बंद

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे फत्तेतजंगपुर ता. जिल्हा नांदेड येथील . अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम सुधारित निवाडा रक्कम रुपये 13,40,10,355/- हितसंबधितांना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत.( अतिरिक्त संपादित क्षेत्र 1.0003 हे.आर)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे फत्तेतजंगपुर ता. जिल्हा नांदेड येथील . अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम सुधारित निवाडा रक्कम रुपये 13,40,10,355/- हितसंबधितांना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत.( अतिरिक्त संपादित क्षेत्र 1.0003 हे.आर)
शीर्षक तारीख View / Download
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे फत्तेतजंगपुर ता. जिल्हा नांदेड येथील . अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम सुधारित निवाडा रक्कम रुपये 13,40,10,355/- हितसंबधितांना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत.( अतिरिक्त संपादित क्षेत्र 1.0003 हे.आर) 28/09/2018 पहा (8 MB)