बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुकानिहाय

अ.क्र. गावाचे नाव व्‍यक्‍तीचे नांव अभिलेखाचा प्रकार PDF फाईल विभाग
1 धर्माबाद सुब्‍बाबाई गंगाराम व. भोजन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad1 नगरपरिषद धर्माबाद
2 धर्माबाद भुदेवी नरसन्‍ना व.सायन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad2 नगरपरिषद धर्माबाद
3 धर्माबाद गंगाबाई पामय्या व.राजन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad3 नगरपरिषद धर्माबाद
4 धर्माबाद राजुबाई हनमंतू व.लक्षुमण जन्‍म नोंद Dharmabad4 नगरपरिषद धर्माबाद
5 धर्माबाद पोसानीबाई शनटीग्‍या व राजन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad4 नगरपरिषद धर्माबाद
6 धर्माबाद वालुबाई नारायण वलद ईरन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad4 नगरपरिषद धर्माबाद
7 धर्माबाद भुदेवीबाई भ्र.राजन्‍ना वलद पोतन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad5 नगरपरिषद धर्माबाद
8 धर्माबाद लिंबाबाई भ्र.रामलू वलद बाबन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad6 नगरपरिषद धर्माबाद
9 धर्माबाद चुनुबाई भ्र.सायन्‍ना वलद चुन्‍नु जन्‍म नोंद Dharmabad7 नगरपरिषद धर्माबाद
10 धर्माबाद राजुबाई भ्र. धर्मय्या वलद धर्मय्या जन्‍म नोंद Dharmabad7 नगरपरिषद धर्माबाद
11 धर्माबाद लिंगम्‍मबाई भ्र.शंकर वलद नरसय्या जन्‍म नोंद Dharmabad7 नगरपरिषद धर्माबाद
12 धर्माबाद गंगुबाई भ्र. लक्षुमन वलद लालन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad7 नगरपरिषद धर्माबाद
13 धर्माबाद गंगाबाई गंगाधर गंगाराम जन्‍म नोंद Dharmabad8 नगरपरिषद धर्माबाद
14 धर्माबाद चंद्राबाई भ्र. पोशट्टी वलद भुमन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad9 नगरपरिषद धर्माबाद
15 धर्माबाद पोसानी भ्र. दत्‍तराम पोशट्टी जन्‍म नोंद Dharmabad10 नगरपरिषद धर्माबाद
16 धर्माबाद सायम्‍माबाई भोजन्‍ना रायडू मुतन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad11 नगरपरिषद धर्माबाद
17 धर्माबाद पोसानीबाई परुशराम अबन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad12 नगरपरिषद धर्माबाद
18 धर्माबाद धुरपतीबाई भ्र. गंगाराम वलद भुमन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad13 नगरपरिषद धर्माबाद
19 धर्माबाद बुदेवीबाई भ्र. हनमलू वलद सायन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad14 नगरपरिषद धर्माबाद
20 धर्माबाद बुदेवीबाई भ्र. भोजन्‍ना वलद रागलू जन्‍म नोंद Dharmabad14 नगरपरिषद धर्माबाद
21 धर्माबाद गंगुबाई भ्र. पोतन्‍ना वलद पोतन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad14 नगरपरिषद धर्माबाद
22 धर्माबाद राजम्‍मबाई भ्र.मलकन्‍ना वलद बाबन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad15 नगरपरिषद धर्माबाद
23 धर्माबाद बुदेवीबाई भ्र. पोतन्‍ना वलद राजन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad16 नगरपरिषद धर्माबाद
24 धर्माबाद राजुबाई भ्र. राजन्‍ना वलद बालरायडू जन्‍म नोंद Dharmabad17 नगरपरिषद धर्माबाद
25 धर्माबाद अनजनाबाई भ्र. गंगाराम वलद नागन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad17 नगरपरिषद धर्माबाद
26 धर्माबाद लालीबाई भ्र.सायन्‍ना वलद भुमन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad18 नगरपरिषद धर्माबाद
27 धर्माबाद गंगाबाई भ्र. चंद्रय्या वलद राजन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad18 नगरपरिषद धर्माबाद
28 धर्माबाद गंगुबाई भ्र.पोतन्‍ना वलद लच्‍छमन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad19 नगरपरिषद धर्माबाद
29 धर्माबाद काशीबाई भ्र.रामलू वलद प्रभन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad20 नगरपरिषद धर्माबाद
30 धर्माबाद भारतीबाई भ्र. नरसय्या वलद रामदास जन्‍म नोंद Dharmabad20 नगरपरिषद धर्माबाद
31 धर्माबाद लिंगुबाई भ्र.रामलू वलद बाबन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad21 नगरपरिषद धर्माबाद
32 धर्माबाद भुमाबाई भ्र. मोगलाजी वलद लिंगन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad21 नगरपरिषद धर्माबाद
33 धर्माबाद गंगाबाई भ्र.लच्‍छमन्‍ना वलद सायन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad22 नगरपरिषद धर्माबाद
34 धर्माबाद गंगुबाई भ्र.पोशट्टी वलद भुमाजी जन्‍म नोंद Dharmabad22 नगरपरिषद धर्माबाद
35 धर्माबाद पोसानीबाई भ्र. पोशट्टी वलद पिराजी जन्‍म नोंद Dharmabad23 नगरपरिषद धर्माबाद
36 धर्माबाद भोजाबाई भ्र.चीन्‍नाजी वलद पिराजी जन्‍म नोंद Dharmabad23 नगरपरिषद धर्माबाद
37 धर्माबाद लछमाबाई भ्र. नारायण वलद गंगाराम जन्‍म नोंद Dharmabad24 नगरपरिषद धर्माबाद
38 धर्माबाद शीवबाई भ्र.लछमन्‍ना वलद लिंगन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad25 नगरपरिषद धर्माबाद
39 धर्माबाद सायम्‍मा भ्र. पिराजी वलद लीमबन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad25 नगरपरिषद धर्माबाद
40 धर्माबाद गंगाबाई भ्र. लालू वलद भुमन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad25 नगरपरिषद धर्माबाद
41 धर्माबाद लक्ष्‍मीबाई भ्र.लिंगन्‍ना वलद राजन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad26 नगरपरिषद धर्माबाद
42 धर्माबाद गंगाबाई भ्र. गंगाराम वलद लिंगन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad27 नगरपरिषद धर्माबाद
43 धर्माबाद लींगुबाई भ्र. लींगन्‍ना वलद पोतन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad27 नगरपरिषद धर्माबाद
44 धर्माबाद सायम्‍माबाई भ्र.हनोमानलू वलद गंगन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad27 नगरपरिषद धर्माबाद
45 धर्माबाद चंद्राबाई भ्र.रामन्‍ना वलद लींगन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad28 नगरपरिषद धर्माबाद
46 धर्माबाद राजुबाई भ्र.मलय्या वलद गंगन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad29 नगरपरिषद धर्माबाद
47 धर्माबाद हनमाबाई भ्र.यलप्‍पा वलद लछमा जन्‍म नोंद Dharmabad30 नगरपरिषद धर्माबाद
48 धर्माबाद राजुबाई भ्र.हनमानलू वलद लछमन्‍ना जन्‍म नोंद Dharmabad30 नगरपरिषद धर्माबाद
49 धर्माबाद लिंगन्‍ना वलद पोशट्टी मृत्‍यू नोंद Dharmabad31 नगरपरिषद धर्माबाद
50 धर्माबाद मल्‍लुबाई भ्र. राजन्‍ना मृत्‍यू नोंद Dharmabad32 नगरपरिषद धर्माबाद
51 धर्माबाद महादाबाई भ्र. गंगाराम मृत्‍यू नोंद Dharmabad32 नगरपरिषद धर्माबाद
52 धर्माबाद नरसुबाई भ्र.भुमन्‍ना मृत्‍यू नोंद Dharmabad33 नगरपरिषद धर्माबाद
53 धर्माबाद मल्‍लुबाई भ्र. लिंगन्‍ना मृत्‍यू नोंद Dharmabad34 नगरपरिषद धर्माबाद
54 धर्माबाद किशन वलद गोपन्‍ना मृत्‍यू नोंद Dharmabad35 नगरपरिषद धर्माबाद
55 धर्माबाद सायन्‍ना वलद चिन्‍ना मृत्‍यू नोंद Dharmabad36 नगरपरिषद धर्माबाद
56 धर्माबाद सुरगुल सायन्‍ना वलद सीवन्‍ना मृत्‍यू नोंद Dharmabad36 नगरपरिषद धर्माबाद
57 धर्माबाद सायम्‍माबाई भ्र. जलोजी मृत्‍यू नोंद Dharmabad37 नगरपरिषद धर्माबाद
58 धर्माबाद सुगंदाबाई वलद लक्षुमण मृत्‍यू नोंद Dharmabad38 नगरपरिषद धर्माबाद
59 धर्माबाद मैनाबाई भ्र.रामन्‍ना मृत्‍यू नोंद Dharmabad39 नगरपरिषद धर्माबाद
60 धर्माबाद गंगुबाई वलद गंगाराम आरमुरकर मृत्‍यू नोंद Dharmabad40 नगरपरिषद धर्माबाद
61 धर्माबाद पोशट्टी वलद नागन्‍ना मृत्‍यू नोंद Dharmabad41 नगरपरिषद धर्माबाद
62 धर्माबाद अजम्‍मा वलद हनमानलू मृत्‍यू नोंद Dharmabad42 नगरपरिषद धर्माबाद
63 धर्माबाद पोतन्‍ना वलद पोशट्टी मृत्‍यू नोंद Dharmabad42 नगरपरिषद धर्माबाद
64 हु.पानसरे विद्यालय, धर्माबाद ता.धर्माबाद पन्नम नारायण प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर Dharmabad43 शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
65 हु.पानसरे विद्यालय, धर्माबाद ता.धर्माबाद नरसिमलू धर्मन्ना प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर Dharmabad43 शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
66 हु.पानसरे विद्यालय, धर्माबाद ता.धर्माबाद व्यंकटेश हणमंतू प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर Dharmabad43 शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
67 हु.पानसरे विद्यालय, धर्माबाद ता.धर्माबाद पिराजी पुंडलिक प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर Dharmabad43 शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
68 हु.पानसरे विद्यालय, धर्माबाद ता.धर्माबाद गंगाधर गंगाराम प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर Dharmabad43 शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
69 हु.पानसरे विद्यालय, धर्माबाद ता.धर्माबाद व्यंकटेश हणमंतू प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर Dharmabad43 शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
70 हु.पानसरे विद्यालय, धर्माबाद ता.धर्माबाद सोनबा संभाजी प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर Dharmabad43 शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
71 हु.पानसरे विद्यालय, धर्माबाद ता.धर्माबाद व्यंकटी इरन्ना प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर Dharmabad43 शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
अ.क्र. गावाचे नाव व्‍यक्‍तीचे नाव अभिलेखाचा प्रकार पीडीएफ फाईल. विभागाचे नाव
1 बामणी थडी लपे मना महादजी येलगे नमुना 34 Dharmabad_bamni thadi1 भूमि अभिलेख
2 बामणी थडी सलवामजी महादजी बदवाड नमुना 34 Dharmabad_bamni thadi1 भूमि अभिलेख
3 बामणी थडी खायबी जुईवाड नमुना 34 Dharmabad_bamni thadi1 भूमि अभिलेख
4 बामणी थडी शिवसा येबाल माळी नमुना 34 Dharmabad_bamni thadi1 भूमि अभिलेख
5 बामणी थडी तसका सायबा माळी नमुना 34 Dharmabad_bamni thadi1 भूमि अभिलेख
6 बामणी थडी लिंगु जवाजे सलव लाचनवाड नमुना 34 Dharmabad_bamni thadi1 भूमि अभिलेख
अ.क्रं. गावाचे नाव व्यक्तीचे नाव अभिलेखाचा प्रकार PDF फाईल विभागाचे नाव
1 बामणी थ लछमना माहानाजी—– नमुना 34 Bamani, Tha. Dharmabad, 34. भूमि अभिलेख
2 बामणी थ तिवनाजी माहादजी—- नमुना 34 Bamani, Tha. Dharmabad, 34. भूमि अभिलेख
3 बामणी थ सायबु——- नमुना 34 Bamani, Tha. Dharmabad, 34. भूमि अभिलेख
4 बामणी थ सिव सायबु माळी नमुना 34 Bamani, Tha. Dharmabad, 34. भूमि अभिलेख
5 बामणी थ बसया सायबु माळी नमुना 34 Bamani, Tha. Dharmabad, 34. भूमि अभिलेख
6 बामणी थ लिंगु जवजे सिव—– नमुना 34 Bamani, Tha. Dharmabad, 34. भूमि अभिलेख
7 बन्नाळी रामजी व ll  मुकुंदा नमुना 33 Bannali, dharmabad, 33 भूमि अभिलेख

 

अ.क्र. शाळेचे व गावाचे नाव व्‍यक्‍तीचे नाव अभिलेखाचा प्रकार पीडीएफ फाईल. विभागाचे नाव
जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद नरसारेड्डी शिवन्ना प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद भूमा रांजना प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद मालसा नारायण प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद सत्तय्या पापय्या प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद गंगाधर गंगाप्रसाद प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद नागय्या इरण्णा प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद पापय्या प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद नरसारेड्डी शिवन्ना प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद नागय्या इरण्णा मुनुरवाड प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
१० जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद नरेंद्र जानराव खडसे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शा.धर्माबाद  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
अ क्र गावाचे नाव व्यकतीचे नाव अभिलेखाचा प्रकार PDF FILE विभागाचे नाव
1 मुरली चिमणाजी आबाजी कुणबी खासरापाहणी Murali  महसुल विभाग
2 नाईकवाडी पांडू कुणबी नमुना नं. ३ Naikwadi  महसुल विभाग
3 नाईकवाडी लक्ष्मण कुणबी नमुना नं. ३ Naikwadi  महसुल विभाग
4 बोंडगव्हाण गंगाराम वल्द नागोजी कुणबी नमुना नं ४ Bondgavhan  महसुल विभाग
5 बोंडगव्हाण परसराम कुणबी नमुना नं ३ Bondgavhan2  महसुल विभाग
6 आष्टा लक्ष्मण महादु व बाबा दाऊ नमुना नं ३ Ashta2  महसुल विभाग
7 आष्टा बाबा कुणबी नमुना नं ३ Ashta  महसुल विभाग
8 आष्टा विश्वनाथ तर्फे बाबा कुणबी नमुना नं ३ Ashta  महसुल विभाग
9 सेलू लक्ष्मण कुणबी नमुना नं ३ Selu  महसुल विभाग
10 सेलु गंपू श्रावण कुणबी नमुना नं ३ Selu2  महसुल विभाग
11 सेलू नामदेव कुणबी नमुना नं ३ Selu3  महसुल विभाग
12 सेलू अंदू कुणबी नमुना नं ३ Selu4  महसुल विभाग
13 सेलू पांडू कुणबी नमुना नं ३ Selu5  महसुल विभाग
14 सेलू लक्ष्मण कुणबी नमुना नं ३ Selu5  महसुल विभाग
15 गोंडेगांव किसन कुणबी नमुना नं ३ Gondegaon  महसुल विभाग
16 सिंदखेड दवलत कुणबी नमुना नं ३ Sindkhed  महसुल विभाग
17 करळगांव धोंडबा शंकर कुणबी फॉर्म सी Karalgaon  महसुल विभाग
18 सेलू पांडया कुणबी नमुना नं. ३ Selu9  महसुल विभाग
19 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कु. ताई विश्वनाथ डाखोरे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
20 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. नारायण सटवाजी जाधव प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
21 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कु.गंगाबाई आकाजी टनमणे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
