकर सत्‍ताजी इंगोले देगाव चाळ, नांदेड.
261 निलाबाई नागनाथ पैनापल्‍ले कल्‍हाळी
262 परसराम ग्‍यानोबा नतुरे पिंपळकौठा
263 नागोराव मानसिंगराव लोंढे नांदेड
264 जगन्‍नाथ विश्‍वनाथ डाके सावरगाव
265 नाथनाथ विठ्ठल नोमुलवार देगलूर
266 गोविंद तुळशीराम कल्‍याणकर खरबी
267 दत्‍ता गोपाळा निळेकर निवघा
268 दत्‍तराव माधवराव कदम कोळी ता.हदगाव
269 कल्‍पना देविदास देशपांडे नांदेड
270 लक्ष्‍मणराव देविदासराव उत्‍तरवार भोकर
271 हणमंत इराजी बिलोली
272 कृष्‍णाबाई विठ्ठलराव धर्माबाद
273 विठ्ठल वामनराव मु.पो.रत्‍नाळी ता.बिलोली
274 राजाराम (भूमाबाई राजाराम) मु.प.येताळा ता.बिलोली
275 दत्‍ताञय रंगनाथराव मु.पो.कासराळी ता.बिलोली
276 पुंडलिक ( चंद्राबाई पुंडलिक) मु.पो.धर्माबाद
277 रावणराव लोकडोबा तोडे मु.पो कुंटूर ता.नायगाव
278 हौसाजी महादू होळकर मु.पो कुंटूर ता.नायगाव
279 शंकर केरबा कदम मु.पो कुंटूर ता.नायगाव
280 गंगाधर शिवराम पाटील मु.पो.जुन्‍नी ता.बिलोली
281 लक्ष्‍मण सयाजी मु.पो.बिलोली
282 पोतन्‍ना सायन्‍ना मु.पो.येताळा ता.बिलोली
283 राजाराम कामाजी मु.पो येताळा ता.बिलोली
284 रामचंद्र बळीराम धाञक रा.कुंडलवाडी ता.बिलोली
285 दत्‍ताञय काशीराम मु.पो दुगाव ता.बिलोली
286 नागोराव चव्‍हाण मु.पो.नायगाव ता.नायगाव
287 गंगाप्रसाद गंगाराम येताळकर मु.पो येताळा ता.बिलोली
288 गंगाबाई विश्‍वनाथ मु.पो.नायगाव ता.नायगाव
289 संभाजी रामराव शिंदे मु.पो.नायगाव ता.नायगाव
290 नारायणराव नरसिंगराव केसराळीकर मु.पो.केसराळी ता.बिलोली
291 कोंडीबा लक्ष्‍मण ससाने मु.पो.गागलेगाव ता.बिलोली
292 राधाबाई नरसिंह रेड्डी मु.पो कुंडलवाडी ता.बिलोली
293 गोविंदराव ज्ञानोबाराव धर्माधिकारी मु.पो बरबडा ता.हदगाव
294 कलावतीबाई महाजन मु.पो.बिलोली
295 जनाबाई बेनमेके मु.पो.टाकळी ता.बिलोली
296 मारोती पिराजी मु.पो.कासराळी ता.बिलोली
297 लक्ष्‍मीबाई गंगाराम येमेकर मु.पो कुंडलवाडी ता.बिलोली
298 मारोती रामसिंग सांगवीकर मु.पो.सांगवी ता.बिलोली
299 कौतिकाबाई सोनबा मु.पो.दुगाव ता.बिलोली
300 विठोबा ( जनाबाई विठोबा) मु.पो दुगाव ता.बिलोली
301 गणेश विठोबा पाटील मु.पो.टाकळी ता.बिलोली
302 रूकमाबाई शेषराव मु.पो दुगाव ता.बिलोली
303 शिवराम सोळंके मु.पो दुगाव ता.बिलोली
304 पंढरीनाथ विश्‍वनाथ मुक्‍कावार मु.पो.धर्माबाद
305 सदाशिवराव अण्‍णाराव इनामदार मु.पो.धर्माबाद
306 दत्‍ताञय मारोती मु.पो.लोहगाव ता.बिलोली
307 उध्‍दवराव माधवराव मेडेवार मु.पो.नायगाव ता.नायगाव
308 हनमंत व्‍यंकटी कोळी मु.पो.कोल्‍हे बोरगाव ता.बिलोली
309 विठ्ठल नागोराव पाटील मु.पो कुंटूर ता.नायगाव
310 गंगाराम नागोबा भोसले मु.पो कुंटूर ता.नायगाव
311 दिगंबर दत्‍ताञय पोतदार मु.पो कहाळा ता.बिलोली
312 गोपालसिंह रघुनाथसिंह चव्‍हाण मु.पो कुंडलवाडी ता.बिलोली
313 दिगंबरराव बाबजी चव्‍हाण मु.पो नायगाव
314 विठ्ठल गंगारामजी मोरे मु.पो टाकळी ता.बिलोली
315 विठ्ठल गंगाराम मु.पो बरबडा ता.बिलोली
316 हयाबाई विठ्ठलराव मु.पो कुंडलवाडी ता.बिलोली
317 पोतन्‍ना पिराजी मु.पो येताळा ता.बिलोली
318 माणिकराव लक्ष्‍मणराव कुलकर्णी मु.पो सुजलेगाव ता.बिलोली
319 मुरलीधर सोमनाथ कृपे मु.पो धर्माबाद
320 सोनाबाई नारायण गि‍र मु.पो लोहगाव ता.बिलोली
321 विठाबाई मारोतराव गव्‍हाणे मु.पो नायगाव
322 देविदास चव्‍हाण मु.पो लघुळ ता.बिलोली
323 यमुनाबाई भाउराव पाटील मु.पो सुजलेगाव ता.बिलोली
324 गंगाबाई नरसिमल्‍लू मु.पो येताळा ता.बिलोली
325 लक्ष्‍मण पिराजी आदेरे मु.पो टाकळी ता.बिलोली
326 चंद्रभागाबाई दत्‍ताञय पोतदार मु.पो कहाळा ता.बिलोली
327 नागोराव माधवराव जाधव मु.पो तामरपल्‍ली ता.बिलोली
328 विश्‍वनाथ माधवराव पटने मु.पो बिलोली
329 नारायणसिंह शंकरसिंह बायस मु.पो धर्माबाद
330 नारायण रघुनाथ सूर्यकांत मु.पो कंधार
331 उध्‍दव गंगाराम यन्‍नावार मु.पो कंधार
332 रामचंद्र मारोती पापीनवार मु.पो कंधार
333 सुधाकरराव गंगाराम मुखेडकर मु.पो कंधार
334 केशव नारायण भोसकर मु.पो कंधार
335 लक्ष्‍मणसिंह गोपालसिंह ठाकूर मु.पो कंधार
336 नारायणराव सखाराम वडवळकर मु.पो कंधार
337 पार्वतीबाई धर्माजी शिंपी मु.पो कंधार
338 भागवत मारोती महाजन मु.पो कंधार
339 कमलबाई बंडू झट्टू मु.पो कंधार
340 पंढरीनाथ कोंडीबा अमिलकंठवार मु.पो कंधार
341 शशिकलाबाइ दिगंबर यन्‍नावार मु.पो कंधार
342 दिनकरराव तुकारामपंत लाठकर मु.पो कंधार
343 नारायण गणपती काप्रतवार मु.पो कंधार
344 नारायण गणपती काप्रतवार मु.पो कंधार
345 राजाराम श्रीराम मामडे मु.पो कंधार
346 गोपाळ माधव पदमवार मु.पो कंधार
347 केशवरावजी धोंडगे रा.बहादरपूरा ता.कंधार
348 शंकर नागनाथ पदमवार मु.पो कंधार
349 हरीभाउ मनोहर महाजन मु.पो कंधार
350 विश्‍वनाथ सराफ मु.पो कंधार
351 गंगाधर बिडवई मु.पो कंधार
352 दत्‍ताञय देशमुख मु.पो कंधार
353 दिगंबर मारोती धाबेवार मु.पो बहादरपूरा ता.कंधार
354 मारोती गंगाराम बोड्डावार मु.पो बहादरपूरा ता.कंधार
355 शेषराव गुणाजी पानपट्टे मु.पो काटकळंबा ता.कंधार
356 गणपती गंगप्‍पा चोंडे मु.पो काटकळंबा ता.कंधार
357 बसवंत निळकंठ हासे मु.धानोरा पो.कवठा ता.कंधार
358 पंढरीनाथ गोपाळराव वडजे मु.वरवंट पो.बारूळ ता.कंधार
359 गंगाबाई राजाराम पाटील मु.पो अंबुलगा ता.कंधार
360 गोविंदा गंगाराम गायकवाड मु.कळका पो.बोरी ता.कंधार
361 किशन बाबा गायकवाड मु.कळका पो.बोरी ता.कंधार
362 गोविंद बाबा गायकवाड मु.कळका पो.बोरी ता.कंधार
363 किशनराव नागोराव लाठकर मु.पो बोरी बु ता.कंधार
364 गणपतराव अण्‍णाराव गौळकर मु.पो गौळ ता.कंधार
365 दूर्गाबाई शंकर साधू मु.पो गौळ ता.कंधार
366 नरहरगुरू शिराढोणकर मु.पो शिराढोण ता.कंधार
367 गोविंद शिवराम पोतदार मु.पो पेठवडज ता.कंधार
368 बाबुराव भगवंतराव नाईक मु.पो पेठवडज ता.कंधार
369 भानूदास केंद्रे रा.उमरगा खो.पो.दिग्रस ता.कंधार
370 शंकर शिवराम देशमुख मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
371 लक्ष्‍मण जयवंता कोटवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
372 विठ्ठल शिवराम देशमुख मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
373 गणपती धोंडीबा टोळ मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
374 बाबुराव लक्ष्‍मण वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
375 लक्ष्‍मण काळबा सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
376 रामकेशव बच्‍चेवार मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
377 मारोती धेांडीबा वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
378 गोविंद बाबा गड्डमवार मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
379 यशवंत शिवराम सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
380 जिजाबाई रामा दुधवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
381 लक्ष्‍मण गोविंदा करेवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
382 तुकाराम रामा सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
383 तुकाराम सुभाना सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
384 गंगाबाई बाबा गडमड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
385 कोंडाबाई किशन गडमड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
386 नंदूराम कोंडीबा उपलवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
387 चंद्रबाई माणिका शेळके मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
388 गणाबुवा जयरामबुवा गिरी मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
389 सुंदराबाई रामा काटवटे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
390 अंजनबाई किशन गिरी मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
391 विश्‍वंभर गणपती मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
392 किशनबाई सदबा सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
