बंद

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम ११(१)ची खालील अधिसूचना प्रसिध्दी करणे बाबत. अतिरिक्त भूसंपादन मुदखेड रस्त्याच्या वळन रस्त्यासाठी (रा.मा. क्र. 44) ता. मुदखेड जि. नांदेड.

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम ११(१)ची खालील अधिसूचना प्रसिध्दी करणे बाबत. अतिरिक्त भूसंपादन मुदखेड रस्त्याच्या वळन रस्त्यासाठी (रा.मा. क्र. 44) ता. मुदखेड जि. नांदेड.
शीर्षक तारीख View / Download
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम ११(१)ची खालील अधिसूचना प्रसिध्दी करणे बाबत. अतिरिक्त भूसंपादन मुदखेड रस्त्याच्या वळन रस्त्यासाठी (रा.मा. क्र. 44) ता. मुदखेड जि. नांदेड. 29/06/2018 पहा (650 KB)