22 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. भाऊराव उदेभान रावूत प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
23 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. प्रल्हाद तुकाराम गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
24 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. तुळशीराम आत्माराम कुटे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
25 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. पुंडलिक बाबाराव कुटे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
26 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. बाबाराव माधवराव गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
27 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. अशोक नागोराव गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
28 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. सुभाष नागोराव गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
29 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कु. सुशिला अभिमान पारटकर प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
30 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कु. सिंधु संतोषराव गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
31 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. आनंदराव कोंडबा डांगे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
32 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. प्रल्हाद विठठलराव खंदारे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
33 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. विठठल संतोषराव गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
34 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. दामोदर भूराजी चारोडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
35 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. रामभावू नारायण गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
36 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कु. सुमित्रा हनुमंतराव गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
37 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. लक्ष्मण तुकाराम गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
38 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कुंडलिक आकोबा पारटकर प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
39 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. शामराव माणिकराव ठाकरे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
40 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. गजानन पंजाबराव धोटे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
41 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. रामराव आकाजी टनमणे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
42 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. नंदकिशोर पंजाबराव धोटे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
43 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. यशवंत पंजाबराव धोटे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
44 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. तुळशीराम नाना पारटकर प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
45 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. रामकृष्ण कोंडबा जगताप प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
46 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. गुलाब सिताराम टनमणे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
47 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कु. वेणूताई बापूराव डाखोरे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
48 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. सुभाष उत्तमराव डाखोरे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
49 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. साहेबराव शालीग्राम डाखोरे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
50 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. गुलाब विश्वनाथ डाखोरे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
51 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. गोविंद दगडूजी गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
52 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. विठठल लक्ष्मण टनमणे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
53 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कु. शशिकला विश्वनाथ पारटकर प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
54 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. गुलाब बापूराव गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
55 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. भगवान विठठल इंगोले प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
56 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. श्रीराम ठेमाजी गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
57 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. माणिकराव तुकाराम गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
58 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. दादाराव दत्तात्रयय टनमणे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
59 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. व्यंकट रामभाऊ टणमणे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
60 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. श्रीराम सोनबा महल्ले प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
61 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. मुर्लीधर गोविंदराव टणमने प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
62 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कु. सुर्यकांता माधवराव गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
63 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. दिगांबर बापुराव ठेंगे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
64 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. विश्वनाथ करकाजी गावंडे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
65 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. माधव दत्ता राऊत प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
66 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कुंडलिक रामभाऊ टनमने प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
67 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. साहेबराव नारायण टनमणे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
68 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कु. कुसुम नामदेव डाखोरे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
69 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. भगवान किसन जगताप प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
70 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. दगडू शिवराम सुकले प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
71 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. चंद्रशेखर पंजाबराव धोटे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
72 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. विलास काशीनाथ डाखोरे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
73 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. कु. मंदा शालीग्राम डाखोरे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
74 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. अशोक हरीभाऊ गुधाने प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
75 श्री सुभाष विदयालय गोकुळ गोंडेगाव ता.माहूर. विष्णुदास नामदेवराव डाखोरे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर SVGGMahur  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
76 आसोली एकनाथ वII ज्योतीबा फरतळे नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
77 आसोली विठोबा वII ज्योतीबा नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
78 आसोली निघाले जि वIIमादजी गौद नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
79 आसोली नवसाजी वII लालजी बदरे नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
80 आसोली रावजी वII गोविंदा जयाधव नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
81 आसोली महादु वIIकोंउु आंबलरे नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
82 आसोली दारकुजी वII क्रष्णाजी गुळंनकर नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
83 आसोली काउन वiiमहादजी सिकारे नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
84 आसोली गोविंदा वII धारण जयाधव नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
85 आसोली महादु वII  नामे जवळकर नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
86 आसोली आरजुन   वII जिमाजी सरकटे नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
87 आसोली राजा  कागद फाटलेला जिर्ण नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
88 आसोली बाळाजी वII रामजी जयाधव नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
89 आसोली महादु  वII हरजी लटके नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
90 आसोली किसन वII गोविंदा नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
91 आसोली यादव वII महादजी जयाधव नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
92 आसोली बघाजी वII जयाधव नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
93 आसोली खंडु वII लक्ष्मण जादे नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
94 आसोली कामाजी वII कोंडु बाभुळकर नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
95 आसोली तोलाजी वII तानाजी कदम नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
96 आसोली उमाराजे  वII सदोबाजी चव्हाण नमुना 33 Mahur_Aswali_1  भूमि अभिलेख
97 आसोली रामजी वIIसंभाजी इंगोले नमुना 33 Mahur_Aswali_2  भूमि अभिलेख
98 आसोली हनुता वII महादजी शिंदे नमुना 33 Mahur_Aswali_2  भूमि अभिलेख
99 आसोली घ्यान वII विठोबा पानवटे नमुना 33 Mahur_Aswali_2  भूमि अभिलेख
100 आसोली बाजीरावजी वII मोहनराव तामसे नमुना 33 Mahur_Aswali_2  भूमि अभिलेख
101 आसोली सटवा वII मोहनराव तामसे नमुना 33 Mahur_Aswali_2  भूमि अभिलेख
102 आसोली एकनाथ वलद ज्योतीबा नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
103 आसोली विठोबा वll ज्योतीबा नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
104 आसोली निघानजी वलद महाजदी नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
105 आसोली नवसाजी वलद लालजी नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
106 आसोली रावजी वलद गोविंदराव नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
107 आसोली महादु वलद कोंडु नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
108 आसोली दारकोजी  वलद कृष्णाजी नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
109 आसोली कान्हु वलद महादजी नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
110 आसोली गोविंदा वलद हावरु नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
111 आसोली भाऊ वलद नाना नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
112 आसोली आर्जुन भिमजी नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
113 आसोली रामचंद्र वलद महादजी नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
114 आसोली बाळाजी वलद अमृता नमुना 34 Mahur_Aswali_4  भूमि अभिलेख
115 आसोली महादु  वII हरजी नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
116 आसोली कासन  वII गोविंदा नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
117 आसोली माधव  वII महादजी नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
118 आसोली बेादवजी  वII रावजी नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
119 आसोली खंडु  वII लक्षुमन नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
120 आसोली कामाजी  वII कोंडु नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
121 आसोली जीर्ण फाटलेल नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
122 आसोली तुकाराम बल संदोबा नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
123 आसोली रामजी वल्द संबाजी नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
124 आसोली धनवया वल्द महादु नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
125 आसोली ठया वल्द विठोबा नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
126 आसोली बाजीराव वल्द महादवराव नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
