भूसंपादन विषयक

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
इसापुर उजवा कालव्यावरील डोणगाव वितरीका सा.क्र. ३६९० मी. वरुन निघण्या-या हज्जापुर वितरीका व त्यावरील लघु वितरीकेच्या मातीकाम व बांधकामासाठी मौ.डोणगाव ता.मुद्खेड जि.नांंदेड 18/09/2019 पहा (5 MB)
इसापुर ऊजवा कालवा डोणगाव वितरीका सा.क्र ३६९० मी वरील हज्जापुर वितरीका सा.क्र.७२५ वरील डावा लघु कालवा क्र.१ ( सा.क्र.२३ ते १६२० मी ) मधील शिल्लक सा.क्र.३२५ ते ५८० मी सा.क्र. ११८० ते १२२५ आणि सा.क्र. १५९० ते १६२० मी लाम्बीतील कामासाठी मौ.चिकाळा (तान्डा). ता. मुदखेड जि.नांदेड 18/09/2019 पहा (3 MB)
बारड वितरीकेवरील लघु कालवा क्र.1 च्या कामाकरीता मौ.बारड ता.मुदखेड 18/09/2019 पहा (1 MB)
इसापुर उजवा कालवा / डोणगांव वितरीका वरील उजवा लघु कालवा क्र. १ वरील लघु उप काल्वा क्र. २ मौ. रोहीपिंपळगांव ता. मुद्खेड 11/09/2019 पहा (535 KB)
अतिरीक्त भुसम्पादन प्रस्ताव उर्ध्व मानार प्रकल्प मुख्य कालवा मौजे किरोडा,रमण्याचीवाडी,कलंबर ता.लोहा मौजे-पागंरा,गौळ, ता. कंधार जि.नांदेड 09/09/2019 पहा (773 KB)
भारतीय राष्‍ट्रीय महामार्गा क्र. 361 मौजे विष्‍णुपूरी ता.जि. नांदेड येथील सपांदित जमिनीचा अतिरिक्‍त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा मावेजा रुपये . 8,91,81,820/- संपादित क्षेत्र 2.97.69 हे.आर.. 26/08/2019 पहा (8 MB)
इसापुर उजव्या कालव्यावरील धर्माबाद शाखा वरील व पुच्छ शाखा कालव्यावरील एल.एम.3,4,5 व आर,एम.6,7 मौ.गुरजवळा ता.धर्माबाद 16/07/2019 पहा (725 KB)
धर्माबाद शाखा कालव्याच्या उजवी वितरीका क्र.1 वरुन निघणा-या उजवी मायनर क्र. 1 ची डावी लघुवितरीका क्र. 1 वरुन निघणा-या उजवी मायनर क्र. 1 ची डावी लघुवितरीका क्र. धर्माबाद शाखा कालव्यावरुन निघणारी 16/07/2019 पहा (873 KB)
इसापुर उजवा कालव्यावरील धर्माबाद शाखा मायनर क्र. 2 चे भुसंपादन मौ.बन्नाळी ता.धर्माबाद 16/07/2019 पहा (689 KB)
धर्माबाद शाखा कालव्यावरील आर.एम.4 सा.क्र.5080 मी आर.एम. 5 ची सबमायनर सा.क्र. 340 वितरीका क्र. 16630 मी तसेच एल.एम.1 सबमायनर मौ.येताळा ता. धर्माबाद 16/07/2019 पहा (1 MB)