बंद

भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे वसरणी तालुका जिल्‍हा नांदेड येथील अतिरिक्‍त संपादित क्षेत्र 3.1421 हे.आर. अतिरिक्‍त क्षेत्राचा निवाडा रुपये 54,60,22,404/- हितसंबधितांना जमिनीचा मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.(05 जुलै 2018)

भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे वसरणी तालुका जिल्‍हा नांदेड येथील अतिरिक्‍त संपादित क्षेत्र 3.1421 हे.आर. अतिरिक्‍त क्षेत्राचा निवाडा रुपये 54,60,22,404/- हितसंबधितांना जमिनीचा मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.(05 जुलै 2018)
शीर्षक तारीख View / Download
भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे वसरणी तालुका जिल्‍हा नांदेड येथील अतिरिक्‍त संपादित क्षेत्र 3.1421 हे.आर. अतिरिक्‍त क्षेत्राचा निवाडा रुपये 54,60,22,404/- हितसंबधितांना जमिनीचा मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.(05 जुलै 2018) 05/07/2018 पहा (4 MB)