बंद

महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली १९८२ च्या नियमावलीनुसार दि. ०१.०६.१९८२ पासून दि. ३१. १२. २०१५ पर्यंत मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारीत अंतिम जेष्ठता यादी

महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली १९८२ च्या नियमावलीनुसार दि. ०१.०६.१९८२ पासून दि. ३१. १२. २०१५ पर्यंत मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारीत अंतिम जेष्ठता यादी
शीर्षक तारीख View / Download
महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली १९८२ च्या नियमावलीनुसार दि. ०१.०६.१९८२ पासून दि. ३१. १२. २०१५ पर्यंत मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारीत अंतिम जेष्ठता यादी 23/05/2017 पहा (5 MB)