भूसंपादन विषयक

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भुंपादन अंतिम निवाडा भा.भा.रा.रा.म-361 मौ.करमोडी ता.हदगाव जि.नांदेड 03/10/2019 पहा (5 MB)
भुंपादन अंतिम निवाडा भा.भा.रा.रा.म-361 मौ.वाकोडा ता.हदगाव जि.नांदेड 03/10/2019 पहा (6 MB)
अतिरिक्त भुसंपादन निवाडा भा.भा.रा.रा.म-361मौ.बामणी ता.हदगाव जि.नांदेड 03/10/2019 पहा (7 MB)
अतिरिक्त भुसंपादन निवाडा भा.भा.रा.रा.म-361मौ.अंबाळा ता.हदगाव जि.नांदेड 03/10/2019 पहा (4 MB)
अतिरिक्त भुसंपादन निवाडा क्र.1 भा.भा.रा.रा.म-361मौ.चिंचगव्हाण ता.हदगाव जि.नांदेड 03/10/2019 पहा (6 MB)
भुंपादन निवाडा भा.भा.रा.रा.म-361 मौ.कवठा ता.हदगाव जि.नांदेड 03/10/2019 पहा (4 MB)
अतिरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव कयाधु शाखा कालवा मायनर क्र. 71 व 76 मौ. हरडफ अंतिम निवाडा 01/10/2019 पहा (3 MB)
अतिरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव कवाना लघु पाझर तलावाच्या कालव्यासाठी मौ.कवाना अंतिम निवाडा 01/10/2019 पहा (8 MB)
अतिरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव कवाना लघु पाझर तलावासाठी मौ.कवाना अंतिम निवाडा 01/10/2019 पहा (7 MB)
वर्धा-नांदेड नविन रेल्वेमार्ग मौ.चिंचगव्हाण अंतिम निवाडा 01/10/2019 पहा (1 MB)