393 एकनाथ विठ्ठल सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
394 गणपती हरीबा वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
395 गोविंदबाबा कल्‍हाळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
396 तुळसाबाई सुभाना सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
397 रामचंद्र केरबा ईश्‍वरे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
398 चंद्राबाई तुकाराम कु-हाडे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
399 भाउराव रघुनाथराव गायकवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
400 रामा भुजंगा सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
401 दगडू ब्रम्‍हाजी सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
402 मरीबा हनमंता सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
403 संभा भूजंगा सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
404 गंगाबाई मारोती गडमड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
405 कोंडीबा महादू वारंगे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
406 गिरजाबाई पुंडलिक वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
407 मंजुळाबाई महादू पदमवार मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
408 हरणाबाई पिराजी सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
409 शंकर केरबा करेवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
410 परसराम लक्ष्‍मण वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
411 महादबी शेख महेबुब मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
412 लक्ष्‍मण केशव बच्‍चेवार मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
413 बळी मारोती सूर्यवंशी मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
414 तुकाराम लक्ष्‍मण वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
415 गौराबाई ग्‍यानोबा पैनापल्‍ले मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
416 माधवराव गोविंदराव कंधारे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
417 जनाबाई जयवंता सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
418 निवृत्‍ती हैबती गायकवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
419 शेर खॉं पिर खॉ पठाण मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
420 सोमाजी नागोजी सोनकांबळे मु कल्‍हाळी पो.रूई ता.कंधार
421 समंदराबाई महाजन वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
422 मथुराबाई ग्‍यानोबा दुधकावडे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
423 किशन रामजी पैनापल्‍ले मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
424 माणिका लक्ष्‍मण शिरवंदे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
425 चोखबा घनश्‍याम सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
426 ग्‍यानोबा जळबा वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
427 जनार्धन रामजी पैनापल्‍ले मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
428 गंगाबाई नारायण वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
429 सदाशिव माणिका पैनापल्‍ले मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
430 विठ्ठल लिंगोजी कु-हाडे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
431 पार्वतीबाई जनार्धन वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
432 देवराव भूजंगा सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
433 सदाशिव रामा वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
434 विठ्ठलराव जळबा वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
435 मरूबाई लक्ष्‍मण गायकवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
436 भगवंतराव बापुराव नाईक मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
437 मुक्‍ताबाई सखाराम सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
438 सारजाबाई विठ्ठल वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
439 गिरजाबाई विठ्ठल वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
440 विठ्ठल महादू वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
441 गंगाबाई तुकाराम बेलाडे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
442 तुकाराम महादजी तोटेवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
443 गिरजाबाई विठ्ठल पैनापल्‍ले मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
444 सुंदरबाई केरबा वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
445 तुकाराम हैबती दुधकवडे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
446 तुळसाबाई गोविंदा कंधारे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
447 भागाबाई गोविंदा वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
448 चंद्राबाई विठ्ठल दुधवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
449 संभा पुंडलिक सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
450 जनाबाई भिमराव सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
451 नागोराव तुकाराम बेलाडे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
452 सत्‍यभामाबाई तुकाराम पैनापल्‍ले मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
453 निवृत्‍ती महादू बकवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
454 गवूबाई दशरथ सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
455 रामराव ग्‍यानोबाराव पैनापल्‍ले मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
456 कृष्‍णाबाई गोविंद सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
457 जनाबाई नरबा गडमड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
458 शंकर अमृता वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
459 कोंडयाबाई नारायण भंडारे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
460 अंजनाबाई ग्‍यानोबा सोनकांबळे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
461 गणपती रामजी वडजे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
462 जनाबाई किशनराव गिराम मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
463 गंगाबाई रामजी गव्हाणे मु.अंबुलगा ता.कंधार
464 शांताबाई श्रीनिवासराव लाठकर मु.पो कंधार
465 विमलबाई नारायणराव कुलकर्णी मु.पो कंधार
466 पुंडलीक रामजी बकवाड मु.पो पेठवडज ता.कंधार
467 ग्‍यानोबा पुंडा गायकवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
468 लक्ष्‍मीबाई रामचंद्र फुलारी मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
469 मारोती पिराजी वंचेवाड मु.पो पेठवडज ता.कंधार
470 गंगाबाई अनंत मामडे रा.नांदेड
471 माणिकराव संभाजी बकवाड मु.पो बारूळ ता.कंधार
472 व्‍यंकटी गणपती तुकापल्‍ले मु.पो पेठवडज ता.कंधार
473 शंकर महादू पुरी मु.पो कळका ता.कंधार
474 गुरूनाथ माणिकराव कुरूडे मु.पो बहादरपूरा ता.कंधार
475 शंकरराव गंगाराम पानपट्टे मु.काटकळंबा ता.कंधार
476 माणिका शेट्टीबा बनसोडे मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
477 यशोदाबा ईमाधवराव पवार मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
478 रामराव नामदेव पवार मु.पो बाचोटी ता.कंधार
479 वसंत अण्‍णाराव गरूडकर मु.पो चिंचोली ता. कंधार
480 हरीबाई बालाजी फरकांडे मु.पो कंधार
481 विश्‍वनाथ जयवंतराव काकडे मु.तेलूर पो.काटकळंबा ता.कंधार
482 अण्णाजी दशरथ वडजे मसलगा ता.कंधार
483 रेणुकादास माधवराव देशमुख मु.पो.कंधार
484 पार्वतीबाई विश्‍वनाथ सराफ मु.पो कंधार
485 विठ्ठलराव ज्ञानोबाराव कोडगीरे मु.पो काटकळंबा ता.कंधार
486 दिगंबर राजाराम उत्‍तरवार मु.उस्‍माननगर ता.कंधार
