बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
इसापुर उजव्या कालव्यावरील शाखा कालव्याच्या डावी लघु कालवा क्र.2 वरील सा.क्र.0 ते 560 मी. मौ.चिकना ता. धर्माबाद जि.नांदेड 08/04/2021 पहा (564 KB)
इसापुर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील अंत्य वितरीका एल.एम.1 आर.एम 1 ते 3 च्या कामाकरीता मौ. बाभळी ता.धर्माबाद जि.नांदेड 24/03/2021 पहा (993 KB)
इसापुर उजव्या कालव्यावरील शाखा कालव्याच्या डावी लघु कालवा क्र.2 वरील सा.क्र.2160 वरुन निघणारी उपकालवा क्र.2 (सा.क्र. 0 ते 1860 मी) मौ.रोषणगाव ता. धर्माबाद जि.नांदेड 22/03/2021 पहा (906 KB)
अति. भुसंपादन प्रस्ताव पश्चिम वळण रस्ता मौ, हस्सापूर ता.जि. नांदेड 18/03/2021 पहा (480 KB)
भुसंपादन गुरु-ता-गद्दी सोहळा वळण रस्ता परिक्रमा मार्ग-2 (देगलूर नाका ते आसनापूल ) मौ. कामठा खु. ता. जि. नांदेड 18/03/2021 पहा (565 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.4 या कामासाठी सा.क्र.535 ते 2600 मी भुंसम्पादन क्षेत्र 06.18 हे.आर मौ मंगनाळी ता धर्माबाद जि.नांदेड 16/02/2021 पहा (985 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.4 वरील डावी उपलघु वितरीका क्र.2 वरील BRM सा.क्र.0 ते 955 मी या कामासाठी भुंसम्पादन क्षेत्र 01.83 हे.आर मौ मंगनाळी ता धर्माबाद जि.नांदेड 16/02/2021 पहा (640 KB)
मौ.लिंबायत ता.माहुर जि.नांदेड येथील स्मशानभुमीसाठी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी प्रस्ताव नोटिस 09/02/2021 पहा (560 KB)
कार्यकारी अभियंता उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या इसापुर उजव्या कालव्याच्या पुच्छ कालव्यावरील करखेली शाखा कालवा कि.मी.1 ते 10 चे मातीकाम,बांधकाम व अस्तरिकरणाची कामे करण्यासाठी मौ.चिकना ता.धर्माबाद जि.नांदेड येथील जमीन भुसंपादन प्रस्ताव 05/02/2021 पहा (721 KB)
का.अ.विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र.2 नांदेड यांचा खाजगी जमिनी संपादन करणबाबत ( बळेगाव उच्च पातळी बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ.इज्जतगाव ता.उमरी जि.नांदेड येथील जमीन संपादन प्रस्ताव 22/01/2021 पहा (1 MB)