बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भारतीय राष्ट्रिय महामार्ग क्र-61(222),अंतिम भुसंपादन निवाडा मौ-मालेगाव (क्षेत्र-0.0518 हे.आर) ता-अर्धापुर जि नांदेड 12/01/2021 पहा (7 MB)
भारतीय राष्ट्रिय महामार्ग क्र-61(222),अंतिम भुसंपादन निवाडा मौ-बारसगाव ता-अर्धापुर जि नांदेड 12/01/2021 पहा (5 MB)
भारतीय राष्ट्रिय महामार्ग क्र-61(222),अंतिम भुसंपादन निवाडा मौ-मालेगाव (क्षेत्र-0.3179 हे.आर) ता-अर्धापुर जि नांदेड 12/01/2021 पहा (8 MB)
भारतीय राष्ट्रिय महामार्ग क्र-61(222),अंतिम भुसंपादन निवाडा मौ-मेंढला खु ता-अर्धापुर जि नांदेड 12/01/2021 पहा (6 MB)
खाजगी वाटाघाटी भुंपादन प्रस्ताव मौ.लोहा वसाहत ता.लोहा जि.नांदेड 04/01/2021 पहा (513 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजवा कालव्यावरील करखेली शाखा कालव्यावरील अंत वितरीका एलएम 1 व एलएम 4 वरील आरएलएम-1 सा.क्र.-260 ते 1800,2640 ते 2928 व 520 ते 780 मी मौ शरीफाबा ता.धर्माबाद जि.नांदेड 30/12/2020 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजवा कालव्यावरील करखेली शाखा कालव्यावरुन निघणारी डावी लघु वितरीका क्र.३ या कामासाठी सा.क्र. ० ते २०० मीटर मौ चिकना ता.धर्माबाद जि.नांदेड 30/12/2020 पहा (1 MB)
भुसम्पादन प्रस्ताव चिंचाळा शाखा कालव्यावरुन निघणारी चिंचाळा वितरिकेवरिल उजवी मायनर क्र-8 व 9 मौ.हातणी ता. उमरी 16/12/2020 पहा (1 MB)
अति. भु. प्रस्ताव निमटेक वितरीकेवरील उजवी लघु वितरीका क्र. 1 वरील उपलघु वितरीका क्र. 3 च्या कामासाठी मौ. हस्सा ता. उमरी 15/12/2020 पहा (229 KB)
भु. प्र. ई. उ. क पांगरी वितिरीका सा. क्र. 137680मी. वरील सा. क्र.0 ते 3995 अ. प्र. मौ. करखेली 15/12/2020 पहा (621 KB)