127 आसोली सटवा वल्द महजनराव नमुना 34 Mahur_Aswali_3  भूमि अभिलेख
128 सेलु लक्ष्मण वलद मुकुंदा नमुना 34 Mahur_Selu  भूमि अभिलेख
129 सेलु राघोबा  वलद नारायण नमुना 34 Mahur_Selu  भूमि अभिलेख
130 सेलु रावजी वलद  दिघोलकर नमुना 34 Mahur_Selu  भूमि अभिलेख
131 सेलु देवबा  कडु वलद खंडु नमुना 34 Mahur_Selu  भूमि अभिलेख
132 सेलु रामा गाडे वलद  काशीराम नमुना 34 Mahur_Selu  भूमि अभिलेख
133 सेलु गणपती  व ll राघोबा नमुना 34 Mahur_Selu  भूमि अभिलेख
134 सेलु लाल वलद गोपाळा नमुना 34 Mahur_Selu  भूमि अभिलेख
135 जिपप्राशा तुळशीतांडा भिमराव विठाबा पांडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिपप्राशा तुळशीतांडा  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
136 जिप्रप्राशा कंरजी गणपत सुधाकर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा कंरजी  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
137 जिप्रप्राशा कंरजी शामराव पांडुरंग प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा कंरजी  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
138 जिप्रप्राशा कंरजी शामराव शंकर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा कंरजी  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
139 जिप्रप्राशा कंरजी शंकर गणपत प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा कंरजी  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
140 जिप्रप्राशा कंरजी माणिक संखाराम प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा कंरजी  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
141 जिप्रप्राशा कंरजी शामराव भोयर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा कंरजी  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
142 जिप्रप्राशा कंरजी माधव बळीराम डाखोरे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा कंरजी  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
143 जिप्रप्राशा गोंडवडसा क्रिष्‍णु गोंविदराव इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा गोंडवडसा  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
144 जिप्रप्राशा लखमापुर रामदास लक्ष्‍मण गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा लखमापुर  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
145 जिप्रप्राशा लखमापुर कु.वत्‍सलाबाई लक्ष्‍मणराव गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर  जिप्रप्राशा लखमापुर  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
146 जिप्रप्राशा लखमापुर कौशल्‍याबाई लक्ष्‍मणराव गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर  जिप्रप्राशा लखमापुर  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
147 जिप्रप्राशा लखमापुर वसंत बाळकृष्‍ण ठाकरे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर  जिप्रप्राशा लखमापुर  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
148 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड शंकर गंगाराम कनकावर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
149 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड गंगय्या लिंगन्‍ना आकुलवाड प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
150 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड लचमय्या सायन्‍ना आईटवाड प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
151 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड लक्ष्‍मण शिवन्‍ना सेटलावाड प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
152 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड सुदर्शन देवन्‍ना चिंतलवाड प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
153 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड शंकर शिवन्‍ना सेटलावाड प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
154 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड चिमय्या नरहरी सेटलावाड प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
155 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड केशव पेन्‍टु तोटावाड प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
156 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड गंगाधर देवन्‍ना जरगेलवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
157 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड उत्‍तम भिमराव प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
158 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड मारोती पांडूरंग प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
159 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड नामदेव धोंडबा प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
160 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड गंगारेड्डी शिवन्‍ना दोनकलवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
161 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड प्रभाकर इरन्‍ना प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
162 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड गंगाधर देवन्‍ना जरगेलवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
163 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड नामदेव देवन्‍ना नानंदलवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
164 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड लचमन्‍ना शिवन्‍ना पडालवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
165 जिप्रकेप्राशा सिंदखेड गुणवंत अजाबराव केन्‍टे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा सिंदखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
166 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण कृष्‍णराव राऊत प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
167 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण पुजाजी टणमणे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
168 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण रामचंद्र डोके प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
169 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण तुकाराम गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
170 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण गोंविदा गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
171 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण गोंविदा गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
172 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण संतोषराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
173 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण कृष्‍णराव राऊत प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
174 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण आनंदराव ठाकरे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
175 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण पुंडलिक घुगाणे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
176 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण दंदराव गोंविदराव गांवडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
177 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण चंद्रकला गोंविदराव गांवडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
178 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण केका संतोषराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
179 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण विष्‍णु कृष्‍णराव राऊत प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
180 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण भाऊ नारायण गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
181 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण धस संतोषराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
182 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण पुतला रामचंद्र डोके प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
183 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
184 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण     ……..   संतोष गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
185 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण     ……..   कचराजी राऊत प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
186 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण     ……..   सोनबा मद्राले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
187 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण     ……..   तुकाराम गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
188 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण     ……..   गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
189 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  तुकाराम देवबाजी गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
190 जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  सुशिला शामराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा बोंडगव्‍हाण  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
191 जिप्रप्राशा हरडफ दिंगबर विठोबा महल्‍ले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा हरडफ  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
192 जिप्रप्राशा गोडेगाव कु.गोदावरी उकंडराव राकेस प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा गोडेगाव  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
193 जिप्रप्राशा गोडेगाव प्रभाकर संभाजी कालरवाड प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा गोडेगाव  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
194 जिप्रप्राशा गोडेगाव कु.शिलू फकीरा पाटील प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा गोडेगाव  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
195 जिप्रप्राशा गोडेगाव किशोर महादेवराव प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा गोडेगाव  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
196 जिप्रप्राशा गोडेगाव कु.मंदा चंपत महल्‍ले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा गोडेगाव  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
197 जिप्रप्राशा गोडेगाव     ……..   उत्‍तमराव डाखोरे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा गोडेगाव  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
198 जिप्रप्राशा गोडेगाव     ……..   विश्‍वनाथ डाखोरे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा गोडेगाव  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
199 जिप्रप्राशा गोडेगाव हिराबाई महादेवराव चौधरी प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा गोडेगाव  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
200 जिप्रप्राशा सावरखेड विलासराव नागोराव पाटीलमहले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सावरखेड  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
201 जिप्रकेप्राशा वाई बाजार दिंगबर बापुराव प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रकेप्राशा वाई बाजार  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
202 जिप्रप्राशा सेलू रामदास नामदेवराव इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
203 जिप्रप्राशा सेलू रामदास लक्ष्‍मणराव गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
204 जिप्रप्राशा सेलू वत्‍सलाबाई गणपतराव इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
205 जिप्रप्राशा सेलू श्रीराम तानाजी मानकर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
206 जिप्रप्राशा सेलू  भाऊराव नामदेवराव गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
207 जिप्रप्राशा सेलू अंबादास तानाजी खडसे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
208 जिप्रप्राशा सेलू गंगाराम किशनराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
209 जिप्रप्राशा सेलू     ……..   भाऊराव …….. प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
210 जिप्रप्राशा सेलू झिबला आनंदराव भोयर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
211 जिप्रप्राशा सेलू अनुसयाबाई मुकाराम गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
212 जिप्रप्राशा सेलू अंजनाबाई तुकाराम गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
213 जिप्रप्राशा सेलू मैनाबाई कोंडबाजी खडसे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
214 जिप्रप्राशा सेलू भाऊराव तुकाराम राऊत प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
215 जिप्रप्राशा सेलू करणु  गोंविदा इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
216 जिप्रप्राशा सेलू सखराम पोचीराम गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
