बंद

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम ११(१)ची खालील अधिसूचना प्रसिध्दी करणे बाबत.लामकाणी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी अतिरिक्त भूसंपादन मौ.मोघाळी ता. भोकर जि. नांदेड.

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम ११(१)ची खालील अधिसूचना प्रसिध्दी करणे बाबत.लामकाणी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी अतिरिक्त भूसंपादन मौ.मोघाळी ता. भोकर जि. नांदेड.
शीर्षक तारीख View / Download
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम ११(१)ची खालील अधिसूचना प्रसिध्दी करणे बाबत.लामकाणी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी अतिरिक्त भूसंपादन मौ.मोघाळी ता. भोकर जि. नांदेड. 29/06/2018 पहा (596 KB)