बंद

जि.अ.का.नांदेड अस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची ( म्हणजेच ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ ) या कालावधीची प्राथमिक/तात्पुरती जेष्ठता सूची (28 June 2018)

जि.अ.का.नांदेड अस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची ( म्हणजेच ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ ) या कालावधीची प्राथमिक/तात्पुरती जेष्ठता सूची (28 June 2018)
शीर्षक तारीख View / Download
जि.अ.का.नांदेड अस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची ( म्हणजेच ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ ) या कालावधीची प्राथमिक/तात्पुरती जेष्ठता सूची (28 June 2018) 28/06/2018 पहा (1 MB)