217 जिप्रप्राशा सेलू वच्‍छलाबाई लक्ष्‍मणराव गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
218 जिप्रप्राशा सेलू     ……..   किशनराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
219 जिप्रप्राशा सेलू उत्‍तमराव इस्‍तारी मानकर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
220 जिप्रप्राशा सेलू मैनाबाई तानुजी इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
221 जिप्रप्राशा सेलू श्रीराम तानाजी मानकर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
222 जिप्रप्राशा सेलू गोंविदा तानबाजी मानकर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
223 जिप्रप्राशा सेलू     …….. गणपतराव राऊत प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
224 जिप्रप्राशा सेलू     ……..   शामराव  इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
225 जिप्रप्राशा सेलू देवराव नामदेवराव गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
226 जिप्रप्राशा सेलू वच्‍छलाबाई गोंविदाजी इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
227 जिप्रप्राशा सेलू देवराव नामदेवराव गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
228 जिप्रप्राशा सेलू वच्‍छलाबाई गोंविदजी इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
229 जिप्रप्राशा सेलू     ……..   लक्ष्‍मणराव गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
230 जिप्रप्राशा सेलू भाऊराव नामदेवराव गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
231 जिप्रप्राशा सेलू करणु  गोंविदा इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
232 जिप्रप्राशा सेलू तुकाराम बापूराव खोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
233 जिप्रप्राशा सेलू पांडूरंग गोपाळराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
234 जिप्रप्राशा सेलू अंबादास तानाजी खडसे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
235 जिप्रप्राशा सेलू     ……..  माणिकराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
236 जिप्रप्राशा सेलू     ……..  तुकाराम राऊत प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
237 जिप्रप्राशा सेलू चंद्रकलाबाई माधवराव टोपरे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
238 जिप्रप्राशा सेलू भाऊराव किसनराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
239 जिप्रप्राशा सेलू उत्‍तम तुकाराम राऊत प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
240 जिप्रप्राशा सेलू चंद्रकला नामदेवराव गोडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
241 जिप्रप्राशा सेलू सुमन गणतराव इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
242 जिप्रप्राशा सेलू लिलाबाई माणिकराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
243 जिप्रप्राशा सेलू गंगाराम किशनराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
244 जिप्रप्राशा सेलू गंगाराम किशनराव गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
245 जिप्रप्राशा सेलू रामकृष्‍ण तुकाराम रेवाडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
246 जिप्रप्राशा सेलू कु.शकुंतलाबाई दिगांबर इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
247 जिप्रप्राशा सेलू लक्ष्‍मण नामदेवराव इंगोले प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
248 जिप्रप्राशा सेलू लक्ष्‍मण काशीनाथ गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
249 जिप्रप्राशा सेलू कु.बेबी तुकाराम गावंडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप्रप्राशा सेलू  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
250 भगवती बापुराव व II गण नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
251 भगवती राजाबा  व II मवआ नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
252 भगवती ठशवाता  व II चिमणाजी नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
253 भगवती उतराजा  व II इसाजी नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
254 भगवती नागोबा   व II सबहाण नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
255 भगवती गणपती  व II नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
256 भगवती शेखर  व II नजबान नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
257 भगवती कामाजी  व II चंद्रभान नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
258 भगवती ऐंकभान  व II नागोबा नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
259 भगवती तुकाराम  व II मादजी नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
260 भगवती नागोराव  व II उदयाभान कदम नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
261 भगवती ऐवाजी  व II गणबा नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
262 भगवती उकी जवाजे नारायण नमुना 34 Mahur_Bhagavati_1  भुमि अभिलेख
263 भगवती बापुराव व ll गणबा नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
264 भगवती राजबा व ll मोरबा नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
265 भगवती ठेशवी व ll चिमनाजी नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
266 भगवती उतराजी व ll इसाजी नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
267 भगवती नागोबा व ll सतबा नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
268 भगवती गणपती व ll भाऊ जगणाजी नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
269 भगवती शंकर व ll निंबाजी नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
270 भगवती कामाजी व ll चंद्रभान नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
271 भगवती होलबा व ll नागोबा नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
272 भगवती कुणबा व ll मादजी नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
273 भगवती नागोबराव व ll महादजी कदम नमुना 33 Mahur_Bhagavati_2  भुमि अभिलेख
274 भगवती हावजी व ll गणबा नमुना 33 Mahur_Bhagavati_3  भुमि अभिलेख
275 भगवती उमनवाजे नारायण नमुना 33 Mahur_Bhagavati_3  भुमि अभिलेख
276 करळगाव गंगाजी व II कृष्णाजी नमुना 33 Mahur_Karalgao  भुमि अभिलेख
277 करळगाव रामजी व II इसनाजी नमुना 33 Mahur_Karalgao  भुमि अभिलेख
278 करळगाव रामजी व II महादजी नमुना 33 Mahur_Karalgao  भुमि अभिलेख
279 करळगाव कडेभान व II महादजी नमुना 33 Mahur_Karalgao  भुमि अभिलेख
280 करळगाव तुकाराम व II साधु नमुना 33 Mahur_Karalgao  भुमि अभिलेख
281 करळगाव राजाराम व II रुपाजी नमुना 33 Mahur_Karalgao  भुमि अभिलेख
282 करळगाव रामाजी व II इसनाजी नमुना 33 Mahur_Karalgao  भुमि अभिलेख
283 गेांडेगाव अजाराम व II महादजी नमुना 33 Mahur_Gondegao  भुमि अभिलेख
284 गेांडेगाव नागो व II सटवाजी नमुना 33 Mahur_Gondegao  भुमि अभिलेख
285 गेांडेगाव अमृता व II गुणाजी नमुना 33 Mahur_Gondegao  भुमि अभिलेख
286 मच्छिंद्रपार्डी रामजी व II लिंबाजी नमुना 33 Mahur_Mpardi_1  भुमि अभिलेख
287 मच्छिंद्रपार्डी खंडु व II बवानजी नमुना 33 Mahur_Mpardi_1  भुमि अभिलेख
288 मच्छिंद्रपार्डी काशिनाथ व II बापुजी नमुना 33 Mahur_Mpardi_1  भुमि अभिलेख
289 मच्छिंद्रपार्डी रामजी व II नागु नमुना 33 Mahur_Mpardi_1  भुमि अभिलेख
290 मच्छिंद्रपार्डी गणपती व II नमुना 33 Mahur_Mpardi_2  भुमि अभिलेख
291 गुंडवळ परसराम व II  जीवनाजी नमुना 33 Mahur_Gundawal_1  भुमि अभिलेख
292 गुंडवळ लक्ष्‍मण व II  बळराम पाटील नमुना 33 Mahur_Gundawal_1  भुमि अभिलेख
293 गुंडवळ नाघो व II कल्याणजी  पाटील नमुना 33 Mahur_Gundawal_1  भुमि अभिलेख
294 गुंडवळ राघोजी व II   कल्याणजी पाटील नमुना 33 Mahur_Gundawal_1  भुमि अभिलेख
295 गुंडवळ संभाजी  व II कल्याणजी पाटील नमुना 33 Mahur_Gundawal_1  भुमि अभिलेख
296 गुंडवळ पांडु  धनकोजी नमुना 33 Mahur_Gundawal_2  भुमि अभिलेख
297 हिंगणी रामजी  व II हरी पासईकर नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
298 हिंगणी जळबा  व II  हरी पासईकर नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
299 हिंगणी जयराम  व II हरुजी नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
300 हिंगणी जानकुबाई मर्द    खंडोजी नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
301 हिंगणी सयाजी  रामनीबाई नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
302 हिंगणी हरनोजी लक्ष्मण आसवरे नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
303 हिंगणी गोविंदा व II पुनाजी वैध नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
304 हिंगणी राजाराम  वll हरी  पासईकर नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
305 हिंगणी सयाजी व II आसवरे नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
306 हिंगणी बळीराम चंद्रभान मोरे नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
307 हिंगणी चंद्रभान व II कादमाजी नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
308 हिंगणी महादजी व II कानाडे नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
309 हिंगणी राजाराम व II महाद जाधव नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
310 हिंगणी कोंडबाई मर्द सदु पैसकर नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
311 हिंगणी डिवराजी व II रामजी नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
312 हिंगणी चंद्रभान व IIलक्ष्मण रुद्रसे नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
313 हिंगणी रामजी व II कोंडु मोळकर नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
314 हिंगणी जळबा व II कुणजी नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
315 हिंगणी हदु व II सदु एकलारे नमुना 33 Mahur_Hingani_1  भुमि अभिलेख
316 हिंगणी सदु व II विठोबा एकलारे नमुना 33 Mahur_Hingani_2  भुमि अभिलेख
317 हडसणी भुजंगा वII अमृता नमुना 33 Hadsani_1 भुमि अभिलेख
318 हडसणी गंगाराम वII लक्ष्मण नमुना 33  Hadsani_1 भुमि अभिलेख
319 हडसणी भागुबाई भुजंगा नमुना 33  Hadsani_1 भुमि अभिलेख
320 हडसणी कृष्णाजी व II रामजी नमुना 33  Hadsani_1 भुमि अभिलेख
321 हडसणी राजाराम व II सोनाजी नमुना 33 Hadsani_2 भुमि अभिलेख
322 हडसणी नागोजी सटवाजी नमुना 34 Hadsani_3 भुमि अभिलेख
323 हडसणी भुजंगा व II अमृता नमुना 34 Hadsani_3 भुमि अभिलेख
324 हडसणी गंगाराम व II ल्क्ष्मण नमुना 34 Hadsani_3 भुमि अभिलेख
325 हडसणी भागुबाई नवजे भुजगा नमुना 34 Hadsani_3 भुमि अभिलेख
326 हडसणी कृष्णाजी     पृष्ठ फाटलेले नमुना 34 Hadsani_3 भुमि अभिलेख
327 हडसणी पृष्ठ फाटलेले नमुना 34 Hadsani_3 भुमि अभिलेख
अ.क्र. गावाचे नाव व्‍यक्‍तीचे नाव अभिलेखाचा प्रकार PDF फाईल विभागाचे नाव
नखेगाव मारुती व गोपालराव नमुना 33 Nakhegaon,mahur,33 भूमि अभिलेख
नखेगाव विठोबा व्  राघोजी राउत नमुना 33 Nakhegaon,mahur,33 भूमि अभिलेख
नखेगाव रामजी व वाय नमुना 33 Nakhegaon,mahur,33 भूमि अभिलेख
माहुर हरणाबाई जवजे देविदास नमुना ३४ Mahur,34 भूमि अभिलेख
माहुर गोपाळा व संभाजी नमुना 3४ Mahur,34 भूमि अभिलेख
माहुर रामी जवजे बाजीराव नमुना 3४ Mahur,34 भूमि अभिलेख
माहुर झिंगरु व व महादु माळी नमुना 3४ Mahur,34 भूमि अभिलेख
भगवती बापुराव व गणबा नमुना 3४ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
भगवती दाजीबा व केरबा नमुना 3४ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१० भगवती येशवंता व चिमणाजी नमुना ३४ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
११ भगवती उतरजी व हंसाजी नमुना 34 Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१२ भगवती नागोबा व  सदला नमुना 34 Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१३ भगवती गणपती व नमुना 34 Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१४ भगवती शंकर व लिंबाजी नमुना 34 Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१५ भगवती कामाजी व चंद्रभान नमुना 34 Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१६ भगवती व्येंकाबा व नागोबा नमुना 34 Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१७ भगवती तुकराम व माहाजी नमुना 34 Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१८ भगवती नागोराम व तुकाराम कदम नमुना 34 Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१९ भगवती देवजी व गणबा नमुना 34 Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
२० भगवती उमी जवजे नारायण नमुना 34 Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
२१ भगवती बापुराव व गणबा नमुना ३३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
२२ भगवती दाजीबा व केरबा नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
२३ भगवती फाटलेले नमुना ३३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
२४ भगवती उतरजी व हंसाजी नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
२५ भगवती नागोबा व  सदला नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
२६ भगवती गणपती व  सुभाजी नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
२७ भगवती शंकर व लिंबाजी नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
२८ भगवती कामाजी व चंद्रभान नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
