जिल्हा नियोजन समिती

जिल्हा नियोजन समिती
शीर्षक तारीख View / Download
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन 2017-18 09/07/2018 पहा (1 MB)
प्रशासकीय मान्यता आदेश २०१५-१६ मा.खा .श्री.अमर साबळे , राज्यसभा सदस्य ,पुणे ( २२ मार्च २०१८ ) 22/03/2018 पहा (2 MB)
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2017-18 अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली कामांची यादी माहे ऑक्टोबर 2017 अखेर ( २८ सप्टेंबर २०१७ ) 28/09/2017 पहा (371 KB)
अल्पसंख्यांक बहुल शासन मान्य शाळांना पायाभूत सोई सुविधा पुरविणे अनुदान योजना सन 2017-18 शासनास मंजूरीस्तव सादर ( २८ सप्टेंबर २०१७) 28/09/2017 पहा (842 KB)
डॉ झाकीर हुसेन मदरसा योजना सन 2017-18 शासनास मंजूरीस्तव सादर ( २८ सप्टेंबर २०१७) 28/09/2017 पहा (2 MB)
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन 2017-18 अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली कामांची यादी माहे ऑक्टोबर 2017 अखेर (नांदेड उत्तर) ( २८ सप्टेंबर २०१७) 28/09/2017 पहा (5 MB)