माहितीचा अधिकार अर्ज


मुख्यपृष्ठ माहितीचा अधिकार अर्ज

अ .क्र शाखा जतन करा
1 अर्जाचा नमूना(english)RTI_Application_form_English1
2 अर्जाचा नमूना (मराठी)RTI_Application_form_Marathi1
3 प्रथम अपील अर्जाचा नमूना (english)RTI_First_Appealform1_English
4 प्रथम अपील अर्जाचा नमूना (मराठी)RTI_first_Appeal_form1_Marathi
5 द्वितीय अपील अर्जाचा नमूना (english)RTI_second_Appeal_form2_English(1)
6 द्वितीय अपील अर्जाचा नमूना (मराठी)RTI_second_Appeal_form2_Marathi(1)
 
Top