बंद

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे पार्डी (मक्ता ) ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त 1.9853 हे. आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 59932290/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी मागणीबाबत.(३१ मार्च २०१८)

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे पार्डी (मक्ता ) ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त 1.9853 हे. आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 59932290/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी मागणीबाबत.(३१ मार्च २०१८)
शीर्षक तारीख View / Download
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे पार्डी (मक्ता ) ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त 1.9853 हे. आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 59932290/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी मागणीबाबत.(३१ मार्च २०१८) 31/03/2018 पहा (8 MB)