बंद

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे पार्डी (मक्ता ) ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 63436869/- हितसंबधिताना मावजे वाटप करणेसाठी निधी मागणीबाबत .(१७ एप्रिल २०१८)

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे पार्डी (मक्ता ) ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 63436869/- हितसंबधिताना मावजे वाटप करणेसाठी निधी मागणीबाबत .(१७ एप्रिल २०१८)
शीर्षक तारीख View / Download
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे पार्डी (मक्ता ) ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 63436869/- हितसंबधिताना मावजे वाटप करणेसाठी निधी मागणीबाबत .(१७ एप्रिल २०१८) 17/04/2018 पहा (3 MB)