सेवा हामी कायदा


मुख्य पान सेवा हामी कायदा

महाराष्‍ट्र शासन

महाराष्‍ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्‍यादेश, 2015
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, नांदेड दिनांकः- 13.07.2015
अधिसूचना

क्र:- महाराष्‍ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्‍यादेश, 2015 (सन 2015 चा अध्‍यादेश क्र.5) च्‍या कलम 3(1) अन्‍वये प्राप्‍त अधिकारानुसार मी जिल्‍हाधिकारी, नांदेड  याद्वारे उक्‍त अध्‍यादेशाच्‍या प्रयोजनार्थ जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या अधिनस्‍त महसूल कार्यालयाच्‍या कार्यालयामार्फत नागरिकांना पुरविण्‍यात येत असलेल्‍या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि व्दितीय अपिल प्राधिकारी याबाबी खालील परिशिष्‍ठामध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहेः-

अ.क्र. लोकसेवेचा तपशील लोकसेवा कालमर्यादा (दिवस) पदनिर्देशित अधिका-याचे पदनाम प्रथम अपिल अधिका-याचे पदनाम व्दितीय अपिल अधिका-याचे पदनाम
1 वय, राष्‍ट्रीयत्‍व आणि अधिवास प्रमाणपत्र 15 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी
2 जातीचे प्रमाणपत्र 21 उपविभागीय अधिकारी/सक्षम उपजिल्‍हाधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी जिल्‍हाधिकारी
3 उत्‍पन्‍न प्रमाणपत्र 15 नायब तहसिलदार तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी
4 नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र 21 उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी जिल्‍हाधिकारी
5 तात्‍पुरता रहिवास प्रमाणपत्र 7 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी
6 जेष्‍ठ नागरीक प्रमाणपत्र 7 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी
7 ऐपतीचा दाखला 21 नायब तहसलिदार (रु.2 लक्ष पर्यंत) तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी
तहसिलदार (रु.200001 ते 8 लक्ष पर्यंत) उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी
उपविभागीय अधिकारी (रु.800001 ते 40 लक्ष ) अपर जिल्‍हाधिकारी जिल्‍हाधिकारी
जिल्‍हाधिकारी (रु.40 लक्ष वरील) अपर आयुक्‍त विभागीय आयुक्‍त
8 सांस्‍कृतीक कार्यक्रम परवाना 7 तहसिलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी उपविभागीय दंडाधिकारी अतिरिक्‍त जिल्‍हा दंडाधिकारी
अतिरिक्‍त जिल्‍हा दंडाधिकारी जिल्‍हा‍ दंडाधिकारी विभागीय आयुक्‍त
9 अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत 7 लिपीक/तलाठी नायब तहसिलदार तहसिलदार
10 अल्‍प भू-धारक दाखला 15 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी
11 भूमीहीन शेतमजूर असल्‍याचा दाखला 15 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी
12 शेतकरी असल्‍याचा दाखला 15 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी
13 डोंगर/दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्‍याचे प्रमाणपत्र 7 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी
14 प्रतिज्ञापत्र साक्षांकीत करणे 1 अव्‍वल कारकुन /ना. तहसिलदार ना.तहसिलदार/ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी
15 प्रकल्‍पग्रस्‍तांना प्रकल्‍पग्रस्‍त असल्‍याचे प्रमाणपत्र देणे / प्रकल्‍पग्रस्‍तांच्‍या वारसदारास प्रकल्‍पग्रस्‍त प्रमाणपत्र हस्‍तांतरित करणे. 30 जिल्‍हा पुनर्वसन अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी जिल्‍हाधिकारी

दिनांकः-    .05.2016 
ठिकाणः- नांदेड  

 (सुरेश काकाणी)
जिल्‍हाधिकारी, नांदेड


महाराष्‍ट्र शासन

महाराष्‍ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम, 2015
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, नांदेड दिनांकः- 13.07.2015
अधिसूचना

क्र.2015/मशाका-1/आस्‍था-1/टे-2/प्र.क्र.68, महाराष्‍ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम,  2015 (सन 2015 चा महाराष्‍ट्र अधिनियम क्र.31) च्‍या कलम 3(1) अन्‍वये प्राप्‍त अधिकारानुसार मी जिल्‍हाधिकारी, नांदेड  याद्वारे उक्‍त अधिनियमाच्‍या प्रयोजनार्थ जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या अधिनस्‍त महसूल कार्यालयाच्‍या कार्यालयामार्फत नागरिकांना पुरविण्‍यात येत असलेल्‍या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि व्दितीय अपिल प्राधिकारी याबाबी खालील परिशिष्‍ठामध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहेः-

अ.क्र. लोकसेवेचा तपशील लोकसेवा पुरविण्‍यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा (दिवस) पदनिर्देशित अधिका-याचे पदनाम प्रथम अपिल अधिका-याचे पदनाम व्दितीय अपिल अधिका-याचे पदनाम
1 उद्योजकांना महाराष्‍ट्र जमीन संहिता 1966 च्‍या कलम 44अ च्‍या तरतुदीनुसार परस्‍पर औद्योगिक वापर सुरु करणे शक्‍य व्‍हावे त्‍याकरिता आवश्‍यक अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्‍ध करुन देणे. 30 अपर जिल्‍हाधिकारी तथा शा.नि.क्र. एनएपी-2015/ प्र.क्र.28/टी-1, दि.31.03.2015 अन्‍वये गठीत जिल्‍हा स्‍तरावरील औद्योगिक अकृषिक वापर सहाय्यभूत समितीचे अध्‍यक्ष अपर जिल्‍हाधिकारी तथा समन्‍वय अधिकारी मैत्री कक्ष विकास आयुक्‍त तथा अध्‍यक्ष मैत्री कक्ष
2 औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्‍याची परवानगी (गौण खनिज उत्‍खनन) 30 1) तहसिलदार 500 ब्रास पर्यंत अपर जिल्‍हाधिकारी तथा समन्‍वय अधिकारी मैत्री कक्ष विकास आयुक्‍त तथा अध्‍यक्ष मैत्री कक्ष
2) उपविभागीय अधिकारी 2000 ब्रास पर्यंत अपर जिल्‍हाधिकारी तथा समन्‍वय अधिकारी मैत्री कक्ष विकास आयुक्‍त तथा अध्‍यक्ष मैत्री कक्ष
3) जिल्‍हाधिकारी 25000 ब्रास पर्यंत विकास आयुक्‍त तथा अध्‍यक्ष मैत्री कक्ष प्रधान सचिव (महसूल)
3 औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन वापरण्‍याकामी बिगर अधिसूचित वृक्ष तोड परवानगी 30 उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्‍हाधिकारी तथा समन्‍वय अधिकारी मैत्री कक्ष विकास आयुक्‍त तथा अध्‍यक्ष मैत्री कक्ष
 
Top