487 कोंडीबा पिराजी बोईनवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूर्इ ता.कंधार
488 संभा हैबती रायकवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूई ता.कंधार
489 गंगाबाई माणिक मु.कल्‍हाळी पो.रूई ता.कंधार
490 महादप्‍पा काळप्‍पा जंगम मु.कल्‍हाळी पो.रूई ता.कंधार
491 नेलबाई संभाजी ताटेवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूई ता.कंधार
492 रामजी महादजी ताटेवाड मु.कल्‍हाळी पो.रूई ता.कंधार
493 पांडूरंग चुडाजी मुंडे देवयची वाडी ता.कंधार
494 नरहर गजानन मालावार मु.पो कंधार
495 केशव नारायण माठेकर मु.पो कंधार
496 राजाराम श्रीराम मानुरवार मु.पो कंधार
497 जनाबाई भिमराव सोनटक्‍के मु.कल्‍हाळी पो.रूई ता.कंधार
498 रूक्‍मीणबाई मारोती भोई मु.पो कंधार
499 दिगंबरराव लक्ष्‍मण मु.पो लोहा
500 विश्‍वनाथ माधवराव महाबळे मु.पो लोहा
501 इंदिराबाई सोपानराव महाबळे मु.पो लोहा
502 बालकिशन गंगाराम यन्‍नावार मु.पो लोहा
503 सुभद्राबाई संभाजी महाबळे मु.पो लोहा
504 जानकाबाई नेमीनाथ अन्‍नदाते मु.पो लोहा
505 बलभिम पंडीतराव लव्‍हेकर मु.पो लोहा
506 दत्‍ता खंडोजी मुद्देवाड मु.पो टेळकी ता.लोहा
507 पुंडलिक नागोराव मोरे मु.पो टेळकी ता.लोहा
508 सूर्यभान गंगाराम सर्जे मु.पो किवळा ता.लोहा
509 सोनाबाई बळीराम येडे मु.चिंचूर ता.लोहा
510 केराबाई गणा कानगुले रा.वडगाव ता.लोहा
511 गीताबाई निवृत्‍ती कांबळे मु.पो कापशी ता.लोहा
512 मथुराबाई बाबाराव उचलेर रा.कापशी ता.लोहा
513 चंद्राबाई नारायण वडवळ रा.कापशी ता.लोहा
514 गंगाबाई दशरथ रा.जोशी सांगवी ता.लोहा
515 आबाजी रावजी लोढे लोंढे सांगवी ता.लोहा
516 बालाजी उदा राठोड रा.माळाकोळी तांडा ता.लोहा
517 पांडूरंग गिरधारी चव्‍हाण माळाकोळी तांडा ता.लोहा
518 मालनबाई मुकुंदा वडवळे कापशी बु. ता.लोहा
519 बाबय्या भिमाशंकर कापशी बु. ता.लोहा
520 यमुनाबाई घागरदरे कापशी बु. ता.लोहा
521 पद्मीनबाई माधवराव किवळेकर रा.किवळी ता.लोहा
522 कौसल्‍याबाई माधवराव संगेवार मु.पो लोहा
523 शामराव हनमंतराव मोरे मु.पो टेळकी ता.लोहा
524 नागोजी तुळशीराम कापशी बु. ता.लोहा
525 शेषराव नागोराव रा.टेळकी ता.लोहा
526 मंजुळाबाई नाना जाधव रा.वडगाव ता.लोहा
527 जिजाबाई शेषराव विभूते मु.पो भेाकर
528 प्रमिलाबाई दिनकरराव देशपांडे मु.पो भोकर
529 गणपत तुकाराम जाधव मु.पो भोकर
530 शशीकला दत्‍ताञय बंडेवार मु.पो भोकर
531 हरीभाउ देविदास साकळकर मु.पो भोकर
532 मंगलाबाई बालाजी बंडेवार मु.पो भोकर
533 नारायण सिताराम शिंदे मु.पो भोकर
534 अनुसयाबाई गोविंदराव देशपांडे मु.पो भोकर
535 मेनाबाई हणमंतराव देशपांडे मु.पो भोकर
536 कमलाबाई दासराव साकळकर मु.पो भोकर
537 देवराव अवधुत कांबळे मु.पो भोकर
538 गंगाबाई काशीनाथ हणमवार मु.पो भोकर
539 खंडोजी जळबाजी सोळंके मु.पो भोसी ता.भोकर
540 के.एस पाटील मु.पो किन्‍हाळा
541 सिध्‍दराम कामाजी चिठ्ठे मु.पो बेंबर ता.भोकर
542 सायन्‍नाबाई शिवन्‍ना मु.पो सावरगाव मेट
543 पिराजी विठोबा पुण्‍यकर मु.पो सावरगाव मेट
544 वकुबाई पोशट्टी बरेनगोड मु.पो सावरगाव मेट
545 लक्ष्‍मीबाई लच्‍छमन नकरतवाड मु.पो सावरगाव मेट
546 पोशट्टी रामन्‍ना बंदगुलवाड मु.पो सोनारी
547 गंगाबाई रामजी जाधव मु.पो धारजनी
548 भागीरथाबाई भुजंगराव केसराळे मु.पो सोनारी
549 लक्ष्‍मीबाई विठ्ठल कदम रा.मातुळ
550 चिमाबाई महादू पकेवाड मु.पो थेरबन ता.भोकर
551 मुत्‍यमरेड्डी रामरेड्डी मुत्‍यमवार मु.पो किनी ता.भोकर
552 प्‍यारीबार्इ देवराव मेहता मु.पो भोकर
553 मैनाबाई रघुनाथ पोपशेटवार मु.पो भुरभूशी
554 जनाबाई बाबा पवार मु.पो लामकाणी
555 लक्ष्‍मीबाई मारोती पाटील मु.पो सोनारी ता.भोकर
556 सुंदरबाई राजाराम पाटील मु.पो रायखोड ता.भोकर
557 सायम्‍माबाई भोजन्‍ना मु.पो पाळज ता.भोकर
558 गंगाबाई गंगाराम कोलूले मु.पो हाडोळी
559 रेणूकाबाई माधवराव ढगे मु.हिम्‍म्‍तगाव पो.गणूर ता.भोकर
560 तुकाराम गणपत जाधव मु.पो भोकर
561 कुलपेकर पिराजी विठोबा मु.पो सावरगाव मेट ता.भोकर
562 लच्‍छमा कोंडबा मु.पो सावरगावमेट ता.भोकर
563 गयाबाई शंकरराव माने मु.पो उमरी
564 लक्ष्‍मीबाई व नागाबाई पापासिंह चव्‍हाण मु.पो उमरी
565 गयाबाई काशीनाथ मराठे मु.पो उमरी
566 धुरपतबाई दशरथ पेरेवार मु.पो उमरी
567 रूक्‍मीणबाई व महेबुबी विठुलाल अग्रवाल मु.पो उमरी
568 गौंडबाई सुगमचंद्र मु.पो उमरी
569 राधाबाई तारासिंग चव्‍हाण मु.पो उमरी
570 जानकाबाई सत्‍यनारायण माने मु.पो उमरी
571 कौसल्‍याबाई नागनाथ संगेवार मु.पो उमरी
572 रेणूकाबाई दत्‍तराम वडजे मु.पो उमरी
573 चंद्रकलाबाई दिगंबर उत्‍तरवार मु.पो उमरी
574 लक्ष्‍मीबाइ्र लक्ष्‍मणराव कोळसेकर मु.पो उमरी
575 चंद्रकलाबाई नारायण जाधव मु.पो गोळेगाव
576 लक्ष्‍मीबाई महादू कमल्‍लवाड मु.पो गोळेगाव
577 भिमराव शंकरराव पाटील मु.पो गोळेगाव
578 दत्‍तराम विठोबा सावंत मु.पो गोळैगाव
579 राधाबाई मारोतराव ढगे मु.पो इज्‍जतगाव
580 यमुनाबाई दिगंबर कदम मु.पो उमरी
581 कोमल सुरजमल बरवा मु.पो उमरी
582 लक्ष्‍मीबाई बाबासाहेब गोरठेकर मु.पो उमरी
583 गंगाधर नागोराव माळगे मु.पो उमरी
584 झंवर गिताबाई सुगमकर मु.पो उमरी
585 खंडोजी जलाजी सोळंके मु.पो भोसी
586 गोविंदराव माणिकराव डोईजड रा.उमरदरी ता.मुखेड
587 पुंडलिक तुकाराम कोडगिरे रा.मुखेड
588 प्रयागबाई चंदर बिराजदार रा.टाकळी बु
589 गोपाळराव भवानीदासराव पाळेकर रा.पाळा ता.मुखेड
590 लक्ष्‍मण मारोती गंजेवार रा.पाळा ता.मुखेड
591 देवबा लच्‍छीराम कोळी रा.मुखेड
592 रत्‍नाबाई मारोती संबोटवार रा.मुखेड
593 नागनाथ नारायण चोंडेकर रा.मुखेड
594 लक्ष्‍मीबाई किशन मुक्‍कावार रा.मुखेड
595 पोचाबाई नरसिंग बोईनवाड रा.मुखेड
596 कृष्‍णाबाई व पद्मीनबाई मारोती वाडीकर मु.वाडी
597 विरभद्र संभाजी शिरसे रा.मुखेड
598 शिवसांब सिदमअप्‍पा बेटमोगरेकर बेटमोगरा ता.मुखेड
599 हनमंत बाबू चिन्‍नया रा.मुखेड
600 गंगाबाई लाला गोविंद रा.मुखेड
601 रूक्‍मीणबाई राजेंद्र उत्‍तरवार रा.मुखेड
602 ञ्यंबक नागनाथ चौधरी रा.मुखेड
603 लक्ष्‍मीबाई विठ्ठलराव रा.मुखेड
604 साविञीबाई श्रीराम चौधरी रा.मुखेड
605 सुभद्राबाई दिगंबर चौधरी रा.मुखेड
606 रघुनाथ गंगाराम कदम रा.मुखेड
607 चंद्रभागाबाई भिमराव रा.मुखेड
608 गोविंद गंगाधर पईतवार रा.मुखेड
609 सरजाबाई पर्वत पाटील रा.मुखेड
610 मैनाबाई बाबु दूर्गादास चव्‍हाण रा.मुखेड
611 देवराव माणिकराव बिजलवाड रा.मुखेड
612 कांताबाई नारायणसिंह चव्‍हाण रा.मुखेड
613 गंगाराम रामा गजलवाड रा.मुक्रमाबाद ता.मुखेड
614 अंबुबाई रामा कोतापल्‍ले रा.मुखेड
615 हन्‍नुसिंह हरिसिंह चव्‍हाण रा.मुखेड
616 श्रीनिवासराव मारोतराव मुखेडकर रा.मुखेड
617 मारोती सखाराम पईतवार रा.मुखेड
618 मिराबाई मारोती जेठेवाड रा.मुखेड
619 सायम्‍माबाई गंगाराम कोतापल्‍ले रा.मुखेड
620 राजकुमारीबाई राजसिंह चव्‍हाण रा.मुखेड
621 धोंडूबाई मारोती पाटील रा.मुखेड
622 रावसाहेब गोविंदराव पाटील रा.खैरका ता.मुखेड
623 विश्‍वनाथराव कल्‍याणराव देशमुख मुक्रमाबाद ता.मुखेड
624 मन्‍मथप्‍पा महालिंगअप्‍पा वंटगे मुक्रमाबाद ता.मुखेड
625 धर्माजी शिवलिंग कलेपवार रा.बेटमोगरा ता.मुखेड
626 रामनाथ विठ्ठल धंपलवार बेटमोगरा ता.मुखेड
627 पुंडलिक नरसिंग सालेवार बेटमोगरा ता.मुखेड
628 साकरूबाई देवराव चोंडे रा.टाकळी ता.मुखेड
629 महाजन तानबा पाटील रा.मुखेड
630 शंकर माणिका पाटील रा.मुखेड
631 जिजाबाई जिल्‍हेवार रा.मुखेड
632 कृष्‍णाबाई लक्ष्‍मण जिल्‍हेवार रा.मुखेड
633 गंगाबाई नारायण तोटवार रा.मुखेड
634 भागीरथाबाई तुकाराम कांबळे रा.मुखेड
635 चंद्रभागाबाई हणमंत मुपडे रा.मुखेड
636 पार्वतीबाई लक्ष्‍मण कोकलवार रा.मुखेड
637 अनुसयाबाई संभाजी कोळी रा.मुखेड
638 रेणाबाई हनमंतराव पाटील रा.मुखेड
639 माधवराव हैबतराव देशमुख रा.मुखेड
640 महाजन रंगनाथ साखरे रा.मुखेड
641 खुशालराव बाबाराव साखरे रा.मुखेड
642 जिजाबाई शेषराव विभूते रा.मुखेड
643 सुंदरबाई मारोती सालेवार रा.बेटमोगरा ता.मुखेड
