बंद

भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे वसरणी ता. जिल्‍हा नांदेड येथील संपादित क्षेत्र 3.7805 हे.आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रुपये 68,45,21,477/- हितसंबधितांना जमिनीचा मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्‍ध करुन देणेबाबत. (05 जुलै 2018)

भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे वसरणी ता. जिल्‍हा नांदेड येथील संपादित क्षेत्र 3.7805 हे.आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रुपये 68,45,21,477/- हितसंबधितांना जमिनीचा मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्‍ध करुन देणेबाबत. (05 जुलै 2018)
शीर्षक तारीख View / Download
भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे वसरणी ता. जिल्‍हा नांदेड येथील संपादित क्षेत्र 3.7805 हे.आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रुपये 68,45,21,477/- हितसंबधितांना जमिनीचा मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्‍ध करुन देणेबाबत. (05 जुलै 2018) 05/07/2018 पहा (6 MB)