२९ भगवती व्येंकाबा व नागोबा नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
३० भगवती तुकराम व माहाजी नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
३१ भगवती नागोराम व तुकाराम कदम नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
३२ भगवती देवजी व गणबा नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
३३ भगवती उमी जवजे नारायण नमुना 3३ Bhagavati, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
३४ अंजनखेड मुंनाजी नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
३५ अंजनखेड शिवराम क्षिरसागर नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
३६ अंजनखेड रामाजी नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
३७ अंजनखेड रावजी मराठी नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
३८ अंजनखेड माहादु कासदकर नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
३९ अंजनखेड फाटलेले नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
४० अंजनखेड रामजी (फटलेले) नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
४१ अंजनखेड नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
४२ अंजनखेड गंगाराम नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
४३ अंजनखेड येमाजी नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
४४ अंजनखेड संबु गाड्या नमुना 34 Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
४५ अंजनखेड मुंनाजी नमुना 3३ Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
४६ अंजनखेड शिवराम क्षिरसागर नमुना 3३ Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
४७ अंजनखेड रामाजी नमुना 3३ Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
४८ अंजनखेड रावजी मराठी नमुना 3३ Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
४९ अंजनखेड माहादु कासदकर नमुना 3३ Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
५० अंजनखेड गणु गाड्या नमुना 3३ Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
५१ अंजनखेड रामजी पिसा नमुना 3३ Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
५२ अंजनखेड यादव — नमुना 3३ Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
५३ अंजनखेड गंगाराम नमुना 3३ Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
५४ अंजनखेड येमाजी मराठी नमुना 3३ Anjankhed, mahur 33 भूमि अभिलेख
५५ वडसा मुंनाजी नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
५६ वडसा शिवराम क्षिरसागर नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
५७ वडसा रामाजी नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
५८ वडसा रावजी मराठी नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
५९ वडसा माहादु कासदकर नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
६० वडसा फाटलेले नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
६१ वडसा रामजी नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
६२ वडसा नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
६३ वडसा गंगाराम नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
६४ वडसा येमाजी नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
६५ वडसा संबु गाडका नमुना 3४ Vadsa,mahur 34 भूमि अभिलेख
६६ हाडसणी नागोबा व सटवाजी नमुना 3३ Hadasani,mahur,33 भूमि अभिलेख
६७ हाडसणी भुजंगा व आम्रुता नमुना 3३ Hadasani,mahur,33 भूमि अभिलेख
६८ हाडसणी गंगाराम व लक्ष्मण नमुना 3३ Hadasani,mahur,33 भूमि अभिलेख
६९ हाडसणी भागुबाई भुजंगा नमुना 3३ Hadasani,mahur,33 भूमि अभिलेख
७० हाडसणी क्रुष्णाजी व रामाजी नमुना 3३ Hadasani,mahur,33 भूमि अभिलेख
७१ हाडसणी राजाराम व सोमाजी नमुना 3३ Hadasani,mahur,33 भूमि अभिलेख
७२ आष्टा बळीराम व येसु नमुना 3४ aashta,mahur,33 भूमि अभिलेख
७३ आष्टा लक्ष्मण व बाळाजी नमुना 3४ aashta,mahur,33 भूमि अभिलेख
७४ आष्टा यंकु  व  बावाजी नमुना 3४ aashta,mahur,33 भूमि अभिलेख
७५ आष्टा माहादु व यंकु नमुना 3४ aashta,mahur,33 भूमि अभिलेख
७६ गोंडेगाव राजाराम व मादजी नमुना 3३ Gondegaon, mahur, 33 भूमि अभिलेख
७७ गोंडेगाव नागोबा व सटवाजी नमुना 3३ Gondegaon, mahur, 33 भूमि अभिलेख
७८ गोंडेगाव अम्रुत व गुनाजी नमुना 3३ Gondegaon, mahur, 33 भूमि अभिलेख
७९ गोंडेगाव मजरे सुतरवाडी परसराम व जिवाजी नमुना 3३ gondegaon majare, sutarwadi, Mahur भूमि अभिलेख
८० गोंडेगाव मजरे सुतारवाडी लक्ष्मण व बाळाराम पाटील नमुना 3३ gondegaon majare, sutarwadi, Mahur भूमि अभिलेख
८१ गोंडेगाव मजरे सुतारवाडी नागोबा व कल्याणजी नमुना 3३ gondegaon majare, sutarwadi, Mahur भूमि अभिलेख
८२ गोंडेगाव मजरे सुतरवाडी राघोजी व कल्याणजी नमुना 3३ gondegaon majare, sutarwadi, Mahur भूमि अभिलेख
८३ गोंडेगाव मजरे सुतारवाडी संभाजी व कल्याणजी नमुना 3३ gondegaon majare, sutarwadi, Mahur भूमि अभिलेख
८४ गोंडेगाव मजरे सुतारवाडी पांडु व पेलाजी नमुना 3३ gondegaon majare, sutarwadi, Mahur भूमि अभिलेख
८५ पांचुंदा पुंजाजी वा सदुबा नमुना 3३ Pachunda,mahur भूमि अभिलेख
८६ पाचुंदा सुभनजी वा सदनजी नमुना 3३ Pachunda,mahur भूमि अभिलेख
८७ करळगाव गंगाजी वा क्रुष्णाजी नमुना 3३ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
८८ करळगाव रामजी वा ईष्णाजी नमुना 3३ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
८९ करळगाव रामजी  वा माहादु नमुना 3३ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
९० करळगाव कोंडबा वा माहादु नमुना 3३ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
९१ करळगाव तुकाराम वा सदु नमुना 3३ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
९२ करळगाव राजाराम वा रुपाजी नमुना 3३ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
९३ करळगाव रामाजी वा ईष्णाजी नमुना 3३ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
९४ करळगाव गंगाजी वा क्रुष्णाजी नमुना 3४ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
९५ करळगाव रामजी वा ईष्णाजी नमुना 3४ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
९६ करळगाव रामजी  वा माहादु नमुना 3४ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
९७ करळगाव कोंडबा वा माहादु नमुना 3४ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
९८ करळगाव तुकाराम वा सदु नमुना 3४ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
९९ करळगाव राजाराम वा रुपाजी नमुना 3४ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१०० करळगाव रामाजी वा ईष्णाजी नमुना 3४ Karalgaon, mahur, 33_34 भूमि अभिलेख
१०१ सावरखेड दावजी वा लक्ष्मण नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१०२ सावरखेड रामजी वा लक्ष्मण नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१०३ सावरखेड तुकडा वा मोहनाजी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१०४ सावरखेड सिक्या वा माहादजी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१०५ सावरखेड सिताराम वा बयाजी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१०६ सावरखेड गणाजी वा बहादुरजी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१०७ सावरखेड रावजी वा बहेरजी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१०८ सावरखेड दतबा वा कर्णाजी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१०९ सावरखेड सिवराम वा गंजारजी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
११० सावरखेड महादु वा राघोजी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१११ सावरखेड तात्या वा हरी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
११२ सावरखेड तात्या  वा रेवाबा नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
११३ सावरखेड भिवा वा रघुजी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
११४ सावरखेड दावजी वा लक्ष्मण नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
११५ सावरखेड रामजी वा लक्ष्मण नी नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
११६ सावरखेड तुकडा वा मोहनाजी नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
११७ सावरखेड भिवया वा माहादजी नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
११८ सावरखेड सिताराम वा बयाजी नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
११९ सावरखेड गणाजी वा बहादुरजी नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१२० करळगाव रावजी वा बहेरजी नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१२१ सावरखेड दतबा वा कर्णाजी नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१२२ सावरखेड सिवराम वा गंजारजी नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१२३ सावरखेड गोविंदा वा कृष्णाजी नमुना 33 Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१२४ सावरखेड महादु वा राघोजी नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१२५ सावरखेड तात्या वा हरी नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१२६ सावरखेड तात्या  वा रेवाबा नमुना 3३ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१२७ सावरखेड भिवा वा रघुजी नमुना 3४ Savarkhed, mahur, 34 भूमि अभिलेख
१२८ आसोली माहादु वा हारजी नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१२९ आसोली किसन वा गोविंदा नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१३० आसोली यादव वा माहादजी नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१३१ आसोली बधोजी वा रावजी नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१३२ आसोली खंडु वा लक्षुमण नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१३३ आसोली फाटलेले नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१३४ आसोली फाटलेले नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१३५ आसोली तुकाराम वा सदोबा नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१३६ आसोली रामजी वा संबाजी नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१३७ आसोली हानवता वलद महादु नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१३८ आसोली ग्यानु वा विठोबा नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१३९ आसोली बळीराम वा मोहनराव नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१४० आसोली सटबा वलद मोहनराव नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१४१ आसोली फाटलेले नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१४२ आसोली विठोबा वा ज्योतीबा नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१४३ आसोली निआतजी वा माहादजी नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१४४ आसोली नवसाजी वा लालजी नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१४५ आसोली रावजी वा गोविंदा नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१४६ आसोली माहादु वा कोंडु नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१४७ आसोली हरकुजी वा क्रुष्णाजी नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१४८ आसोली कान्हु वा माहादजी नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१४९ आसोली गोविंदा वा थारु नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१५० आसोली भाऊ वा नाना नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१५१ आसोली आरजुना वा भिमजी नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१५२ आसोली राजाराम वा माहादजी नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१५३ आसोली बालाजी वा आम्रुता नमुना 3४ aasoli,Mahur, 34 भूमि अभिलेख
१५४ सेकापुर यलना वलद मलना नमुना 3३ Sekapur, mahur 33 भूमि अभिलेख
१५५ सेलु लक्ष्मण नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१५६ सेलु फाटलेले नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१५७ सेलु रावजी वा —- नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१५८ सेलु देवबा वा खंडु नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१५९ सेलु रामागोंडला वा कासिराम नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१६० सेलु गणपती वा राघोबा नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१६१ सेलु काना वा गोपळ नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१६२ सेलु नारायण वा फकीरा नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१६३ सेलु येका वा रामा नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१६४ सेलु लाडेबा वा येका नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१६५ सेलु लाडेबा भिवाजी नमुना 3३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१६६ सेलु नागा वा रावजी नमुन ३३ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१६७ सेलु लक्ष्मण नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१६८ सेलु फाटलेले नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१६९ सेलु रावजी वा —- नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१७० सेलु देवबा वा खंडु नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१७१ सेलु रामागोंडला वा कासिराम नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१७२ सेलु गणपती वा राघोबा नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१७३ सेलु काना वा गोपळ नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१७४ सेलु नारायण वा फकेरा नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१७५ सेलु येका —- वा रामा नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१७६ सेलु लोडबा  वा येका नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१७७ सेलु लोडबा वा भिकाजी नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१७८ सेलु नागा वा रावजी गंगाराम नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१७९ सेलु रामा खंडेराव वा येंकु नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१८० सेलु लक्ष्मण वा येकुबा नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१८१ सेलु माहादजी वा येकुबा नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१८२ सेलु नारायण वा माहादू नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१८३ सेलु पांडु गावड्य वा नारायण नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१८४ सेलु राघु वा नरसु नमुना 3४ selu,mahur,34 भूमि अभिलेख
