बंद

वायफणी सिंदखेड पर्यायी वळण रस्त्याचेकामासाठी मौ. सिंदखेड ता. माहूर येथीलखाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यासाठीचा अतिरिक्त भुसंपादन प्रसताव सादर करणे बाबत (क्षेत्र- 0.92 हे. आर. )

वायफणी सिंदखेड पर्यायी वळण रस्त्याचेकामासाठी मौ. सिंदखेड ता. माहूर येथीलखाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यासाठीचा अतिरिक्त भुसंपादन प्रसताव सादर करणे बाबत (क्षेत्र- 0.92 हे. आर. )
शीर्षक तारीख View / Download
वायफणी सिंदखेड पर्यायी वळण रस्त्याचेकामासाठी मौ. सिंदखेड ता. माहूर येथीलखाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यासाठीचा अतिरिक्त भुसंपादन प्रसताव सादर करणे बाबत (क्षेत्र- 0.92 हे. आर. ) 05/06/2020 पहा (107 KB)