बंद

भुसंपादन प्रस्ताव राममा-222 मालेगाव निळा तळणी लिबंगाव नाळेश्वर जैतापुर बेटसांगवी सोनखेड रस्त्यावर जैतापुर गावाजवळ भुसंपादन व पोहचमार्गासह पुलाचे बांधकाम करणे प्रजिमा 22 किमी 29/400 जि.नांदेड , कलम 19 पोट कलम (1) ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रस्ताव राममा-222 मालेगाव निळा तळणी लिबंगाव नाळेश्वर जैतापुर बेटसांगवी सोनखेड रस्त्यावर जैतापुर गावाजवळ भुसंपादन व पोहचमार्गासह पुलाचे बांधकाम करणे प्रजिमा 22 किमी 29/400 जि.नांदेड , कलम 19 पोट कलम (1) ची अधिसुचना
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव राममा-222 मालेगाव निळा तळणी लिबंगाव नाळेश्वर जैतापुर बेटसांगवी सोनखेड रस्त्यावर जैतापुर गावाजवळ भुसंपादन व पोहचमार्गासह पुलाचे बांधकाम करणे प्रजिमा 22 किमी 29/400 जि.नांदेड , कलम 19 पोट कलम (1) ची अधिसुचना 27/09/2018 पहा (139 KB)