644 राजाबाई नरहरी पोतदार रा.बेटमोगरा ता.मुखेड
645 पार्वतीबाई सायबू बोईनवाड रा.बेटमोगरा ता.मुखेड
646 हरीयाबाई पंढरीनाथ पाटील रा.गोजेगाव ता.मुखेड
647 राजेश्‍वर मारोतीराव पाटील रा.गोजेगाव ता.मुखेड
648 गोविंद माणिकराव डोईजड रा.उमरदरी ता.मुखेड
649 प्रयागबाई हणमंतराव बोधने रा.मुक्रमाबाद ता.मुखेड
650 लक्ष्‍मीबाई नारायण मुद्देवाड रा.मुखेड
651 शामलाबाई गंगाधर पत्‍तेवार रा.मुखेड
652 रामराव विठ्ठलरव वडजे रा.कल्‍हारी ता.मुखेड
653 पिराजी सटवाजी साबणे रा.मुखेड
654 तुकाराम जळबा पाटील वेळी बु. ता.मुखेड
655 राजेंद्र संभाजी दमकोंडवार रा.मुखेड
656 तुकाराम मारोती रणवीरकर रा.मुखेड
657 रूक्‍मीणबाई पंढरीनाथ कवटीकवार रा.मुखेड
658 गोविंदराव रामराव वडजे रा.आठमाळ वाडी ता.मुखेड
659 अंबुबाई विठ्ठल देवधर रा.उमरदरी ता.मुखेड
660 तेजाबाई माणिका पाटील रा.होनवडज ता.मुखेड
661 लक्ष्‍मीबाई विठ्ठलराव चिंमपलवाडी रा.मुखेड
662 भारतीबाई पुंडलिक कोडगिरे रा.मुखेड
663 सिध्‍देशाम शिवलिंग जंगम रा.बेटमोगरा ता.मुखेड
664 गोदावरीबाई गोपीनाथ कवटीकवार रा.मुखेड
665 लिंगोजी मुकुंदराव पाटील रा.राजुरा बु. ता.मुखेड
666 हनमंत भागाराव हाटेकर रा.मुखेड
667 गंगाराम सखाराम पईतवार रा.मुखेड
668 अमरसिध्‍दगुरू सिध्‍ददयाल रा.बेटमोगरा ता.मुखेड
669 विश्‍वनाथ जयवंतराव पाटील रा.मुखेड
670 विश्‍वनाथ व्‍यंकटी गुंडावार रा.बेूटमोगरा ता.मुखेड
671 कोंडीबा गंगाधरराव मस्‍कले रा.सांगवी ता.मुखेड
672 गणपती विठोबा भोकरे रा.मुखेड
673 भिमाबाई पंढरीनाथ अनमुनवाड रा.कापरवाडी ता.मुखेड
674 पर्वतराव शामराव टेकाळे रा.खतगाव ता.मुखेड
675 भगवानराव गोविंदराव येवताळे रा.मुखेड
676 नारायणसिंह लालसिंग चव्‍हाण रा.मुखेड
677 लक्ष्‍मण बाबा पाटील रा.सावरगाव ता.मुखेड
678 लक्ष्‍मीबाई नागोराव मुद्देवाड रा.चेनपूर ता.मुखेड
679 माधवराव हैबतराव देशमुख रा.हिवरना ता.मुखेड
680 पोशट्टी लालबा उनग्रतवाड रा.देगलूर
681 रत्‍नाबाई जयराम धनगे रा.देगलूर
682 रूक्‍मीणबाई गुंडप्‍पा गुंगे रा.माळगाव
683 नकुलवार हणमंतू सायन्‍ना रा.देगलूर
684 पेंडकर रूक्‍मणबाबा रा.देगलूर
685 मोनगीलवार संगमनाथ नागनाथ रा.देगलूर
686 काब्‍दे रूक्‍माजी नरसाजी रा.देगलूर
687 पाटील विरभद्र बळीराम रा.देगलूर
688 कुलकर्णी किशनराव राघवेंद्र रा.देगलूर
689 दूर्गादास रघुनाथराव विडेकर रा.देगलूर
690 शिवन्‍ना सायन्‍ना तोटावाड रा.देगलूर
691 अनुसयाबाई शंकरराव कळसकर रा.देगलूर
692 अनुसयाबाई लक्ष्‍मणराव मंगनाळे रा.देगलूर
693 राम मोगलाजी तोटावाड रा.देगलूर
694 बालन्‍ना लच्‍छमन्‍ना बतूलवाड रा.देगलूर
695 नागाबाई माणिकराव चौधरी रा. द्रेगलूर
696 केराबाई कामाजी शंकपाळे रा.देगलूर
697 उल्‍लीवार विठ्ठल हुलाजी रा.देगलूर
698 उल्‍लीवार रामन्‍ना हुलाजी रा.देगलूर
699 राम नष्‍णाजी उल्‍लीवार रा.देगलूर
700 गंगाराम हुशेन्‍ना शेळके रा.देगलूर
701 लक्ष्‍मीबाई लालन्‍ना कडलवार रा.देगलूर
702 कद्रेकर विठ्ठल तुकाराम रा.देगलूर
703 गंगाबाई मुकुंदराव कांबळे रा.देगलूर
704 बालकिशन व्‍यंकन्‍ना सातेलीकर रा.देगलूर
705 शियाबाई रामन्‍ना चरकुलवार रा.देगलूर
706 मक्‍काजी सयाजी कांबळे रा.देगलूर
707 भिमाबाई नरसिंगराव मिनतीकर रा.देगलूर
708 कांबळे गंगाराम सयाजी रा.देगलूर
709 पेनूबाई बाबुराव गोलेवार रा.देगलूर
710 हिराबाई लच्‍छमन्‍ना कदलवाड रा.देगलूर
711 गंगाबाई गोविंदराव गुंगेवार रा.देगलूर
712 मालाबाई नागनाथ यमबलवार रा.देगलूर
713 पार्वतीबाई गोविंदराव रेनकुंटवार रा.देगलूर
714 भागीरथाबाई विठ्ठलराव साखरे रा.देगलूर
715 सुंदरबाई गंगाराम बटलवाड रा.देगलूर
716 आडे सरस्‍वतीबाई काशीनाथअप्‍पा रा.देगलूर
717 काझी महमंद अली सय्यद इकबाल रा.देगलूर
718 माणिका राचम्‍मा भालके रा.देगलूर
719 लक्ष्‍मीबाई गंगाराम सिध्‍दमवार रा.देगलूर
720 कमलबाई गोविंद मरसावार रा.देगलूर
721 विठ्ठल अप्‍पाराव पाटील रा.देगलूर
722 मधुसूदन गोविंदराव करडखेडकर रा.देगलूर
723 इंदिराबाई पांडूरंग देशपांडे रा.देगलूर
724 मोती बेगम शरफुल हक महमंदशर फुल हक रा.देगलूर
725 पुंडलिकराव पर्वतराव पाटील रा.देगलूर
726 विमल नारायणराव चिद्रावार रा.देगलूर
727 किशन हरीभाउ महाजन रा.देगलूर
728 सुलोचनाबाई तुळशीराम गरूडकर रा.देगलूर
729 भुमाबाई जानकीराम उपसलवार रा.देगलूर
730 पेंटूबाई इरन्‍ना गोयलवार रा.देगलूर
731 वसंतराव इरन्‍ना पाटील रा.देगलूर
732 लक्ष्‍मीबाई जयवंतराव पसारे रा.माळेगाव (माळ)
733 वत्‍सलाबाई गोपाळराव कलकर्णी रा.देगलूर
734 सुमनबाई मनोहर देशमुख रा.देगलूर
735 बसलिंगअप्‍पा विठ्ठलराव बिरादार रा.देगलूर
736 गंगाबाई हुलप्‍पा गाजुलवार रा.देगलूर
737 रत्‍नाबाई गुंडप्‍पा वालूरे रा.वझर
738 महाजन महादय्याअप्‍पा लिंगय्याअप्‍पा जंगम रा.लोणी
739 माणिकराव पर्वतराव भोसले रा.हाळी
740 सरस्‍वतीबाई शिवलिंगअप्‍पा रा.हाणेगाव
741 इरन्‍ना परमेशु शिंपी रा.देगलूर
742 गंगयाबाई विश्‍वनाथ शेटकार रा.हाणेगाव
743 भागीरथाबाई सिद्रामअप्‍पा रा.हाणेगाव
744 मलकु लिंगू टोके रा.हाणेगाव
745 शरणाबाई सिद्रामअप्‍पा पटने रा.हाणेगाव
746 विरू हनुमंता रा.हाणेगाव
747 पद्मीनबाई मष्‍णा भुरे रा.हाणेगाव
748 बत्‍तीनवार चंद्राबाई माणिकगौड रा.हाणेगाव
749 लक्ष्‍मीबाई नरसिंग साधू रा.हाणेगाव
750 इरबा शंकरअप्‍पा घुले रा.हाणेगाव
751 लक्ष्‍मीबाई पिरू साधू रा.हाणेगाव
752 रूक्‍मीणबाई माणिकराव राणे रा.हाणेगाव
753 रूक्‍मीणबाई लालबा आडेकर रा.हाणेगाव
754 लालू गुंडा हरीजन रा.हाणेगाव
755 हनमंतराव बसप्‍पा परकंटवार रा.हाणेगाव
756 सुभद्राबाई काशीनाथअप्‍पा ध्‍याडे रा.हाणेगाव
757 नरसाबाई शंकरगौड दलाल रा.हाणेगाव
758 सरस्‍वतीबाई शिवलिंगअप्‍पा खजुरे रा.हाणेगाव
759 वैजनाथअप्‍पा विरभद्रअप्‍पा पटने रा.हाणेगाव
760 कोंडबा सिद्राम शेरीकर रा.हाणेगाव
761 चौधरी गंगाराम हुलाजी रा.हाणेगाव
762 मारोती नरसिंग सुरावार रा.हाणेगाव
763 नरसिमल्‍लू राजरेड्डी लोकावार रा.शहापूर
764 कृष्‍णाबाई सायन्‍ना सरकुंटे रा.शहापूर
765 बालरेड्डी सायन्‍ना पुलागोर रा.शहापूर
766 राजलिंगू लिंगप्‍पा यनगुलवार रा.शहापूर
767 राम नरसिंगराव सुरावार रा.शहापूर
768 हणमाबाई विठ्ठल भंडारी रा.शहापूर
769 सागरबाई लक्ष्‍मण वरटी रा.शहापूर
770 साविञीबाई नरसिमल्‍लू सोनार रा.शहापूर
771 चंद्राबाई भूमारेड्डी सामावार रा.शहापूर
772 गोणाबाई मल्‍लारेड्डी यालावार रा.शहापूर
773 रंगूबाई शंकर लाखे रा.देगलूर
774 चंद्राबाई विठृठलराव पांचाळ रा.शहापूर
775 चंद्राबाई भूमारेड्डी पुलगोर रा.शहापूर
776 हाराबाई लच्‍छमन वासरे रा.शहापूर
777 दत्‍ताञय संग्राम राणे रा.हाणेगाव
778 शंकरअप्‍पा राचप्‍पा मुंगले रा.हाणेगाव
779 विठ्ठल शंकर जोशी रा.देगलूर
780 उलीवार बागन्‍ना धुलाजी रा.देगलूर
781 बायनाबाई बागन्‍ना उलीवार रा.देगलूर
782 रूक्‍मीणबाई रामचंद्र वाघारे रा.देगलूर
783 अनुसयाबाई अप्‍पाराव भालेराव रा.देगलूर
784 शाहूबाई कागणे रा.किनवट
785 केसरीबाई नखा राठोड रा.किनवट
786 चून्‍नू खातम खैरोद्दीन रा.किनवट
787 अरूणाबाई आनंदराव गड्डम रा.किनवट
788 नरसुबाई मलन्‍ना मॅकलवार रा.किनवट
789 ताराबाई वासुदेव अनसापूरे रा.किनवट
790 रत्‍तुजी राजाराम सांगळे रा.किनवट
791 गिरी कलावतीबाई भवनगीर रा.कांडली ता.हिमायतनगर
792 सिताबाई गंगारा घुटटे रा.दिघी
793 हिरास मालनबाई नारायण रा.कामारी
794 गंगाबाई मारोती जंगम रा.जवळगाव
795 गंगाबाई नागोराव जाधव रा.हिमायतनगर
796 कदम योगाजी तुकाराम रा.वडगाव
797 मुधोळकर सारजाबाई विठ्ठलराव रा.कामारी
798 मारलवार नारायण सदाशिव रा.हिमायतनगर
799 भागीरथाबाई विठ्ठलराव निर्मले रा.जवळगाव
800 भागीरथाबाई गणपती पामलवाड रा.कामारी
801 पतंगे गोविंद नामदेव रा.विरसणी
802 पळशीकर किशनबाई वामन रा.विरसणी
803 सोनपेठकर मनोहर केशव रा.विरसणी
804 देशपांडे दत्‍ताञय नारायण रा.हिमायतनगर
805 राधाबाई धोंडीबा शिरफुले रा.कामारी
806 कोंडीबा केरबा अंधारे रा.हिमायतनगर
807 राधाबाई किशन मांगूरूळकर रा.हिमायतनगर
808 चौरे रूक्‍मीणबाई विठोबा रा.हिमायतनगर
809 अमृते द्रोपदाबाई आनंदराव रा.उमरी ज.
