बंद

मुदख़ेड शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

मुदख़ेड शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मुदख़ेड शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

मुद्खेड तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (28 ऑगस्ट 2018 )

24/08/2018 31/03/2019 पहा (328 KB)