बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
वायफणी सिंदखेड पर्यायी वळण रस्त्याचे कामासाठी मौ. वायफणी ता. माहूर येथील खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यासाठीचा अतिरिक्त भुसंपादन प्रसताव सादर करणे बाबत (क्षेत्र- 0.38 हे. आर. ) 05/06/2020 पहा (98 KB)
वायफणी सिंदखेड पर्यायी वळण रस्त्याचेकामासाठी मौ. सिंदखेड ता. माहूर येथीलखाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यासाठीचा अतिरिक्त भुसंपादन प्रसताव सादर करणे बाबत (क्षेत्र- 0.92 हे. आर. ) 05/06/2020 पहा (107 KB)
अतीरीक्त भुसंपादन लेंडी प्रधान प्रकल्प बुडीत क्षेत्रासाठी मौ.इटग्याळ (प.मु) ता.मुखेड जि.नांदेड 29/05/2020 पहा (2 MB)
भुसंपादन शंकरावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्प भाग -1 अन्तर्गत किवळा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. किवळा, मौ. ढाकणी व मौ. बाभुळगांव ता. जि. नांदेड 28/05/2020 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्र. इसापुर उजवा कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्या वरील उजवी लघु वितरीका क्र. 1 सा. क्र. 0 ते 1940 मी. साठी मौ. चिकना, समराळा, रतनाळी ता. धर्माबाद 28/05/2020 पहा (1 MB)
अतीरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव निमगांव शाखा कालव्यावरील आर.एम.3 कि.मी 4 अंतर्गत ग.क्र.3 मौ.चिंचबन पार्डी ता.अर्धापुरजि,.नांदेड 13/03/2020 पहा (503 KB)
खाजगी जमिन संपादन करण्याचा प्रस्ताव विकास योजना नांदेड (सु) अंतर्गत सोनाईनगर तरोडा बु 6 मीटर रुंद रस्त्यासाठी भुसंपादन करणे मौ.तरोडा बु ता.जि.नांदेड 13/03/2020 पहा (553 KB)
इसापुर उजवा कालव्याच्या करखेली शाखा वरील अन्य वितरीका एल.एम.1 आर.एम.1 ते 3 च्या कामाकरीता भुसंपादन मौ. बाभळी ता.धर्माबाद. 13/03/2020 पहा (599 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजवा कालव्यावरील डोणगांव वितरीका सा.क्र.३६९० मी. वरुन निघणा-या हज्जापुर वितरीका व त्यावरील लघु वितरीकेच्या मातीकाम व बांधकामासाठी मा.डोणगांव ता.मुदखेड जि.नांदेड 02/03/2020 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजवा कालव्यावरील डोणगांव वितरीका सा.क्र.३६९० मी. वरुन निघणा-या हज्जापुर वितरीका सा.क्र ७२५ वरील डावा लघु कालवा क्र. १ ( सा.क्र २३ ते १६२० मी) मधील शिल्लक सा.क्र ३२५ ते ५८० मी सा.क्र ११८० ते १२२५ आणि सा.क्र १५९० ते १६२० मी लांबीतील कामासाठी मौ चिकाळातांडा ता.मुदखेड जि.नांदेड 02/03/2020 पहा (744 KB)