बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंंपादन, पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013, भुसंपादन प्रस्ताव करखेली शाखा कालव्याच्या उजवी वितरीका क्र. 5040 मी. वरुन निघणारा उजवा लघु कालवा क्र. 1 (सा. क्र. 0 ते 740 मी.) मौ. जारिकोट ता. धर्माबाद जि. नांदेड) 12/05/2022 पहा (632 KB)
भुसंंपादन, पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या इसापुर उजवा कलवा वरील सा. क्र. 118770 मी. वरील उमरी लघु कालव्याच्या कामसाठी मौ. गोरठा ता. उमरी जि. नांदेड 12/05/2022 पहा (499 KB)
भुसंंपादन, पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013, कार्यकरी अभियंता विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्र. 2 नांदेड यांचा भुसंंपादन प्रस्ताव बळेगाव मौ. बळेगाव ता. उमरी जि. नांदेड 12/05/2022 पहा (474 KB)
भुसंंपादन, पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013, कार्यकरी अभियंता विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्र. 2 नांदेड यांचा भुसंंपादन प्रस्ताव बळेगाव मौ. राहटी ता. उमरी जि. नांदेड 12/05/2022 पहा (472 KB)
खरेदी पुर्व नोटिस खाजगी वाटाघाटीद्वारे भुसंपादन प्रस्ताव मौ.चोळाखा ता.धर्माबाद 09/05/2022 पहा (865 KB)
भुसम्पादन, पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 इसापुर उजवा कलवा/ तिरकसवाडी शाख़ा कालव्यावरील देवापुर एस.एम.1 चे मातीकाम बांधकामासाठी मौ.देवापुर ता. मुदख़ेड जि.नांदेड 18/04/2022 पहा (614 KB)
खनिज विकास निधी अंतर्गत बंधा-याच्या कामाकरीता मौ रेणापुर ता हिमायतनगर जि नांदेड, खरेदीपुर्विची जाहिर नोटिस 04/03/2022 पहा (1 MB)
भुसंपादन गुरु ता गद्दी सोहळा वळण रस्ता परिकर्मा मार्ग-2 (देगलुर नाका ते आसनापुल) मौ कामठा खु ता जि नांदेड 03/03/2022 पहा (1 MB)
भुसंपादन खाजगी जमीन संपादन करण्याबाबत प्रस्ताव विकास योजना नांदेड (सुधारीत) अंतर्गत सोनाईनगर तरोडा बु 6 मी रुंद रस्त्यासाठी 03/03/2022 पहा (1 MB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भुसंपादन रा.मा.247 ता.अर्धापुर व ता. नांदेड या कामाकरीता मौ शेलगाव 03/03/2022 पहा (2 MB)