बंद

उपविभाग आणि विभाग

या जिल्ह्यात एकुण आठ उपविभाग आहेत

अ.क्र. उपविभागाचे नाव तह्सिलचे नाव
1 नांदेड नांदेड
अर्धापुर
2 भोकर भोकर
मुद्खेड
3 बिलोली बिलोली
नायगाव
4 देगलुर देगलुर
मुखेड
5 धर्माबाद धर्माबाद
उमरी
6 हदगाव हदगाव
हिमायतनगर
7 कंधार कंधार
लोहा
8 किनवट किनवट
माहुर