बंद

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे रहिमपूर तर्फे जांभरून ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 2196635/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत .(१७ एप्रिल २०१८)

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे रहिमपूर तर्फे जांभरून ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 2196635/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत .(१७ एप्रिल २०१८)
शीर्षक तारीख View / Download
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे रहिमपूर तर्फे जांभरून ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 2196635/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत .(१७ एप्रिल २०१८) 17/04/2018 पहा (2 MB)