१८५ मच्छिंद्र पार्डी रामजी व II पुंजाजी नमुना 33 machindrapardi,mahur,33 भूमि अभिलेख
१८६ मच्छिंद्र पार्डी खंडु व II  भवानी नमुना 33 machindrapardi,mahur,33 भूमि अभिलेख
१८७ मच्छिंद्र पार्डी कासीनाथ व II  बापुजी नमुना 33 machindrapardi,mahur,33 भूमि अभिलेख
१८८ मच्छिंद्र पार्डी रामजी व II नागो नमुना 33 machindrapardi,mahur,33 भूमि अभिलेख
१८९ मच्छिंद्र पार्डी गणपती व II नमुना 33 machindrapardi,mahur,33 भूमि अभिलेख
१९० हिगणी रामजी वा हिरू पासाटकर नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
१९१ हिगणी जालबा हिरुजी पासाटकर नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
१९२ हिगणी जयराम वा हिरुजी नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
१९३ हिगणी ज्यानकुबाई मर्द खडोजी नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
१९४ हिगणी साटवाजी वा रामाजी नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
१९५ हिगणी होणाजी लक्षमन नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
१९६ हिगणी गोवीदा वा पुजाजी वैद नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
१९७ हिगणी राजाराम वा हरी पासाटकर नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
१९८ हिगणी सटबा वा नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
१९९ हिगणी तानू वा झागु भारगे नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२०० हिगणी बळीराम चंद्रभान माळेकर नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२०१ हिगणी चंद्रभान वा कान्हाजी नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२०२ हिगणी मोहनाजी वा—– नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२०३ हिगणी राजाराम वा नानू जाधव नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२०४ हिगणी कोडाबाई मर्द सदू नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२०५ हिगणी भीवराजी वा शामजी नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२०६ हिगणी चंद्रभान वा लक्ष्मन नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२०७ हिगणी रामजी वा कोडू नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२०८ हिगणी जळबा वा कोडाजी नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२०९ हिगणी दतू वा सबु टेकाळे नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२१० हिगणी सदबा वा देवबा टेकाळे नमुना 33 hingni,mahur,33 भूमि अभिलेख
२११ हिगणी रामजी वा हिरू पासाटकर नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२१२ हिगणी जालबा हिरुजी पासाटकर नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२१३ हिगणी जयराम वा हिरुजी नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२१४ हिगणी ज्यानकुबाई मर्द खडोजी नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२१५ हिगणी साटवाजी वा रामाजी नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२१६ हिगणी होणाजी लक्षमन नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२१७ हिगणी गोवीदा वा पुजाजी वैद नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२१८ हिगणी राजाराम वा हरी पासाटकर नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२१९ हिगणी सटबा वा डोका नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२२० हिगणी बळीराम चंद्रभान माळेकर नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२२१ हिगणी विठबा व सटवाजी नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२२२ हिगणी चंद्रभान वा कान्हाजी नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२२३ हिगणी मोहनाजी वा—– नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२२४ हिगणी राजाराम वा नानू जाधव नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२२५ हिगणी कोडाबाई जवजे  सदू नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२२६ हिगणी भिवराजी व रामजी नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२२७ हिगणी चंद्रभान वा लक्ष्मन नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२२८ हिगणी रामजी वा कोडू नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२२९ हिगणी जळबा वा कोडाजी नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२३० हिगणी दतू वा सबु टेकाळे नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२३१ हिगणी सदबा वा देवबा नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२३२ हिगणी भगवानराव वा नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२३३ हिगणी उमाजी वा बापूराव नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
२३४ हिगणी गणपतराव वा बापूराव नमुना 34 hingni,mahur,34 भूमि अभिलेख
अ क्र शाळेचे व गावाचे नाव व्‍यक्‍तीचे नाव अभिलेखाचा प्रकार पीडीएफ फाईल. विभागाचे नाव
मानव्य विकास विदयालय, देगलूर ता.देगलूर कु. राधा हणमंतराव कोतवाल प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर Degloor1  शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि.प.नांदेड
जि.प.हा.देगलूर मुलींचे कमल हणमंतराव कोतवाल प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.देगलूर मुलींचे   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.प्रा.शाळा दावनगीर नागनाथ दशरथ प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.प्रा.शाळा दावनगीर   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.कें.प्रा.शाळा वनाळी बाबाराव दशरथ प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.कें.प्रा.शाळा वनाळी  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
मलकापूर गणु व. आपाजी हंगरगे नमुना 34 malkapur namuna 34 भूमि अभिलेख
मलकापूर हरिबा व. येसबा नमुना 34 malkapur namuna 35 भूमि अभिलेख
मलकापूर जळबा व. पेमराव पा नमुना 34 malkapur namuna 36 भूमि अभिलेख
मलकापूर येसबा व. पेमराव नमुना 34 malkapur namuna 37 भूमि अभिलेख
मलकापूर भूजंगराव व. गोणाजी नमुना 34 malkapur namuna 38 भूमि अभिलेख
१० मलकापूर आमृता व. भूजंगराव नमुना 34 malkapur namuna 39 भूमि अभिलेख
अ.क्र. गावाचे नाव व्‍यक्‍तीचे नांव अभिलेखाचा प्रकार PDF फाईल विभाग
1 हडसणी आनंदराव बाबा खासरा पत्रक आनंदराव बाबा कुणबी मराठा महसुल विभाग
2 बाभळी किसनराव जांबूतराव १९६०-१९७० चा ७/१२ किसनराव जांबूतराव कुणबी महसुल विभाग
3 बाभळी गोविंदराव जांबूतराव १९६०-१९७० चा ७/१२ गोविंदराव जांबूतराव कुणबी महसुल विभाग
4 तळणी गोविंदा दत्‍तराम १९६०-१९७० चा ७/१२ गोविंदा दत्तराम कुणबी महसुल विभाग
5 तालंग गोविंदा दत्‍ता १९६०-१९७० चा ७/१२ गोविंदा दत्ता कुणबी महसुल विभाग
6 लिंगापूर ग्‍यानोबा गणपती खासरा पत्रक ग्यानोबा गणपती कुणबी महसुल विभाग
7 लिंगापूर नाजू केरबा खासरा पत्रक नाजू केरबा कुणबी महसुल विभाग
8 बाभळी परशराम जांबूतराव १९६०-१९७० चा ७/१२ परशराम जांबूतराव कुणबी महसुल विभाग
9 बाभळी बापुजी परशराम १९६०-१९७० चा ७/१२ बापूजी परशराम कुणबी महसुल विभाग
10 बाभळी मारोतराव जांबूतराव १९६०-१९७० चा ७/१२ मारोतराव जांबूतराव कुणबी महसुल विभाग
11 लिंगापूर लक्ष्‍मण भोजू खासरा पत्रक लक्ष्मण भोजु कुणबी महसुल विभाग
12 लिंगापूर वामन जांबूता खासरा पत्रक वामन जांबूता कुणबी महसुल विभाग
अ.क्र. शाळेचे व गावाचे नाव व्‍यक्‍तीचे नाव अभिलेखाचा प्रकार पीडीएफ फाईल. विभागाचे नाव
जि.प.प्रा.शाळा तालंग किशन गणपतराव गाडे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.प्रा.शाळा तालंग  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
जि.प.प्रा.शाळा तालंग गोविंद दत्तराव मिराशे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.प्रा.शाळा तालंग  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
अ.क्र. गावाचे नाव व्‍यक्‍तीचे नाव अभिलेखाचा प्रकार पीडीएफ फाईल. विभागाचे नाव
1 येवली कानबा वलद सटवाजी नमुना 33 hadgao_yeoli3 भूमि अभिलेख
2 येवली सोनबा  वलद केराजी नमुना 33 hadgao_yeoli3 भूमि अभिलेख
3 येवली धनाजी वलद आबाजी नमुना 33 hadgao_yeoli3 भूमि अभिलेख
4 येवली कृष्णाजी वलद शिवाजी नमुना 33 hadgao_yeoli3 भूमि अभिलेख
5 येवली आबु वलद नागबा नमुना 33 hadgao_yeoli3 भूमि अभिलेख
6 येवली वाहनजी वलद नमुना 33 hadgao_yeoli3 भूमि अभिलेख
7 येवली आबाजी वलद हरितर नमुना 33 hadgao_yeoli3 भूमि अभिलेख
8 येवली पुंज नमुना 33 hadgao_yeoli3 भूमि अभिलेख
9 येवली महादजी नमुना 33 hadgao_yeoli3 भूमि अभिलेख
10 येवली पिराजी नमुना 33 hadgao_yeoli1 भूमि अभिलेख
11 येवली पुमाजी वलद रामचंद्र देटकर नमुना 33 hadgao_yeoli1 भूमि अभिलेख
12 येवली सयबा नमुना 33 hadgao_yeoli2 भूमि अभिलेख
13 येवली येळाजी वलद देवजी नमुना 33 hadgao_yeoli2 भूमि अभिलेख
14 येवली व्येणाजी नमुना 33 hadgao_yeoli2 भूमि अभिलेख
15 येवली लक्ष्मण वलद खंडु नमुना 33 hadgao_yeoli4 भूमि अभिलेख
16 येवली काळबा वलद सदोजी नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
17 येवली सयब वलद नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
18 येवली खेमाजी वलद आबाजी नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
19 येवली कृष्णाजी वलद सयाजी नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
20 येवली आबाजी वलद नागोबा नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
21 येवली पृष्ठ फाटलेले नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
22 येवली पृष्ठ फाटलेले नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
23 येवली पृष्ठ फाटलेले नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
24 येवली परापृष्ठ फाटलेले कोणचे नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
25 येवली सटवाजी वलद कानाजी वडजे नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
26 येवली यळाजी वलद देटकर नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
27 येवली अण्णाजी वलद जाणजी नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
28 येवली लक्ष्मण वलद नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
29 येवली उमाजी वलद रामचंद्र नमुना 34 hadgao_yeoli5 भूमि अभिलेख
30 नाव्हा रामाजी पाIइनाळकर ना नमुना 33 Hadagao_Nava_1 भूमि अभिलेख
31 नाव्हा ईश्वर पाI वलद नागोजी नमुना 33 Hadagao_Nava_1 भूमि अभिलेख
32 नाव्हा कडु पाIनागू नमुना 33 Hadagao_Nava_1 भूमि अभिलेख
33 नाव्हा रामा पाI आबाजी नमुना 34 Hadagao_Nava_2 भूमि अभिलेख
34 नाव्हा ईरबा ज पाI नागोजी नमुना 34 Hadagao_Nava_2 भूमि अभिलेख
35 नाव्हा कडू पाI नागोजी नमुना 34 Hadagao_Nava_2 भूमि अभिलेख
36 भानेगाव गंगाबाई जैवाजे लक्ष्मण नमुना 33 Hadgao_Bhanego भूमि अभिलेख
37 काळेश्वर गणेश वल्द जयराम नमुना 33 hadgao_kaleshwar भूमि अभिलेख
38 काळेश्वर झकाजी वII लताजी नमुना 33 hadgao_kaleshwar भूमि अभिलेख
39 काळेश्वर चिमाजी  वII उमाजी नमुना 33 hadgao_kaleshwar भूमि अभिलेख
40 काळेश्वर कोंडाजी वल्द नमुना 33 hadgao_kaleshwar भूमि अभिलेख
41 काळेश्वर बापु वII तुकाजी नमुना 33 hadgao_kaleshwar भूमि अभिलेख
42 काळेश्वर उमाजी वII रमाजी नमुना 33 hadgao_kaleshwar भूमि अभिलेख
43 काळेश्वर महादजी वII तुकाजी नमुना 33 hadgao_kaleshwar भूमि अभिलेख
44 काळेश्वर रावजी वII गाणाजी नमुना 33 hadgao_kaleshwar भूमि अभिलेख
45 वरवट चंदु पII अबाजी नमुना 33 Hadagao_warwart2 भूमि अभिलेख
46 वरवट बाबाजी पII नारायण नमुना 33 Hadagao_warwart2 भूमि अभिलेख
47 वरवट नागोजी पII यमाजी नमुना 33 Hadagao_warwart2 भूमि अभिलेख
48 वरवट तोकाजी पII यमाजी नमुना 33 Hadagao_warwart2 भूमि अभिलेख
49 वरवट रामाजी पII सटवाजी नमुना 33 Hadagao_warwart2 भूमि अभिलेख
50 वरवट लक्ष्मण पII सटवाजी नमुना 33 Hadagao_warwart2 भूमि अभिलेख
51 वरवट जगाजी पII अप्पाजी नमुना 33 Hadagao_warwart2 भूमि अभिलेख
52 वरवट माणकाजी पा ll लालाजी नमुना 33 Hadagao_warwart3 भूमि अभिलेख
53 वरवट लक्ष्मण पII फुलाजी नमुना 33 Hadagao_warwart4 भूमि अभिलेख
54 वरवट घनश्याम पII अबाजी नमुना 33 Hadagao_warwart4 भूमि अभिलेख
55 वरवट निळोबा पII आगलावे नमुना 33 Hadagao_warwart4 भूमि अभिलेख
56 वरवट लिगाजी पII आदोजी नमुना 33 Hadagao_warwart4 भूमि अभिलेख
57 वरवट राजाराम पII लालाजी नमुना 33 Hadagao_warwart4 भूमि अभिलेख