810 मारोती नारायण अमृते रा.उमरी ज.
811 धारूबाई नागाजी अमृते रा.उमरी ज.
812 लक्ष्‍मीबाई गणपतराव अमृते रा.उमरी ज.
813 भागुबाई कान्‍होबा भूरेवाड रा.उमरी ज.
814 अन्‍नपूर्णाबाई कासेवार रा.पाथरड
815 गजेंद्र लक्ष्‍मण भारती रा.तामसा
816 मांगीलाल हणमानदास बजाज रा.हदगाव
817 बोडखे धोंडबाराव तुकाराम रा.सावरगाव
818 नागाबाई जीवबा बेळकोणी रा.वायपना
819 कोंडबाबाई गंगाराम बोधगुरे रा.चाभरा
820 गंगाबाई अमरू चौबे रा.द्वारकवाडी
821 डांगे गिताबाई रंगराव रा.हदगाव
822 सरस्‍वतीबाई केशवराव देशमुख रा.चाभरा
823 संतोबा गोपाळ धोंगडे रा.हदगाव
824 विश्‍वनाथ पुंजाजी दुगाळे रा.वायपना
825 नाथा राजाराम दहेकर रा.सावरगाव
826 केराबाई दत्‍तराव देशमुख रा.शिउर
827 गोविंद देवकाजी घोले रा.मारकवाडी
828 गंगाबाई नाथा देशमुख रा.कोळी
829 मारोती दाजीबा देसकर रा.कामारी
830 पिल्‍याबाई खंडेराव देशमुख रा.शिउर
831 जिजाबाई उमाजी धारबाज रा.पळसा
832 दांगट मारोती गंगाराम रा.उमरी द
833 सारजाबाई काशीबा देशमुख रा.सावरगाव
834 नारायण गंगाराम दुगाळे रा.वायपना बु
835 टाळके भिमराव सोनाजी रा.उमरी
836 द्रोपदाबाई बळीराम फाळके रा.उमरी
837 गुडमुडके धुरपताबाई संभा रा.उमरी
838 लक्ष्‍मीबाई रामा गंगोञी रा.पाथरड
839 बायनाबाई मारोतराव गायकवाड रा.लोहा
840 दरूबाई तातेराव गारोळे रा.सावरगाव
841 गिरी कलावतीबाई देवगीर महाराज रा.बरडशेवाळा ता.हदगाव
842 हनमंतराव भुजंगराव गायकवाड रा.लोहा
843 सिताबाई गंगाराम गुट्टे रा.दिघी
844 चंद्रभागाबाई बळीराम हिंगमिरे रा.पळसा
845 यमनाजी नागोबा हुलकाणे रा.हदगाव
846 गंगाराम रावजी इजळकर रा.बरडशेवाळा
847 सुंदरबाई तुकाराम जोगदंड रा.सावरगाव
848 जाधव जांबुवतराव शंकरराव रा.कोळगाव
849 जिंतुरे मुक्‍ताबाई बळीराम रा.उमरी ज.
850 कवरीलाल भवरीलाल जैन रा.तामसा ता.हदगाव
851 यादवराव लक्ष्‍मणराव जाधव रा.वाटेगाव
852 जाधव गंगाबाई नागोराव रा.हिमायतनगर
853 नरूबाई कामाजी कल्‍याणकर रा.सावरगाव
854 कंठाळे सारंगधर महादप्‍पा रा.तामसा
855 कराळे नागुबाई किशन रा.सावरगाव
856 तुकाबाई कोंडबा कांबळे रा.पळसा
857 रानोजी कोंडीबा कदम रा.बरडशेवाळा ता.हदगाव
858 जिजाबाई मरीबा कांबळे रा.पळसा
859 अनुसयाबाई संभा कासार रा.कोळी ता.हदगाव
860 राधाबाई दामोधर कांबळे रा.उमरी
861 शंकर बापुजी कदम रा.निवघा
862 जानकाबाई कोंडबाराव कदम रा.निवघा
863 अंजनाबाई गणपती कदम रा.सावरगाव
864 चतुराबाई रामचंद्र खरोसकर रा.सावरगाव
865 माणिक रामजी लिंगमपल्‍ले रा.कंजारा
866 यादव प्रभू माने रा.येळंब ता.हदगाव
867 माळोदे सदाशिव गणपती रा.हदगाव
868 लक्ष्‍मीबाई मुळे रा.सावरगाव
869 बारकोजी मोतीजी मुरमुरे रा.सावरगाव
870 रेशमाजी मोतीजी मुरमुरे रा.सावरगाव
871 तुकाराम संभाजी म्‍हैसेकर रा.पाथरड
872 मस्‍के रामराव जळबा रा.पळसा
873 मॅकलवाड धुरपतबाई दासा रा.नाव्‍हा
874 हिरालाल गंगाराम म्‍हैञे रा.तामसा
875 मंजुळाबाई विठ्ठलराव माने रा.वायपना
876 मुधोळकर सारजाबाई विश्‍वनाथ रा.कामारी
877 कलावतीबाई दत्‍तराम मिराशे रा.सावरगाव
878 गिताबाई नागोराव माळोदे रा.हदगाव
879 सुभद्राबाई गणपतराव माने रा.वायपना ता.हदगाव
880 गुणाजी दत्‍ता मुळेकर रा.सावरगाव
881 बंडू गणपती मुळे रा.सावरगाव
882 माने माधव दाउ रा.वाटेगाव
883 कृष्‍णाबाई मारोतराव मार्लेगावकर रा.मार्लेगाव
884 तुकाराम दत्‍ता मुळेकर रा.सावरगाव
885 विश्‍वनाथ मोहनाजी मुकटे रा.पळसा
886 मुळे गोपाबाई गुणाजी रा.सावरगाव
887 पार्वतीबाई शंकरराव नरवाडे रा.हदगाव
888 भागीरथाबाई नामदेव नवले रा.तळेगाव
889 सुलोचनाबाई शामराव नवले रा.तळेगाव
890 राधाबाई धोंडबा नवले रा.तळेगाव
891 पोतरे विक्रम नेमाजी रा.सावरगाव
892 काशीनाथ गणपती पातळे रा.सावरगाव
893 सुभद्राबाई गणपतराव पवार रा.पाथरड
894 पवार कोंडबा सखाराम रा.पेवा
895 पांडे वत्‍सलाबाई बापूराव रा.येवली
896 अंजनाबाई खंडोजी पंजरे रा.तळेगाव
897 गोविंद रामजी येवेकर रा.कोळी
898 इंदिराबाई माधवराव पाटील रा.वायपना ता.हदगाव
899 पवार चंपती मोहनाजी रा.शिवणी
900 नागोराव सदाशिवराम पांडे रा.हदगाव
901 तुकाराम नागोबा पुंडकर रा.सावरगाव
902 गंगाबाई माधवराव पांडे रा.धानोरा
903 लक्ष्‍मीबाई राजेश्‍वरराव पांडे रा.येवली
904 गंगाराम नागोबा पवार रा.पाथरड
905 पवार गिताबाई बाजाराव रा.पाथरड
906 विठ्ठलराव राउत रा.पिंगळी
907 देवबा रणवीर रा.सावरगाव
908 राठोड लिंगुबाई किशन रा.लोहा
909 शांताबाई विरेंद्र शिंदे रा.धानोरा
910 रणखांब दाउ यशवंता रा.बरडशेवाळा
911 सोनटक्‍के शंकर नारायण रा.पळसा
912 पांडूरंग हनमंतराव सूर्यवंशी रा.हदगाव
913 शे.मदार शे.शमशेर रा.शिरड
914 बालाजी गणपत शेट्टे रा.उमरी ज.
915 रूपासिंग नारायणसिंग रा.सावरगाव
916 सुतार नर्मदाबाई बळीराम रा.उमरी ज.
917 शिंदे लालजी बापुजी रा.उमरी ज.
918 विठाबाई आबाजी तोकलवाड रा.उमरी
919 ठाकरे यशवंत मारोतराव रा.पळसा
920 थाटे भिमराव नागोबा रा.पळसा
921 लक्ष्‍मण लेकाराजी वट्टडवार रा.आष्‍टी
922 किशनराव शामराव वाकोडे रा.पिंपरखेडा
923 चव्‍हाण बाबन गणपती रा.गोर्लेगाव
924 शेळके भूजंगराव नारायणराव रा.डोरली
925 रूद्रकंठवार दत्‍ताञय कोंडीबा रा.हदगाव
926 मद्रे कोंडीबा देवबा रा.येवती
927 शेवणकर लक्ष्‍मीबाई संभाप्‍पा रा.हदगाव
928 काळे माणिका गोपाळा रा.भरडगाव
929 सावंत पार्वतीबाई नागोराव रा.बरडशेवाळा
930 कासार मारोती दिनाजी रा.कोळी
931 तुकाराम राजा गोंदलवार रा.पाथरड
932 शिंदे गणपती लालजी रा.उमरी ज.
