भूसंपादन विषयक

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
इसापुर उजव्या कालव्यावरील धर्माबाद शाखा वरील व पुच्छ शाखा कालव्यावरील एल.एम.3,4,5 व आर,एम.6,7 मौ.गुरजवळा ता.धर्माबाद 16/07/2019 डाउनलोड(725 KB)
धर्माबाद शाखा कालव्याच्या उजवी वितरीका क्र.1 वरुन निघणा-या उजवी मायनर क्र. 1 ची डावी लघुवितरीका क्र. 1 वरुन निघणा-या उजवी मायनर क्र. 1 ची डावी लघुवितरीका क्र. धर्माबाद शाखा कालव्यावरुन निघणारी 16/07/2019 डाउनलोड(873 KB)
इसापुर उजवा कालव्यावरील धर्माबाद शाखा मायनर क्र. 2 चे भुसंपादन मौ.बन्नाळी ता.धर्माबाद 16/07/2019 डाउनलोड(689 KB)
धर्माबाद शाखा कालव्यावरील आर.एम.4 सा.क्र.5080 मी आर.एम. 5 ची सबमायनर सा.क्र. 340 वितरीका क्र. 16630 मी तसेच एल.एम.1 सबमायनर मौ.येताळा ता. धर्माबाद 16/07/2019 डाउनलोड(1 MB)
इसापुर उजवा कालव्यावरील धर्माबाद शाखा कल्व्यावरील वितरीका क्र.1 व 2 चे वितरण व्यवस्थेचे मातीकाम व बांधकामे व अस्तरीकरण कामे मौ.येवती ता.धर्माबाद 16/07/2019 डाउनलोड(671 KB)
इसापुर उजव्या कालव्यावरील पांगरी वितरीका सा.क्र. 137740 मी. आर.एम.2 सा.क्र.3225मी चे काम मौ .पिंपळ्गाव ता. धर्माबाद 16/07/2019 डाउनलोड(421 KB)
इसापुर उजव्या कालव्यावरील सा.क्र. 118770 मी. वरील उमरी लघु कालवा मातीकाम व बांधकामासाठी मौ.गोरठा ता. उमरी 16/07/2019 डाउनलोड(614 KB)
भुसम्पादन प्रस्ताव निमटेक वितरीकेवरील उजवा लघु कालवा क्र.1 सा.क्र.275 ते 1395 मी. व त्यावरील डावा उप लघु कालवा क्र.2 सा.क्र.0 ते 1460 मी मौ.सिंगणापुर ता.उमरी जि.नांदेड 19/06/2019 डाउनलोड(743 KB)
भुसम्पादन प्रस्ताव निमटेक वितरीकेवरील उजवा लघु कालवा क्र.4 सा.क्र.1395 ते 2250 मी. व त्यावरील डावा उप लघु कालवा क्र.2 व 3 मौ.हस्सा ता.उमरी जि.नांदेड 19/06/2019 डाउनलोड(925 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव -पोलीस मुख्यालय व संबधित कार्यालयासाठी मौ. धनेगांव व मौ. वाजेगांव ता. जि. नांदेड भुमी संपादन करणे बाबत कलम 14ची अधिसुचना 17/06/2019 डाउनलोड(362 KB)