58 वरवट नागु पII फुलाजी नमुना 33 Hadagao_warwart4 भूमि अभिलेख
59 वरवट चांदजी  प II आबाजी नमुना 34 Hadagao_warwart1 भूमि अभिलेख
60 वरवट आबाजी  प II नारायण नमुना 34 Hadagao_warwart1 भूमि अभिलेख
61 वरवट नागोजी   प II येंकाजी नमुना 34 Hadagao_warwart1 भूमि अभिलेख
62 वरवट तोकाजी   प II येंकाजी नमुना 34 Hadagao_warwart1 भूमि अभिलेख
63 वरवट शंकर   प II फुलाजी नमुना 34 Hadagao_warwart1 भूमि अभिलेख
64 वरवट सटवा  प II आवधुक नमुना 34 Hadagao_warwart1 भूमि अभिलेख
65 वरवट नागु पll फुलाजी नमुना 34 Hadagao_warwart5 भूमि अभिलेख
66 वरवट संताजी पII यमाजी नमुना 34 Hadagao_warwart5 भूमि अभिलेख
67 वरवट नारायण प ll बाळाजी नमुना 34 Hadagao_warwart5 भूमि अभिलेख
68 वरवट मानकाजी प ll रावजी नमुना 34 Hadagao_warwart5 भूमि अभिलेख
अ.क्र. गावाचे नाव व्‍यक्‍तीचे नांव अभिलेखाचा प्रकार PDF फाईल विभाग
1 लिंगापुर नवसाची वIII फुलाजी नमुना 33 Lingapur,Hadgaon33 pdf  भुमि अभिलेख
2 नाव्हा रामाजी वII ईजाळकर नमुना 33 Navha.hadagaon no.33.pdf  भुमि अभिलेख
3 नाव्हा ईरभान वII  नागोजी नमुना 33 Navha.hadagaon no.33.pdf  भुमि अभिलेख
4 नाव्हा कोंडू वII  नागू नमुना 33 Navha.hadagaon no.33.pdf  भुमि अभिलेख
5 काळेश्वर गोविंदा वII जयराम नमुना 33 kaleshwar.hadgaon33 pdf  भुमि अभिलेख
6 काळेश्वर झेलाजी वII मताजी नमुना 33 kaleshwar.hadgaon33 pdf  भुमि अभिलेख
7 काळेश्वर चिमाजी वII उमाजी नमुना 33 kaleshwar.hadgaon33 pdf  भुमि अभिलेख
8 काळेश्वर कोंडबी वII नमुना 33 kaleshwar.hadgaon33 pdf  भुमि अभिलेख
9 काळेश्वर बापु वII तूळजाजी नमुना 33 kaleshwar.hadgaon33 pdf  भुमि अभिलेख
10 काळेश्वर उमाजी वII  रामाजी नमुना 33 kaleshwar.hadgaon33 pdf  भुमि अभिलेख
11 काळेश्वर माहदजी वII तुळजाजी नमुना 33 kaleshwar.hadgaon33 pdf  भुमि अभिलेख
12 काळेश्वर रावजी वII गणाजी नमुना 33 kaleshwar.hadgaon33 pdf  भुमि अभिलेख
13 पांगरी म. संभाजी वII रामाजेऐ नमुना 33 Pangari m,Hadgaon.no.33 pdf  भुमि अभिलेख
14 येवली कानबा वII सटवाजी नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
15 येवली सखोबा वII केराजी नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
16 येवली प्रेमाजी वII  आबाजी नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
17 येवली कृष्णाजी वII  सिवनाजी नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
18 येवली आंबू वII  नागोबा नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
19 येवली व्होनाजी वII नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
20 येवली पुंजू नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
21 येवली महादजी नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
22 येवली पिराजी नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
23 येवली उमाजी वII रामचंद्र  हट्कर नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
24 येवली सटवा नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
25 येवली येसाजी वII देवजी नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
26 येवली व्येंकजी नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
27 येवली लक्ष्मण वII खंडूजी नमुना 33 yevli,Hadgaon,no 33 pdf  भुमि अभिलेख
28 पाथरड जैराम वII रामाजी नमुना 33 patharad_hadgaon no/33 pdf भुमि अभिलेख
29 पाथरड पारूमर्द नमुना 33 patharad_hadgaon no/33 pdf भुमि अभिलेख
30 किन्हाळा देवबा वII कानूजी नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
31 किन्हाळा भूजाजी वII रघुनाथ नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
32 किन्हाळा वII  रायभान नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
33 किन्हाळा नारायण वII रघूजी नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
34 किन्हाळा मोत्या वII  सत्या नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
35 किन्हाळा सटवा वII रामनाक नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
36 किन्हाळा संजल्या वII  कोंडनाक नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
37 किन्हाळा जळबा वII कोंडनाक नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
38 किन्हाळा कृष्ण्या वII  …..नाक नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
39 किन्हाळा काज्या वII   नाग्या नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
40 किन्हाळा महादया वII मोत्या नमुना 33 Kinhala.Hadagaon,no 33 pdf भुमि अभिलेख
41 भानेगाव गंगाबाई जेवजे लक्ष्मन वसफळ नमुना 33 Bhanegaon, Hadgaon, no.33 भुमि अभिलेख
42 वरवट चांदजी वII  आबाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
43 वरवट बाबाजी वII   नारायण नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
44 वरवट नागोजी वII  एकाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
45 वरवट तोलाजी वII  व्येंकोजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
46 वरवट सटवाजी वII  आवधूतजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
47 वरवट गंगाजी वII  मुंजाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
48 वरवट रामाजी वII  सटवाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
49 वरवट लक्ष्मण वII  सटवाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
50 वरवट भानाजी वII  आप्पाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
51 वरवट महादू वII  संभाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
52 वरवट महादू वII  मोहोनाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
53 वरवट होनाजी वII  सटवाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
54 वरवट नागोजी वII  दत्ताजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
55 वरवट रानोजी वII  आबाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
56 वरवट जकोजी वII नरसिंगजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
57 वरवट लक्ष्मण वII फुलाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
58 वरवट घनश्याम वII  आबाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
59 वरवट निळोबा वII  आगलावे नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
60 वरवट मुगाजी वII यादोजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
61 वरवट राजाराम वII जळोजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
62 वरवट भागाजी वII फुलाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
63 वरवट संताजी वII आनाजि नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
64 वरवट नारायण वII  आनाजी नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
65 वरवट मानकाजी वII मालजि नमुना 33 Varvat,Hadgaon 33.pdf  भुमि अभिलेख
66 धानोरा ता. रामाजी वII आपाजी नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
67 धानोरा ता. कृष्णाजी वII  खंडूजी नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
68 धानोरा ता. नागोबा महादजी नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
69 धानोरा ता. भुजंगा वII सटवाजी पII नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
70 धानोरा ता. बागाजी सटवाजी नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
71 धानोरा ता. माहादजी कुरुंदकर नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
72 धानोरा ता. ……… लक्षुमन नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
73 धानोरा ता. सटवाजी भिवनाजी नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
74 धानोरा ता. उमाबाई मर्द मसाजी नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
75 धानोरा ता. दत्ताजी नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
76 धानोरा ता. रायभानजी नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
77 धानोरा ता. उकड्या वII  वाघ्या नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
78 धानोरा ता. तुकाराम कोंडू भागे नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
79 धानोरा ता. सटवाजी मोर नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
80 धानोरा ता. यकाबा पारडकर नमुना 33 Dhanora,Hadagaon33.pdf  भुमि अभिलेख
81 उमरी खु. संभाजी नीत देशमुख नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
82 उमरी खु. माहादू वII आबडाजी नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
83 उमरी खु. बाळाजि वII भवानजी नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
84 उमरी खु. सिताराम वII पिराजी नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
85 उमरी खु. टिकाराम वII गोपाळा नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
86 उमरी खु. बसाजी वII लक्षूमन नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
87 उमरी खु. राम वII गोविंदा नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
88 उमरी खु. हरी वII लक्षूमन नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
89 उमरी खु. माहादू वII रामू हरण नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
90 उमरी खु. कृष्णा वII बमनाजी नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
91 उमरी खु. माहादू वII नागोजी राऊत नमुना 33 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
92 उमरी खु. माहादू वII आबडाजी नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
93 उमरी खु. बाळाजि वII भवानजी नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
94 उमरी खु. सिताराम वII पिराजी नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
95 उमरी खु. माहादू वII तगे नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
96 उमरी खु. टिकाराम वII गोपाळा नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
97 उमरी खु. हंसाजी वII लक्षूमन नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
98 उमरी खु. सिवराम वII गोविंदा नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
99 उमरी खु. सखाराम वII  गोविंदा नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
100 उमरी खु. अमृता वII कानोजी नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
101 उमरी खु. हरी वII लक्षूमन नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
102 उमरी खु. महादू वII रागू हरण नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
103 उमरी खु. कृष्णा वII बमनाजी नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
104 उमरी खु. माहादू वII नागोजी राऊत नमुना 34 Umari,Hadgaon33_34pdf  भुमि अभिलेख
अ.क्र. गावाचे नाव व्‍यक्‍तीचे नाव अभिलेखाचा प्रकार PDF फाईल विभागाचे नाव
1 मांडवा किं. अनम सांबन्‍ना राजेन्‍ना खासरा पत्रक अनम सांबन्‍ना राजेन्‍ना  महसुल विभाग
2 नागझरी अन्‍नम साबंन्‍ना राजेन्‍ना खासरा पत्रक अन्‍नम साबंन्‍ना राजेन्‍ना  महसुल विभाग
3 मांडवा किं. कर्ला भुमन्‍ना नरसीमलु खासरा पत्रक कर्ला भुमन्‍ना नरसीमलु  महसुल विभाग
4 मांडवा किं. कर्ला रामलु नरसैय्या खासरा पत्रक कर्ला रामलु नरसैय्या  महसुल विभाग
5 मांडवा किं. काला शेकन्‍ना येलन्‍ना खासरा पत्रक काला शेकन्‍ना येलन्‍ना  महसुल विभाग
6 दिगडी मं, काला शेकन्‍ना येलन्‍ना खासरा पत्रक काला शेकन्‍ना येलन्‍ना  महसुल विभाग
7 दिगडी मं, काला साबंन्‍ना शेकन्‍ना खासरा पत्रक काला साबंन्‍ना शेकन्‍ना  महसुल विभाग
8 नागझरी काल्‍ला नरसीमलु गंगन्‍ना खासरा पत्रक काल्‍ला नरसीमलु गंगन्‍ना  महसुल विभाग
9 मांडवा किं. काल्‍ला नरसीमलु शेकन्‍ना खासरा पत्रक काल्‍ला नरसीमलु शेकन्‍ना  महसुल विभाग
10 दिगडी मं, काल्‍ला शेकन्‍ना येल्लन्‍ना खासरा पत्रक काल्‍ला शेकन्‍ना येल्लन्‍ना  महसुल विभाग
11 मांडवा किं. काल्‍ला सांबन्‍ना शेकन्‍ना खासरा पत्रक काल्‍ला सांबन्‍ना शेकन्‍ना  महसुल विभाग
12 दिगडी मं, कोमपेल्‍ली चिनैय्या अशन्‍ना खासरा पत्रक कोमपेल्‍ली चिनैय्या अशन्‍ना  महसुल विभाग
13 दिगडी मं, कोमपैल्‍ली रामलु अशेन्‍ना खासरा पत्रक कोमपैल्‍ली रामलु अशेन्‍ना  महसुल विभाग
14 नागझरी कोमपैल्‍ली रामलु अशेन्‍ना खासरा पत्रक कोमपैल्‍ली रामलु अशेन्‍ना  महसुल विभाग
15 दिगडी मं, कोला पोशेटी रामेय्या खासरा पत्रक कोला पोशेटी रामेय्या  महसुल विभाग
16 मांडवा किं. गंगाराम लिंगन्‍ना खासरा पत्रक गंगाराम लिंगन्‍ना  महसुल विभाग
17 नागझरी गुंडाल पोशेट्टी राजेन्‍ना खासरा पत्रक गुंडाल पोशेट्टी राजेन्‍ना  महसुल विभाग
18 दिगडी मं, चिनैय्या अशेन्‍ना खासरा पत्रक चिनैय्या अशेन्‍ना  महसुल विभाग
19 किनवट दशरथ नारायण सिधम पाहणी पत्रक दशरथ नारायण सिधम  महसुल विभाग
20 मांडवा किं. नरम काशीराम अशेन्‍ना खासरा पत्रक नरम काशीराम अशेन्‍ना  महसुल विभाग
21 किनवट नरसीमलु गंगन्‍ना पाहणी पत्रक नरसीमलु गंगन्‍ना  महसुल विभाग
22 घोटी नाल्‍याम वैकंन्‍ना मलया खासरा पत्रक नाल्‍याम वैकंन्‍ना मलया  महसुल विभाग
23 किनवट नेम्‍मानी रामलु व्‍यंकन्‍ना पाहणी पत्रक नेम्‍मानी रामलु व्‍यंकन्‍ना  महसुल विभाग
24 घोटी पंडल मलन्‍ना भोजन्‍ना खासरा व पाहणी पंडल मलन्‍ना भोजन्‍ना  महसुल विभाग
25 घोटी पंडल रामन्‍ना भोजन्‍ना पाहणी पत्रक पंडल रामन्‍ना भोजन्‍ना  महसुल विभाग
26 मांडवा किं. पतानी नरसीमलु गंगन्‍ना खासरा पत्रक पतानी नरसीमलु गंगन्‍ना  महसुल विभाग
