बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन

टोल फ्री :

02462 – 235077

02462 – 242803

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य

नियंत्रण कक्ष –
दूरध्वनी 022-22027990
फॅक्स: 022-22026712