बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
अतिरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव- भोकर बटाळा रेणापूर दिवशी (बु.) या रस्त्यासाठी मौ. दिवशी बु. ता. भोकर 31/12/2019 पहा (455 KB)
इसापूर उजवा कालवा / पांगरी वितरिका सा. क्र. 137740 मी. वरील आर.एम.आय. स.मा. I सा. क्र. 2350 मी. चे काम ( सा. क्र. 0 ते 320 मी. ) मौ. सालेगांव (ध) ता. धर्माबाद जि. नांदेड 10/12/2019 पहा (321 KB)
इसापुर उजव्या कालव्यावरील करखेली शाखा कालव्याच्या डावा लघु कालवा क्र. २ वरील सा. क्र. 2160 वरुन निघणारा उप कालवा क्र. 2 (सा. क्र. 0 ते 1860 मी.) च्या बांधकामाकरीता मौ. रोषनगांव ता. धर्माबाद जि. नांदेड 09/12/2019 पहा (593 KB)
इसापुर उजव्या कालव्याच्या पृच्छ शाखा R.M.1 आणि R.M.2 वरील सबमायनर तसेच धर्माबाद शाखा कालव्यावरील R.M.1 मौ.करखेली ता.धर्माबाद जि.नांदेड 10/12/2019 पहा (2 MB)
इसापुर उजव्या कालव्यावरील करखेली शाखा कालव्यावरील एल.एम.2 सा.क्र. 0 ते 1940 मी. मौ.पाटोदा (बु) ता.धर्माबाद जि.नांदेड 10/12/2019 पहा (2 MB)
इसापुर उजव्या कालव्यावरील करखेली शाखा कालव्यावरील एल.एम.3 सा.क्र. 0 ते 1600 मी. मौ.पाटोदा (बु) ता.धर्माबाद जि.नांदेड 10/12/2019 पहा (2 MB)
भुंपादन अंतिम निवाडा भा.भा.रा.रा.म-361 मौ.करमोडी ता.हदगाव जि.नांदेड 03/10/2019 पहा (5 MB)
भुंपादन अंतिम निवाडा भा.भा.रा.रा.म-361 मौ.वाकोडा ता.हदगाव जि.नांदेड 03/10/2019 पहा (6 MB)
अतिरिक्त भुसंपादन निवाडा भा.भा.रा.रा.म-361मौ.बामणी ता.हदगाव जि.नांदेड 03/10/2019 पहा (7 MB)
अतिरिक्त भुसंपादन निवाडा भा.भा.रा.रा.म-361मौ.अंबाळा ता.हदगाव जि.नांदेड 03/10/2019 पहा (4 MB)