बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव-मंगनाळी ता.धर्माबाद जि.नांदेड 09/09/2021 पहा (2 MB)
इसापुर उजवा कालवा तिरकसवाडी शाखा कालव्यावरिल देवापुर एस.एम.1 चे मातीकाम बांधकामासाठी मौ.देवापुर ता.मुद्खेड जि.नांदेड 19/07/2021 पहा (637 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालवाच्या करखेली शाखा कालव्यावरील अंत्य वितरिका सा क्र. 480 ते 680 मी. कामासाठी मौ. पाटोदा खु ता. धर्माबाद जि. नांदेड 07/07/2021 पहा (477 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव -महात्मा ज्योतीबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारणीसाठी भुसंपादन करणे बाबत 07/07/2021 पहा (282 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. रमतापूर ता. देगलूर 01/07/2021 पहा (394 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. शिवणी ता. देगलूर 01/07/2021 पहा (385 KB)
भुसपांदन प्रस्ताव कदमाचीवाडी साठवण तलावासाठी मौजे रामानाइक तांडा ता. कंधार जि.नांदेड 25/06/2021 पहा (1 MB)
अतीरिक्त भुसम्पादन प्रस्ताव-नारवट सती तलाव क्र.1 च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ नारवट त. भोकर जि.नांदेड 27/05/2021 पहा (1 MB)
मौ. दावणगिर ता. देगलूर येथील पाझर तलाव क्र. 01 साठी भुसंपादन प्रस्ताव कलम 19 ची अधिसुचना 27/04/2021 पहा (418 KB)
मौ. दावणगिर ता. देगलूर येथील पाझर तलाव क्र. 02 साठी भुसंपादन प्रस्ताव कलम 19 ची अधिसुचना 27/04/2021 पहा (410 KB)