बंद

भुमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-2013,विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र. 2 नांदेड यांचा खाजगी जमिनी संपादन करण्याबाबत मौ.इज्जतगांव उमरी जि. नांदेड येथील जमीन संपादन करणेबाबतचा प्रस्ताव संपादीत क्षेत्र 6.34 हे.आर.

भुमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-2013,विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र. 2 नांदेड यांचा खाजगी जमिनी संपादन करण्याबाबत मौ.इज्जतगांव उमरी जि. नांदेड येथील जमीन संपादन करणेबाबतचा प्रस्ताव संपादीत क्षेत्र 6.34 हे.आर.
शीर्षक तारीख View / Download
भुमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-2013,विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र. 2 नांदेड यांचा खाजगी जमिनी संपादन करण्याबाबत मौ.इज्जतगांव उमरी जि. नांदेड येथील जमीन संपादन करणेबाबतचा प्रस्ताव संपादीत क्षेत्र 6.34 हे.आर. 14/12/2020 पहा (335 KB)