933 चौधरी गणपतराव खंडूजी रा.बरडशेवाळा
934 झाडे सिताराम सटवाजी रा.लोहा-मांडवा
935 तोलूबाई भिकू राठोड रा.लोहा
936 वाटेगावकर शकूंतला महादेव रा.हदगाव
937 जाधव रूक्‍मीणबाई जळबा रा.वाटेगाव
938 इंगळे रूक्‍मीणबाई गोविंदा रा.पिंगळी
939 दारोळे बाजीराव धोंडबा रा.सावरगाव
940 सावंत नारायण गणपतराव रा.बरडशेवाळा
941 भिसे पुंडलिक दत्‍ता रा.बरडशेवाळा
942 शेळके चांदराव हरी रा.डोरली
943 शिरसाट माधवराव उकंड रा.डोरली
944 भागीरथाबाई दत्‍तराव लांडगे रा.कोळी
945 प्रयागबाई नारायण शिेंदे रा.निवघा
946 धुमाळे शिवराम महादू रा.कोंढूर
947 भोळे तातेराव गुणाजी रा.सावरगाव
948 शिवदास तुकाराम बोंबले रा.सावरगाव
949 दत्‍ता रामजी बोईनाडा रा.कोंढूर
950 परसराम नारायण कदम रा.कोळी
951 माणिकराव हणमंतराव हराळे रा.डोरली
952 अनुसयाबाई विठ्ठल डोणेराव रा.पिंपळगाव
953 बोंबले दिगंबर खंडू रा.सावरगाव
954 शिंदे राजाराम तुकाराम रा.उमरी ज.
955 फटाले माधवराव फुलाजी रा.डोरली
956 मिटकरी मनोहर संभाप्‍पा रा.डोरली
957 गंगाबाई जोगदंड रा.सावरगाव
958 ठाकूर मुन्‍नासिंह रामसिंह रा.सावरगाव
959 मनाठकर गोपाळराव विश्‍वनाथ रा.हदगाव
960 शारदाबाई तुकाराम नागठाणे रा.सावरगाव
961 तुकाराम नारायण मुरमुरे रा.सावरगाव
962 पुंजाराम मसाराव वडकुले रा.बरडशेवाळा
963 देवसरकर अनुसायाबाई लक्ष्‍मण रा.लिंगापूर
964 अन्‍नपूर्णाबाई लक्ष्‍मण आनमाने रा.सावरगाव
965 अनुसयाबाई कामाजी ढोले रा.तरोडा
966 चव्‍हाण रामजी सदजी रा.सिबदरा
967 गिरी कलावतीबाई भगवानगिर रा.कांडली
968 घंटे सिताबाई गंगाराम रा.दिघी
969 लक्ष्‍मीबाई सिताराम चव्‍हाण रा.कांजरा
970 सोनटक्‍के शंकरराव नारायण रा.पळसा
971 असीनबी शमशोदृीन पळसा ता.हदगाव
972 चौतमल गोविंद किशनराव रा.कोळी
973 तालंगकर शिवराम विठ्ठलराव रा.हदगाव
974 लक्ष्‍मणराव किसनराव पाटील रा.माहूर
975 आनेप्‍पा कुडलेप्‍पा भाये रा.देगलूर
976 बबनराव तुकारामशास्‍ञी पुजारी अयोध्‍या नगर, नांदेड.
977 पुंजाराम माधव इंदेवाड रा.कंजारा ता.हदगाव
978 गुलाबसिंग रतनसिंग जहागिरदार गुरूगोविंदसिंग रोड, नांदेड.
979 रेणूकाबाई सूर्यभान देवघरे रा.कुंटूर ता.नायगाव
980 मक्‍कजी यसाजी माळगे मु. येताळा ता. धर्माबाद
981 नरसुबाई सिद्राम तस्‍तापुरे रा. कुंडलवाडी ता. बिलोली
982 आर. बी. चौधरी मु. पो. धर्माबाद
983 लक्ष्‍मण मातोजी पांढरे मु.पो. हदगाव
984 गंगाप्रसाद गंगाराम येताळकर मु. पो. नायगाव
985 गंगाधर नरसिमलु चिंतावार मु.पो. धर्माबाद
986 रामकृष्‍ण सदाशिव देबडवार मु.पो. धर्माबाद
987 व्‍यंकटेश देशपांडे मु. पो. धर्माबाद
988 तुकाराम लक्ष्‍मण गंजेवार मु.पो. धर्माबाद
989 अनुसयाबाई मोतेवार मु. पो. धर्माबाद
990 मारोती माणिका शेटकार मु.लोहगाव ता. बिलोली
991 दत्‍तात्रय मारोती देशमुख मु.लोहगाव ता. बिलोली
992 गंगाबाई विश्‍वनाथ मु.लोहगाव ता. बिलोली
993 नागाबाई कातोरी तायडे रा. देगाव ता. बिलोली
994 सरुबाई देवराव रा. देगाव ता. बिलोली
995 रामराव विठ्ठलराव माळगे मु. गडगा ता. बिलोली
996 शषिकला व्‍यंकटराव पालदेवार मु. सुजलेगाव ता. बिलोली
997 इरन्‍ना रामन्‍ना रा. धर्माबाद
998 लक्ष्‍मण सातबा पाटील मु. लोहगाव
999 गंगाबाई शिवराम भालेराव रा. बिलोली
1000 रुखमाबाई देविदास चौहाण रा. लघुळ ता. बिलोली
1001 गंगाबाई सखाजी माळगे रा. येताळा ता. बिलोली
1002 खुशोबा कृष्‍णाजी काठीकर रा. कुंडलवाडी ता. बिलोली
1003 नरसिंह काशिनाथ जोशी रा. कुंटूर ता. बिलोली
1004 रामचंद्र गोविंद बिडवई मु. कंधार ता. कंधार
1005 चोपावार सयाजीराव रा. देगलूर
1006 देशपांडे कृष्‍णाजी नरहरराव रा. देगलूर
1007 देशमुख भिवाजी धनाजीराव रा. देगलूर
1008 रेखावार हनमलु माणिकराव रा. देगलूर
1009 पंढरीनाथ उध्‍दवराव रा. देगलूर
1010 सोनवणे गंगाबाई नरसिंग रा. देगलूर
1011 अमृतवार गोविंद सायन्‍ना रा. देगलूर
1012 सुकृवाबाई महादप्‍पा पटणे रा. हणेगाव ता. देगलूर
1013 भुजंगराव सटवाजी किनाळकर रा. भोकर
1014 वैजनाथ रामलु पळशीकर रा. भोकर
1015 दत्‍तराम लक्ष्‍मणराव रा. थेरबन ता. भोकर
1016 सिताबाई वैजनाथ पांचाळ रा. थेरबन ता. भोकर
1017 नारायण केरबाराव हाके रा. थेरबन ता. भोकर
1018 रुक्मिणबाई मसाराव हाके रा. थेरबन ता. भोकर
1019 नागनाथराव किशनराव देशमुख रा. भोसी ता. भोकर
1020 गगनराव नारायणराव देशमुख रा. खरबी ता. भोकर
1021 धुरपतबाई नागनाथ अंबेकर रा. किनी ता. भोकर
1022 शांताबाई माणिक देशमुख रा. कामठागाव
1023 लक्ष्‍मीबाई पंढरीनाथ कुडलुलवाड रा. दिवशी खु.
1024 लिंगाबाई लिंगारेड्डी मुस्‍कुवाड सावरगाव पेठ
1025 काशिनाथ राजन्‍ना मैनमवार रा. किनी ता. भोकर
1026 विठाबाई गंगाराम पाटील रा. रावणगाव
1027 गंपुबाई रामरेड्डी रा. किनी ता. भोकर
1028 सावित्रिबाई लक्ष्‍मण नेमाडे रा. उमरी ता. उमरी
1029 इंदिराबाई मल्लिकार्जुन भरडे रा. उमरी ता. उमरी
1030 गंगाबाई महादू खांडरे रा. उमरी ता. उमरी
1031 सुंदरबाई लक्ष्‍मण क्षिरसागर रा. उमरी ता. उमरी
1032 गीतादेवी मुरलिधर पंडित रा. उमरी ता. उमरी
1033 चंद्रभागाबाई मारोती धतुलवाड रा. उमरी ता. उमरी
1034 मोहनलाल जयनारायण शर्मा रा. उमरी ता. उमरी
1035 तुळसाबाई शंकरलाल शर्मा रा. उमरी ता. उमरी
1036 विठ्ठल गंगाराम भोकरे रा. गोळेगाव
1037 नागाबाई पेंटाजी कनोज रा. गोळेगाव
1038 नागाबाई मोहनाजी शिंदे रा. गोळेगाव ता. उमरी
1039 लक्ष्‍मीबाई दुर्गाजी सावंत रा. गोरठा ता. उमरी
1040 मीराबाई सायलु रा. गोळेगाव ता. उमरी
1041 कोंडाबाई गंगाधर वरटी रा. गोळेगाव ता. उमरी
1042 राधाबाई तारासिंग चव्‍हाण रा. गोळेगाव
1043 क्षिरसागरे लिंबा गंगाराम रा. उमरी ता. उमरी
1044 कलावतीबाई पुंडलिकराव पाटील रा. गोळेगाव
1045 अंध गणपती ज्ञानोबा रा. जांभळा ता. हदगाव
1046 माणिका नागोबा भोपाळे रा. सावरगाव ता. हदगाव
1047 संताबाई तुकाराम बुरेवाड रा. उमरी ता. उमरी
1048 चंद्रभागाबाई सटवा भोई रा. आष्‍टी ता. हदगाव
1049 सिताराम महादु वाच्‍छे रा. जगापुर ता. हदगाव
1050 भगवानराव पुंजाजी चौतमल रा. कोळी ता. हदगाव
1051 लक्ष्‍मीबाई सिताराम चव्‍हाण रा. कंजारा बु.
