बंद

भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे फत्‍तेजंगपुर ता. जिल्‍हा नांदेड येथील संपादित क्षेत्र 0.8647 हे.आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रुपये 14,66,68,050/- हितसंबधितांना जमिनीचा मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.

भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे फत्‍तेजंगपुर ता. जिल्‍हा नांदेड येथील संपादित क्षेत्र 0.8647 हे.आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रुपये 14,66,68,050/- हितसंबधितांना जमिनीचा मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.
शीर्षक तारीख View / Download
भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे फत्‍तेजंगपुर ता. जिल्‍हा नांदेड येथील संपादित क्षेत्र 0.8647 हे.आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रुपये 14,66,68,050/- हितसंबधितांना जमिनीचा मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्‍ध करुन देणेबाबत. 25/07/2018 पहा (7 MB)