जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
लघुटंकलेखक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक अंतिम जेष्ठता सुची 15/07/2019 डाउनलोड(756 KB)
वाहन चालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक अंतिम जेष्ठता सुची 15/07/2019 डाउनलोड(758 KB)
लिपिक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक अंतिम जेष्ठता सुची 15/07/2019 डाउनलोड(752 KB)
अव्वल कारकुन संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक प्राथमिक जेष्ठता सुची 15/07/2019 डाउनलोड(2 MB)
शिपाई संंवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक अंतिम जेष्ठ्ता सुची 15/07/2019 डाउनलोड(768 KB)
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी – संवर्गातील कर्मचार्याची दि. 01/01/2018 रोजी ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017 या कालावधीतील) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सुची (16 फेब्रुवारी 2019 ) 16/02/2019 डाउनलोड(660 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2018 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017) या कालावधीत नियुक्त ) जेष्ठता सूची (16 फेब्रुवारी 2019 ) 16/02/2019 डाउनलोड(6 MB)
औरंगाबाद विभागातील नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01/01/2010 ते दि. 31/12/2018 या कालावधिची म्हंणजे दि.01/01/2019 रोजिची स्थीतीदर्शक प्राथमिक जेष्टता सुची (16 फेब्रुवारी 2019 ) 16/02/2019 डाउनलोड(2 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी – संवर्गातील कर्मचार्याची ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017 या कालावधीतील ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत प्राथमिक / तात्पुरती(Provisional /Additional) अतीरीक्त जेष्टता सुची (15 ऑक्टोबर 2018 ) 15/10/2018 डाउनलोड(3 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१८ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१७ ते ३१-१२-२०१७ या कालावधीत नियुक्त ) अंतिमजेष्ठता सूची. 06/10/2018 डाउनलोड(2 MB)