भूसंपादन विषयक

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
इसापुर उजवा कालवा आर.एम.1 व आर.एम.2 सबमरिन शाखा कालव्यावरील आर.एम.1 साठी मौ. करखेली ता. धर्माबाद जि.नांदेड 06/05/2019 डाउनलोड(636 KB)
भारतीय राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र. 361 भूसंपादन मौजे विष्‍णुपूरी ता.जि. नांदेड. मौजे विष्‍णुपूरी ता.जि. नांदेड येथील संपादित क्षेत्र 7.0320 हे.आर. जमिनीचा मावेजा रक्‍कम रुपये 23,65,28,475/-. 11/04/2019 डाउनलोड(9 MB)
भूसंपादन प्रस्‍ताव वर्धा-नांदेड नविन ब्रॉडगेल रेल्‍वे लाईन व्‍हाया यवतमाळ पुसद मौजे अर्धापूर ता. अर्धापूर जि. नांदेड कलम 21 पोट कलम 1 ची नोटीस प्रसिध्‍द करणेबाबत 29/03/2019 डाउनलोड(1 MB)
भूसंपादन मौजे धामदरी ता अर्धापुर जि नांदेड भाटेगांव शाखा कालव्‍यावर गिरगांव पुच्‍छ वितरीकांच्‍या एलएम-4 व एल एम-5 च्‍या कामासाइी मौजे धामदरी ता.अर्धापूर जि नांदेड 29/03/2019 डाउनलोड(7 MB)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रृ 361 मौजे मुजामपेठ ता जि नांदेड येथील अतिरिक्‍त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्‍कम रुपये 3,94,22,053/- चार पदरी रस्‍त्‍यासाठी भूसंपादन करणे एकुण संपादित क्षेत्र 0.7971 हे.आर. 29/03/2019 डाउनलोड(8 MB)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रृ 361 मौजे मुजामपेठ ता जि नांदेड येथील अंतिम निवाडा रक्‍कम रुपये 5,07,27,726/- चार पदरी रस्‍त्‍यासाठी भूसंपादन करणे एकुण संपादित क्षेत्र 1.0179 हे.आर. 29/03/2019 डाउनलोड(10 MB)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रृ 361 भूसंपादन मौजे कामठा खु ता जि नांदेड मौजे कामठा खु ता जि नांदेड येथील अंतिम निवाडा रक्‍कम रुपये 70,71,560/- चार पदरी रस्‍त्‍यासाठी भूसंपादन करणे एकुण संपादित क्षेत्र 0.1027 हे.आर. 29/03/2019 डाउनलोड(6 MB)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रृ 361-भूसंपादन मौजे सांगवी बु ता जि नांदेड मौजे सांगवी बु ता जि नांदेड येथील अंतिम निवाडा रक्‍कम रुपये 6,27,34,060/- चार पदरी रस्‍त्‍यासाठी भूसंपादन करणे एकुण संपादित क्षेत्र 0.9739 हे.आर. 29/03/2019 डाउनलोड(7 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव साठवण तलावासाठी मौ. गोगदरी ता. कंधार 18/03/2019 डाउनलोड(244 KB)
अतीरिक्त भुसंंपादन प्रस्ताव नांंदेड पश्चिम वळण रस्ता मौ.वाडी बु ता.जि.नांदेड 18/01/2019 डाउनलोड(569 KB)