बंद

सेतू समिती ,नांदेड संचलित स्पर्धा परिक्षा अभ्यासिका चाचणी परिक्षा -2018,अंतिम निवड यादी व सर्व साधारण निवड यादी.

सेतू समिती ,नांदेड संचलित स्पर्धा परिक्षा अभ्यासिका चाचणी परिक्षा -2018,अंतिम निवड यादी व सर्व साधारण निवड यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सेतू समिती ,नांदेड संचलित स्पर्धा परिक्षा अभ्यासिका चाचणी परिक्षा -2018,अंतिम निवड यादी व सर्व साधारण निवड यादी.

निवड यादीतील विद्यार्थ्यानी दि.०६/०९/२०१८ पासुन स्पर्धा परिक्षा अभ्यासिका नाांदेड येेेेथे भेट देेेऊन आपला प्रवेश घ्यावा.

05/09/2018 30/09/2018 पहा (1 MB)