अ .क्र तालुक्याचे नाव एकुण कामांची संख्या पुर्ण कामांची संख्‍या प्रगती पथावरील कामांची संख्‍या सुरु न झालेली कामे
1 अर्धापुर 242 230 9 3
2 भोकर 1060 560 21 488
3 बिलोली 308 940 8 129
4 देगलुर 1061 1012 25 524
5 धर्माबाद 1082 648 9 676
6 हदगाव 1532 2124 34 850
7 हिमायतनगर 1451 1408 17 511
8 कंधार 1428 1395 51 974
9 किनवट 503 463 9 245
10 लोहा 1820 2005 75 570
11 माहुर 1148 1104 54 803
12 मुदखेड 343 249 5 93
13 मुखेड 1176 524 23 852
14 नायगाव 778 558 20 280
15 नांदेड 285 228 0 74
16 उमरी 1257 314 17 926
तालुका एकंदरीत 15474 13762 377 7998
 
Top