बंद

विभागिय परिषद नांदेड

विभागिय परिषद नांदेड

स्थळः -कै.डॉ शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन, जिल्हा धिकारी कार्यालय परिसर, नांदेड

नोंदणीः- दि. 17 जानेवारी 2018 स. 9.30 ते 10.00 वा.

पहा (157 KB)