बंद

भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजवा कालव्यावरील डोणगांव वितरीका सा.क्र.३६९० मी. वरुन निघणा-या हज्जापुर वितरीका सा.क्र ७२५ वरील डावा लघु कालवा क्र. १ ( सा.क्र २३ ते १६२० मी) मधील शिल्लक सा.क्र ३२५ ते ५८० मी सा.क्र ११८० ते १२२५ आणि सा.क्र १५९० ते १६२० मी लांबीतील कामासाठी मौ चिकाळातांडा ता.मुदखेड जि.नांदेड

भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजवा कालव्यावरील डोणगांव वितरीका सा.क्र.३६९० मी. वरुन निघणा-या हज्जापुर वितरीका सा.क्र ७२५ वरील डावा लघु कालवा क्र. १ ( सा.क्र २३ ते १६२० मी) मधील शिल्लक सा.क्र ३२५ ते ५८० मी सा.क्र ११८० ते १२२५ आणि सा.क्र १५९० ते १६२० मी लांबीतील कामासाठी मौ चिकाळातांडा ता.मुदखेड जि.नांदेड
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजवा कालव्यावरील डोणगांव वितरीका सा.क्र.३६९० मी. वरुन निघणा-या हज्जापुर वितरीका सा.क्र ७२५ वरील डावा लघु कालवा क्र. १ ( सा.क्र २३ ते १६२० मी) मधील शिल्लक सा.क्र ३२५ ते ५८० मी सा.क्र ११८० ते १२२५ आणि सा.क्र १५९० ते १६२० मी लांबीतील कामासाठी मौ चिकाळातांडा ता.मुदखेड जि.नांदेड 02/03/2020 पहा (744 KB)