बंद

लामकानी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी मौ. मोघाळी ता.भोकर भुमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ कलम-१९ची अधिसुचना

लामकानी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी मौ. मोघाळी ता.भोकर भुमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ कलम-१९ची अधिसुचना
शीर्षक तारीख View / Download
लामकानी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी मौ. मोघाळी ता.भोकर भुमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ कलम-१९ची अधिसुचना 18/12/2018 पहा (511 KB)