1052 सारजाबाई चांदु चाबे रा. वारकवाडी
1053 शषिकलाबाई भिमराव देशमुख रा. हदगाव
1054 आनंदराव साहेबराव देशमुख रा. चाभरा
1055 पार्वती भगवान देवसरकर रा. लिंगापुर
1056 वत्‍सलाबाई भगवानगीर गीरी रा. बरडशेवाळा
1057 कलावती मारोती हरणे रा. पाथरड
1058 सुभद्राबाई खंडोजी हुलकाने रा. आष्‍टे
1059 पांडुरंग रामजी करपे रा. चाभरा
1060 रुक्मिणबाई दत्‍ता कदम रा. वाळकी
1061 पार्वतीबाई गणपत कामदे रा. हदगाव
1062 अंजनाबाई तोलाजी कदम ता. हदगाव
1063 यादव प्रभु माने रा. येळंब ता. हदगाव
1064 उमाजी दत्‍तराम मंदेवाड रा. वायपना ता. हदगाव
1065 गणपतराव होनाजी माने रा. वायपना ता. हदगाव
1066 बायनाबाई फुलसिंग नाईक रा. वारकवाडी ता. हदगाव
1067 आप्‍पाराव रंगराव पालकर रा. पिंगळी ता. हदगाव
1068 मुकुंदराव धोंडबा पाटील रा. वाळकी ता. हदगाव
1069 निलाबाई बापुराव पाटील रा. पळसा ता. हदगाव
1070 रामराव भगवान पांडे रा. येवळी ता. हदगाव
1071 मारोती किशन पवार रा. पाथरड
1072 गिरजाबाई गणपतराव पवार रा. शिवणी ता. हदगाव
1073 राजाबाई सोनबा पवार रा. पाथरड ता. हदगाव
1074 सुभद्राबाई यादवराव पवार रा. पाथरड ता. हदगाव
1075 राधाबाई गोविंदराव पोटेकर रा. हदगाव ता. हदगाव
1076 कोंडबा सखाराम पवार रा. पाथरड ता. हदगाव
1077 रंगुबाई विश्‍वनाथ रा. येवळी ता. हदगाव
1078 देवलुबाई भालु राठोड रा. चाभरा बु.
1079 मथुराबाई परमेश्‍वर सुकळकर रा. सिबदरा ता. हदगाव
1080 चंपत देवजी रा. आष्‍टी ता. हदगाव
1081 चांगुणाबाई बापुराव तावडे रा. तळणी ता. हदगाव
1082 तालंगकर शिवराम विठ्ठल रा. हदगाव
1083 वानखेडे गंगाबाई कोंडिबा रा. धानोरा
1084 वानखेडे रुखमाबाई काशिनाथ रा. पाथरड ता. हदगाव
1085 वाघमारे विठाबाई काशिनाथ रा. पाथरड ता. हदगाव
1086 वाघमारे गंगाबाई माधवराव रा. हदगाव ता. हदगाव
1087 चांदराव उमाजी शिंदे रा. आष्‍टी ता. हदगाव
1088 सिताराम धारबा सोनटक्‍के रा. आष्‍टी ता. हदगाव
1089 श्रीमती दरुबाई गणपती रा. आष्‍टी ता. हदगाव
1090 श्री शहाणे किशोर धोंडोपंत रा. आष्‍टी ता. हदगाव
1091 शिंदे संभाजी किशनराव रा. भाटेगाव ता. हदगाव
1092 तवर दत्‍तराम व्‍यंकोजी रा. कंजारा बु. ता. हदगाव
1093 तगडपल्‍ले गणपतराव यादवराव रा. कंजारा बु. ता. हदगाव
1094 तावडे यशवंत रावजी रा. तळणी
1095 अनुसयाबाई लक्ष्‍मण देवसरकर रा. लिंगापुर
1096 सावते मुगाजी कोंडजी रा. वाळकी बु.
1097 सोनपेठकर मनोहर केशव रा. विरझरी ता. हदगाव
1098 निर्मले भागीरथीबाई विठ्ठलराव रा. नवलगाव ता. हदगाव
1099 सरकुंडे रंगुबाई संभा रा. जांभळा ता. हदगाव
1100 अ. जब्‍बार शे. दाऊद रा. उमरी ता. उमरी
1101 शिरफुले लक्ष्‍मीबाई विठ्ठलराव रा. कामारी
1102 तालंगकर शिवराम विठ्ठल रा. हदगाव ता. हदगाव
1103 कासार किशन बापुजी रा. हिमायतनगर
1104 लक्ष्‍मीबाई गोविंदराव शिरफुले रा. कामारी ता. हिमायतनगर
1105 लक्ष्‍मीबाई तुळशिराम पोतदार रा. मुखेड
1106 मारोती सिद्राम पोतले रा. टाकळी बु. ता. नायगाव
1107 शषिकलाबाई विठ्ठलराव कळसकर रा. मुखेड
1108 जेसुबाई गोपाळ वाडेकर रा. मुखेड
1109 कृष्‍णाबाई किसनराव बाबरवार रा. मुखेड
1110 शेवतंताबाई पंढरीनाथ पाटील टाकळी
1111 विठ्ठल मकाजी अमृतवाड मुखेड
1112 दत्‍तात्रय रंगनाथ बिडवई कंधार
1113 अनुसयाबाई गोविंदराव मोरे कंधार
1114 अनुसयाबाई नरहरराव यन्‍नावार कंधार
1115 सुंदरबाई शंकरराव मामडे कंधार
1116 द्वारकाबाई देविदास कोळनुरकर कंधार
1117 गंगाधर श्रीराम मामडे कंधार
1118 प्रयागबाई माणिकराव काळे कंधार
1119 सरस्‍वती बाळकृष्‍ण वडवळकर कंधार
1120 गंगाबाई भगीरथ यन्‍नावार कंधार
1121 शिवलिंग लिंगोजी देशमुख कौठा
1122 श्रीमती गंगाबाई राजाराम पाटील आंबुलगा
1123 चंद्राबाई माणिका शेळके रा. कल्‍हाळी ता. कंधार
1124 गंगाधर अमृता वडजे रा. कल्‍हाळी ता. कंधार
1125 तुळसाबाई गोविंदा कंधारे रा. कल्‍हाळी ता. कंधार
1126 झिंगाबाई शंकर वडजे रा. कल्‍हाळी ता. कंधार
1127 पुष्‍पाबाई बाबुराव काळगोरे रा. लोहा
1128 विठ्ठलराव मारोतराव पेनुरकर रा. लोहा
1129 सारजाबाई बापुराव फाजगे रा. दगडसांगवी
1130 माधवसिंह निलासिंह ठाकुर वजिराबाद, नांदेड
1131 पांडुरंग आर. कर्णे रा. नांदेड
1132 रुक्‍मीणबाई देशमुख जुना मोंढा, नांदेड
1133 रामचंद्र बी. गुडमेवार बालाजी मंदिरासमोर, नांदेड
1134 मारोती एस. देशमुख रा. नांदेड
1135 गोपाळराव देविदास कुर्तडीकर रा. नांदेड
1136 पद्माकर गोपाळराव लाठकर रा. नांदेड, लक्ष्‍मीनिवास, गुरुद्वारा रोड नांदेड
1137 खिराबन नारायण बन रा. कौठा ता. अर्धापूर
1138 श्रीरंगराव एन. कौसडीकर रा. नांदेड
1139 माणिका संभाजी माळी रा. नांदेड
1140 भास्‍करराव मुकुंद देशमुख रा. नांदेड वजिराबाद
1141 तितराबाई लालसिंग पवार रा. नांदेड गाडीपुरा
1142 स. मुसा स. मीर रा. नांदेड
1143 साहेबराव कल्‍याणकर रा. नांदेड
1144 गणपतराव जी. एस. सारंगधर रा. नांदेड
1145 गंगाधर बाबाराव रा. नांदेड
1146 मालनबाई अंबादास टेकळीकर रा. नांदेड
1147 दामोधर मुत्‍तेपवार रा. नांदेड
1148 गंगाधरराव नारायणराव देशमुख रा. नांदेड वजिराबाद भाजीमंडई
1149 नागोराव व्‍ही. भोळे रा. नांदेड
1150 कोंडिबा रामराव चक्रवार रा. नांदेड
1151 शिवाजी व्‍ही. वट्टमवार वजिराबाद नांदेड
1152 महादु लक्ष्‍मण रा. नांदेड
1153 रामराव इरन्‍ना
1154 प्रयागबाई हिरामण बारड ता.मुदखेड
1155 नारायण रामलिंग ढाणकीकर पारस नगर, नांदेड
1156 गंगाबाई मारोती
1157 लक्ष्‍मीबाई गणपती सोळुंके रा. नांदेड
1158 यमुनाबाई मारोती कुरूडे रा.दत्‍तनगर ,नांदेड
1159 हिराबाई मारोती मळगेवार रा. नांदेड
1160 रुक्मिणबाई विठ्ठल देशमुख रा. नांदेड
1161 कोंडाबाई गंगाराम बोदगुळे रा. नांदेड
1162 राधाबाई रामराव देशमुख रा. नांदेड
1163 देशमुख सरस्‍वतीबाई केशव रा. नांदेड
1164 हडोळतीकर गंगाबाई गोविंद रा. वजिराबाद नांदेड
1165 भागीरथाबाई पांडे रा.दिपनगर,नांदेड
1166 राधिकाबाई किशन अष्‍टपुत्रे रा. नांदेड गुरुद्वारा रोड
1167 मैनाबाई रघुनाथ पोपशेटवार रा. स्‍मारक कॉलनी नांदेड
1168 नारायण तुकाराम पईतवार रा. इजळी ता. मुदखेड
1169 एच. जी. सुर्यवंशी रा. नांदेड
1170 पांडे अनंत पुरुषोत्‍तम
1171 दामोधर एस. जोशी
1172 इंदिराबाई वामनराव
1173 लिला धर्मापुरीकर
1174 पारुबाई जे. कांबळे
1175 प्रेमलता कुंटे
1176 सिंधु सिताराम पप्‍पु रा. नांदेड
1177 सिताराम किशन पप्‍पु रा. नांदेड
1178 लक्ष्‍मीबाई एल. शेटकार रा. नांदेड
1179 मारोती रुक्‍माजी पाटील रा. नांदेड
1180 गणेश विश्‍वनाथ पाटील रा. नांदेड
1181 वत्‍सलाबाई पाटील रा. नांदेड
1182 देवळुबाई बी. राठोड रा. नांदेड गाडीपुरा
1183 अनुसयाबाई सावते स्‍वातंत्र्य सैनिक कॉलनी नांदेड
1184 यमुनाबाई के. शेट्टी रा. श्रीनगर नांदेड
1185 मंजुळाबाई सोनुले रा. नांदेड
1186 चांगुणाबाई बापुर तावडे रा. नांदेड
1187 राधाबाई तुम्‍मा रा. नांदेड
1188 अनुसयाबाई कोंडिबा दुधमल रा. नांदेड
1189 शषिकलाबाई विठ्ठलराव कळसकर रा. विद्यानगर नांदेड
1190 कदम जनाबाई माणिका रा. नांदेड
1191 सरस्‍वतीबाई माणिकराव भोळे रा. नांदेड
1192 एस. एन. चिंतावार रा. नांदेड
1193 भिमराव देवराव देशमुख वजिराबाद नांदेड
1194 कलावतीबाई कोंडिबाराव देशमुख वजिराबाद नांदेड
1195 पिळयाबाई काशिनाथ देशमुख शिवाजीनगर नांदेड
1196 नारायण रामजी गाजुलवार रंगार गल्‍ली नांदेड
1197 शोभा पुंजप्‍पा जंगम वजिराबाद नांदेड
1198 सुलाबाई मनोहर जोशी स्‍वातंत्र्य सैनिक कॉलनी नांदेड
1199 देविदास काळबाजी कु-हाडे
1200 लक्ष्‍मीबाई कोळशेटवार स्‍नेहनगर नांदेड
1201 भिवाजी गणपती कुंभार श्रीनगर नांदेड
1202 नारायण कुंटेवार नांदेड
1203 शकुंतलाबाई गोपाळराव कुंटुरकर कुंभारटेकडी नांदेड
1204 कुसुमताई लहानकर शिवाजीनगर नांदेड
1205 शकुंतलाबाई लहानकर शिवाजीनगर नांदेड
1206 संभा एम. लोलगे स्‍नेहनगर नांदेड
1207 मल्लिकार्जुन चिन्‍मयअप्‍पा नांदेड
1208 प्रभु काशिनाथ नगराळे
1209 धोतरे कुसुम माधवराव
1210 पाटील निता डी.
1211 देशमुख राजेश्‍वर विश्‍वनाथ भाग्‍यनगर नांदेड
1212 शिंदे सुमन विठ्ठलराव नांदेड
1213 बागडीया भोलाराम मोहन श्रीनगर नांदेड
1214 म्‍हैसकर गोविंद रामराव कैलाश नगर,नांदेड
1215 कुलकर्णी रामराव राजेश्‍वरराव नांदेड
1216 बोधनकर लताबाई जीवन भाग्‍यनगर नांदेड
1217 औरादकर लतिकाबाई किशनराव श्रीनगर नांदेड
1218 कुलकर्णी पद्मावतीबाई विनायक नांदेड
1219 तारा एन. परांजपे तारासिंग मार्केट नांदेड
1220 गुलाबदेवी श्रीकिशन काबरा नांदेड
1221 भुसारी मंगल वासुदेवराव लेबर कॉलनी, नांदेड
1222 वालाकट्टे जि. एस. वजिराबाद नांदेड
1223 चिद्रावार गणेश भगत रंगारगल्‍ली नांदेड
1224 बशीराबी सय्यद मोहमद रंगारगल्‍ली नांदेड
1225 साले सुहासिनी सुभाषराव स्‍वातंत्र्य सैनिक कॉलनी नांदेड
1226 पेन्‍टलवार नागाबाई रामचंद्र वजिराबाद नांदेड
1227 रुक्मिणबाई व्‍ही. भोसले नांदेड
1228 पिटलोड मंदारी दौलतराव नांदेड
1229 पिटलोड लक्ष्‍मीबाई दौलतराव नांदेड
1230 गडकरी अमृतराव एस. गणेशनगर नांदेड
1231 डिकळे शकुंतलाबाई मारोतीराव नांदेड
1232 देशपांडे लक्ष्‍मीबाई लक्ष्‍मणराव वजिराबाद नांदेड
1233 देशपांडे मालनबाई लक्ष्‍मीकांत श्रीनगर नांदेड
1234 अंबुलगेकर प्रेमीलाबाई रामराव असर्जन विष्‍णुपुरी नांदेड
1235 नातु लक्ष्‍मण केशवराव भाग्‍यनगर नांदेड
1236 गटपल्‍ले टी. आर.
1237 जी. आर. मुक्‍कावार
1238 नागापुरकर अनंतराव शंकरराव मील कॉर्नर नांदेड
1239 जैन शांतीनाथ परशुराम स्‍वातंत्र्य सैनिक कॉलनी नांदेड
1240 त्रिंबक लक्ष्‍मणराव कुलकर्णी स्‍वातंत्र्य सैनिक कॉलनी नांदेड
1241 सिध्‍दुताई शंकरराव पांडे
1242 देशमुख राधाबाई सखाराम स्‍वातंत्र्य सैनिक कॉलनी नांदेड
1243 भोईर एस. एस. नांदेड
1244 सारंगधर राजेंद्र तुळशिराम कलालनगर नांदेड
1245 गज्‍जेवार यु.एस. रंगारगल्‍ली नांदेड
1246 शिराढोणकर सिताबाई रामराव होळी कुंभारटेकडी नांदेड
1247 कानखेडकर गुणवंत धोंडोपंत नांदेड हाऊसिंग सोसायटी नांदेड
1248 देशमुख इंदुताई नारायण
1249 पतंगे गोविंद नामदेवराव मगनपुरा नांदेड
1250 जैन सनतकुमार लोभचंद विजयनगर नांदेड
1251 पांडे रामराव भगवानराव दत्‍तनगर नांदेड
1252 शुक्‍ला द्वारकादास मगनदास मगनपुरा नांदेड
1253 डी.बी. भुतडा रा. नांदेड
1254 त्रिंबकराव ज्ञानेश्‍वर जोशी किल्‍ला रोड नांदेड
1255 लक्ष्‍मीबाई बाने रा. नांदेड
1256 नारायणराव गणपतराव भोगावकर रा. नांदेड
1257 शांताबाई सिताराम चौबे
1258 गोदावरी पुरुषोत्‍तम पाठक स्‍वा. सै. कॉलनी नांदेड
1259 सोनाबाई लक्ष्‍मणराव अलकटवार रा. नांदेड
1260 सिताराम दशरथ मोहनपुरकर नाईकनगर, नांदेड
1261 जानकीबाई वसंतराव पाठक पाठक गल्‍ली नांदेड
1262 जी. आर. यादव रा. नांदेड
1263 गोदावरी रामराव पवार होळी नांदेड
1264 बाबुराव भानुदास जोशी यशवंतनगर नांदेड
1265 शांताबाई त्रिंबकराव जोशी किल्‍ला रोड नांदेड
1266 रुक्मिणबाई परबतराव पवार रा. निवघा ता. मुदखेड
1267 प्रेमलाबाई भगवानराव शेटे विवेकनगर नांदेड
1268 सुनंदा गणपतराव जोशी विवेकनगर नांदेड
1269 देविदास गोपाळराव दुर्गे रा. नांदेड
1270 प्रेमिलाबाई कामतीकर वजिराबाद नांदेड
1271 दामोधर बापुजी मुत्‍तेवार वजिराबाद नांदेड
1272 राधाकिशन रामप्रताप मालपाणी वजिराबाद नांदेड
1273 धर्मसिंग सरदार नांदेड
1274 भाऊराव सदाशिव बोकन सराफा मारवाड गल्‍ली नांदेड
1275 दिनकरराव तुकारामपंत जोशी जोशी गल्‍ली नांदेड
1276 त्रिवेणी गंगाराम कानोटे रा. वजिराबाद नांदेड
1277 मंजुळाबाइ्र नानाराव शिंदे रा. वजिराबाद नांदेड
1278 पार्वतीबाई लक्ष्‍मणराव तेली रा. कलाल गल्‍ली नांदेड
1279 हिराबाई एल. अुप्‍प्‍ेावार रा. नांदेड
1280 निर्मलादेवी वाघमारे रा. नांदेड
1281 रुक्मिणबाई व्‍यंकटी पाटील पावडेवाडी नांदेड
1282 सुशिलाबाई गोविंद जोशी भाग्‍यनगर नांदेड
1283 अब्‍दुल मज्‍जीद रा. नांदेड
1284 अनुसयाबाई रा. नांदेड
1285 ग्‍यानोबा भुजंगा
1286 नागोराव संभाजी
1287 यमुनाबाई झंपलवार चौफाळा,नांदेड.
1288 शंकरराव कपाळे
1289 देवराव कवडे बारड ता.मुदखेड
1290 रतनगीर मानगीर गिरी नागेली ता.मुदखेड
1291 सोनाबाई मुपडे पाटनूर ता.अर्धापूर
1292 मारोती बळवंत
1293 मारोती पाटील
1294 सिताराम पिसोळकर शिवाजीनगर, नांदेड
1295 गोदावरीबाई पोटपेलवार महसुल कॉलनी नांदेड
1296 सखुबाई संगेवार
1297 दत्‍तुसिंग गुहेलोत
1298 सरस्‍वतीबाई गांजवे भाग्‍यनगर नांदेड
1299 बद्रीप्रसाद लादुराम शर्मा वजिराबाद नांदेड
1300 नागाबाई मोहनाजी
1301 सागरबी जलालसाब
1302 पद्मीनबाई सुतार बारड ता.मुदखेड
1303 भाऊराव वानखेडे मगनपूरा,नांदेड
1304 इंगळे दत्‍ता रुख्‍माजी रा. लहान ता. अर्धापुर
1305 प्रभावती दत्‍तात्रय टेकळीकर
1306 लक्ष्‍मीबाई सोपान दासरी स्‍वातंञ्य सैनिक कॉलनी,नांदेड.
1307 द्वारकाबाई दत्‍तोपंत लाठकर वजिराबाद नांदेड
1308 मिश्रा शिवदत्‍ता प्रसाद
1309 श्रीमती एकलारे बस्‍वलीगबाई माधवराव देगलूर
1310 रायकर कमलाबाई श्रीनिवास देगलूर
1311 धनगे रतनबाई जयराम देगलूर
1312 रुक्मिणबाई गंगाराम गुंगे देगलूर
1313 उग्रतवार पोशट्टी इरबा देगलूर
1314 लक्ष्‍मणराव पाटील माहूर
1315 शिराढोणकर कृष्‍णाबाई रामराव नांदेड
1316 काबरा रुक्मिणबाई श्रीकिशन मिलरोड नांदेड
1317 डोईफोडे विमलबाई विनायक नृसिंह गल्‍ली
1318 मोगडपल्‍ली दत्‍तात्रय शंकरराव सराफा नांदेड
 
Top