27 दिगडी मं, पतानी नरसीमलु गंगन्‍ना खासरा पत्रक पतानी नरसीमलु गंगन्‍ना  महसुल विभाग
28 दिगडी मं, पतानी भोजेन्‍ना गंगय्या खासरा पत्रक पतानी भोजेन्‍ना गंगय्या  महसुल विभाग
29 मांडवा किं. पतानी विठ्ठल गंगैय्या खासरा पत्रक पतानी विठ्ठल गंगैय्या  महसुल विभाग
30 मांडवा किं. बंक्‍कना बुचेन्‍ना खासरा पत्रक बंक्‍कना बुचेन्‍ना  महसुल विभाग
31 दिगडी मं, बंडी देवन्‍ना मलय्या खासरा पत्रक बंडी देवन्‍ना मलय्या  महसुल विभाग
32 मांडवा किं. बंडी देवन्‍ना मलैय्या खासरा पत्रक बंडी देवन्‍ना मलैय्या  महसुल विभाग
33 नागझरी बंडी रामलु देवन्‍ना खासरा पत्रक बंडी रामलु देवन्‍ना  महसुल विभाग
34 दिगडी मं, बंडी लचछमन्‍ना अशेन्‍ना खासरा पत्रक बंडी लचछमन्‍ना अशेन्‍ना  महसुल विभाग
35 मांडवा किं. बंडी लच्‍छमन्‍ना अशेन्‍ना खासरा पत्रक बंडी लच्‍छमन्‍ना अशेन्‍ना  महसुल विभाग
36 नागझरी बंडी व्‍यंकन्‍ना बंक्‍कन्‍ना खासरा पत्रक बंडी व्‍यंकन्‍ना बंक्‍कन्‍ना  महसुल विभाग
37 मांडवा किं. बद्दुर संबलु किष्‍टम्‍मा खासरा पत्रक बद्दुर संबलु किष्‍टम्‍मा  महसुल विभाग
38 मांडवा किं. बाशेटी हनमाडलु नागना खासरा पत्रक बाशेटी हनमाडलु नागना  महसुल विभाग
39 नागझरी बासेट्टी गंगाराम बुच्‍चेन्‍ना खासरा पत्रक बासेट्टी गंगाराम बुच्‍चेन्‍ना  महसुल विभाग
40 नागझरी बासेट्टी लिगंन्‍ना बुच्‍चेन्‍ना खासरा पत्रक बासेट्टी लिगंन्‍ना बुच्‍चेन्‍ना  महसुल विभाग
41 दिगडी मं, बोलसेट्टी नरसिमलु राजेन्‍ना खासरा पत्रक बोलसेट्टी नरसिमलु राजेन्‍ना  महसुल विभाग
42 मांडवा किं. बोलसेट्टी नरसीमलु राजेन्‍ना खासरा पत्रक बोलसेट्टी नरसीमलु राजेन्‍ना  महसुल विभाग
43 किनवट भंडार व्‍यंकन्‍ना नरसय्या पाहणी पत्रक भंडार व्‍यंकन्‍ना नरसय्या  महसुल विभाग
44 पाटोदा खु. भिमराव ग्‍यानबा खासरा पत्रक भिमराव ग्‍यानबा  महसुल विभाग
45 अंबाडी भुमन्‍ना गंगन्‍ना पाहणी पत्रक भुमन्‍ना गंगन्‍ना  महसुल विभाग
46 अंबाडी मुडारफ नारायण बुचन्‍ना पाहणी पत्रक मुडारफ नारायण बुचन्‍ना  महसुल विभाग
47 घोटी मोहन नथु भाई पाहणी पत्रक मोहन नथु भाई  महसुल विभाग
48 किनवट मोहन नथु भाई पाहणी पत्रक मोहन नथु भाई  महसुल विभाग
49 घोटी येडल रामन्‍ना भोजन्‍ना खासरा पत्रक येडल रामन्‍ना भोजन्‍ना  महसुल विभाग
50 घोटी राजन्‍ना मलन्‍ना दसर खासरा पत्रक राजन्‍ना मलन्‍ना दसर  महसुल विभाग
51 घोटी राजन्‍ना लिंगन्‍ना खासरा पत्रक राजन्‍ना लिंगन्‍ना  महसुल विभाग
52 अंबाडी रामन्‍ना भोजन्‍ना पाहणी पत्रक रामन्‍ना भोजन्‍ना  महसुल विभाग
53 किनवट रामलु व्‍यंकन्‍ना पाहणी पत्रक रामलु व्‍यंकन्‍ना  महसुल विभाग
54 किनवट लछन्‍ना पोशट्टी पाहणी पत्रक लछन्‍ना पोशट्टी  महसुल विभाग
55 मांडवा किं. शेकन्‍ना बुचन्‍ना खासरा पत्रक शेकन्‍ना बुचन्‍ना  महसुल विभाग
56 दिगडी मं, सटला पोशेट्टी भोजेन्‍ना खासरा पत्रक सटला पोशेट्टी भोजेन्‍ना  महसुल विभाग
57 मांडवा किं. सापेर मलेशु नरसैय्या खासरा पत्रक सापेर मलेशु नरसैय्या  महसुल विभाग
58 मांडवा किं. सापेर लिंगन्‍ना मलेशु खासरा पत्रक सापेर लिंगन्‍ना मलेशु  महसुल विभाग
59 किनवट सिधम नरसिगराव लछन्‍ना पाहणी पत्रक सिधम नरसिगराव लछन्‍ना  महसुल विभाग
60 किनवट सिधम रामलु व्‍यंकन्‍ना पाहणी पत्रक सिधम रामलु व्‍यंकन्‍ना  महसुल विभाग
61 दिगडी मं, सेटपेली ईरन्‍ना संबन्‍ना खासरा पत्रक सेटपेली ईरन्‍ना संबन्‍ना  महसुल विभाग
62 नागझरी सेटपेल्‍लाी गंगन्‍ना देवन्‍ना खासरा पत्रक सेटपेल्‍लाी गंगन्‍ना देवन्‍ना  महसुल विभाग
63 मांडवा किं. सेटपेल्‍ली ईरन्‍ना  सांबन्‍ना खासरा पत्रक सेटपेल्‍ली ईरन्‍ना  सांबन्‍ना  महसुल विभाग
64 नागझरी आनंदा भाज्‍या राजे  कुणबी पाहणी पञक मोडीलिपी आनंदा भाज्‍या राजे  कुणबी  महसुल विभाग
65 नागझरी काळ गंगन्‍ना यमय्या  कुणबी पाहणी पञक मोडीलिपी काळ गंगन्‍ना यमय्या  कुणबी  महसुल विभाग
66 नागझरी गणवानी व.आशेन्‍ना  कुणबी पाहणी पञक मोडीलिपी गणवानी व.आशेन्‍ना  कुणबी  महसुल विभाग
67 अंबाडी गुणाजी व. जंगम कुणबी पाहणी पञक मोडीलिपी गुणाजी व. जंगम कुणबी  महसुल विभाग
68 अंबाडी टेलन व. नरसंभा कुणबी पाहणी पञक मोडीलिपी टेलन व. नरसंभा कुणबी  महसुल विभाग
69 अंबाडी भुजग व. गगंय्या कुणबी पाहणी पञक मोडीलिपी भुजग व. गगंय्या कुणबी  महसुल विभाग
70 अंबाडी मजना व. जंगम कुणबी पाहणी पञक मोडीलिपी मजना व. जंगम कुणबी  महसुल विभाग
71 नागझरी शानमसा बाहाना व. राजेन्‍ना  कुणबी पाहणी पञक मोडीलिपी शानमसा बाहाना व. राजेन्‍ना  कुणबी  महसुल विभाग
72 जि.प.हा.मांडवी नडपीरेड्डी शिवन्ना चिटलावार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मांडवी   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
73 जि.प.हा.मांडवी गांगारेड्डी मल्लेषु यनगुलवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मांडवी   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
74 जि.प.हा.मांडवी फकीरा सदाशिव प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मांडवी   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
75 जि.प.हा.मांडवी रवींद्ररेड्डी नारायरेड्डी एलटीवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मांडवी   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
76 जि.प.हा.मांडवी कमल बापूराव काळे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मांडवी   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
77 जि.प.हा.मांडवी प्रकाश शिवारेड्डी येलटीवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मांडवी   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
78 जि.प.हा.मांडवी भीमारेड्डी लिंगन्ना बाडलवाड प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मांडवी   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
79 केंद्रीय शाळा पळशी ….मृत नागारेड्डी काटपेल्लीवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर केंद्रीय शाळा पळशी   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
80 जिप.कें.प्रा.शा नया कंप व्यंकट लछमन्ना प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जिप.कें.प्रा.शा नया कंप   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
81 प्रा.शा.नागापूर गंगुबाई दामारेडी आलुरवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.नागापूर   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
82 प्रा.शा.लिंगी नरसाबाई हुसेन्ना प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.लिंगी   शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
83 प्रा.शा.किनवट राणीकल्ला व्यंकन्ना प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
84 प्रा.शा.किनवट मधुबाला व्यंकटेश प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
85 प्रा.शा.किनवट बेबी नारायण प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
86 प्रा.शा.किनवट भूलक्ष्मी नरसिम्मा प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
87 प्रा.शा.किनवट गोदावरी नरसय्या प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
88 प्रा.शा.किनवट शोभा दत्तराम प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
89 प्रा.शा.किनवट नारायण समभा प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
90 प्रा.शा.किनवट विजया गौरी गंगाधर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
91 प्रा.शा.किनवट चंद्रमा येघुलू प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
92 प्रा.शा.किनवट …… व्यंकटेशम प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
93 प्रा.शा.किनवट शोभा श्री नारायणराव प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
94 प्रा.शा.किनवट शाशिकला रामलू प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
95 प्रा.शा.किनवट भारता गणपतराव प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
96 प्रा.शा.किनवट विजया गौरी गंगाधर प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
97 प्रा.शा.किनवट मेघमाला हनमल्लू प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
98 प्रा.शा.किनवट सुमन शंकरराव प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
99 प्रा.शा.किनवट शशिकला श्री रामलू प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर प्रा.शा.किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
100 जि.प.हा.मुलांचे किनवट लक्ष्मी राजन प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
101 जि.प.हा.मुलांचे किनवट भगवानळू नरसिंगलु प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
102 जि.प.हा.मुलांचे किनवट भूलक्ष्मी रामलू प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
103 जि.प.हा.मुलांचे किनवट नरसिंगराव शंकय्या बोलावार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
104 जि.प.हा.मुलांचे किनवट मल्लेषु लक्ष्मीराजन शिपूरवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
105 जि.प.हा.मुलांचे किनवट मल्लेशु नाना प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
106 जि.प.हा.मुलांचे किनवट भूमा रेड्डी नरसारेड्डी नीलगिरवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
107 जि.प.हा.मुलांचे किनवट नागोराव भुमन्ना कचकलवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
108 जि.प.हा.मुलांचे किनवट बापूराव विठलराव अन्नमवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
109 जि.प.हा.मुलांचे किनवट वीरेंद्र व्यंकटेशम भाग्यनर्क प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
110 जि.प.हा.मुलांचे किनवट भूमारेड्डी नरसिंगलु निलगिरवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
111 जि.प.हा.मुलांचे किनवट सूर्यदेव विठ्ठलराव पेडाकुलवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
112 जि.प.हा.मुलांचे किनवट मलेशु लक्ष्मीराजन प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
113 जि.प.हा.मुलांचे किनवट नरसन्ना आयेलू देषेटवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
114 जि.प.हा.मुलांचे किनवट व्यंकटराव रामजी अरे प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
115 जि.प.हा.मुलांचे किनवट प्रभाकर रामजी जाधव प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
116 जि.प.हा.मुलांचे किनवट भगवानराव नरसमल्लू सखमवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
117 जि.प.हा.मुलांचे किनवट आशारेड्डी लिंगन्ना रेडलिल प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
118 जि.प.हा.मुलांचे किनवट नरसय्या आयलया देशेटीवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
119 जि.प.हा.मुलांचे किनवट गोवर्धन नरसीमल्लू तोडमवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
120 जि.प.हा.मुलांचे किनवट देवेंद्र व्यंकटेशम प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
121 जि.प.हा.मुलांचे किनवट प्रकाश व्यंकटेश भागानर्क प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
122 जि.प.हा.मुलांचे किनवट भूमन्ना गोविंदा प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
123 जि.प.हा.मुलांचे किनवट नरसिंग नागन्ना मेडपल्लेवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
124 जि.प.हा.मुलांचे किनवट मधुबाला व्यंकटेशं बागानवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
125 जि.प.हा.मुलांचे किनवट अशोक गणपतराव तमडवार प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
126 जि.प.हा.मुलांचे किनवट निरंजन म्मोहनरेड्डी गांगारेडी प्रवेश निर्गम रजिस्‍टर/जनरल रजिस्‍टर जि.प.हा.मुलांचे किनवट  शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद नांदेड
127 दुंड्रा आबाजी वल्द तिमाजी पाटील नमुना 34 Kinwat_Dundra2  भूमि अभिलेख
128 दुंड्रा संभाजी वल्द सुपाजी पाटील नमुना 34 Kinwat_Dundra2  भूमि अभिलेख
129 दुंड्रा मोतीराम वल्द सखाराम नमुना 34 Kinwat_Dundra2  भूमि अभिलेख
130 दुंड्रा कृष्णाजी वल्द राघोजी नमुना 34 Kinwat_Dundra2  भूमि अभिलेख
131 दुंड्रा राजराम वल्द काशीराम नमुना 34 Kinwat_Dundra2  भूमि अभिलेख
132 दुंड्रा तुकाराम वल्द काशीराम नमुना 34 Kinwat_Dundra2  भूमि अभिलेख
133 दुंड्रा आबाजी वल्द तिमाजी मोकदमे कोतवाली नमुना 33 Kinwat_Dundra1  भूमि अभिलेख
134 दुंड्रा संभाजी तुपाजी मो. माळी नमुना 33 Kinwat_Dundra1  भूमि अभिलेख
135 दुंड्रा मोतीराम वल्द सखाराम नमुना 33 Kinwat_Dundra1  भूमि अभिलेख
136 वाळकी बु सटवा  व II राघोजी नमुना 33 Kinwat_walkib_1 भूमि अभिलेख
137 वाळकी बु वयकू व II कृष्णा पाटील नमुना 33 Kinwat_walkib_1 भूमि अभिलेख
138 वाळकी बु उकंडा  व II खंडू पाटील नमुना 33 Kinwat_walkib_1 भूमि अभिलेख
139 वाळकी बु देऊ  व II रावजी पाटील नमुना 33 Kinwat_walkib_1 भूमि अभिलेख
140 वाळकी बु संभा व II वाघजी नमुना 33 Kinwat_walkib_1 भूमि अभिलेख
141 वाळकी बु लक्ष्मण  व II वाघजी नमुना 33 Kinwat_walkib_1 भूमि अभिलेख
142 वाळकी बु उमाजी गोविंदा नमुना 33 Kinwat_walkib_1 भूमि अभिलेख
143 वाळकी बु संभा  व II चंद्रभान नाझरी नमुना 33 Kinwat_walkib_1 भूमि अभिलेख
144 वाळकी बु सटवा  व II  राघोजी,नावला  सटवा नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
145 वाळकी बु वेयकू  व II  कृष्णाजी नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
146 वाळकी बु उकंडा  व II  खंडू पाटील नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
147 वाळकी बु देवबा  व II  रावजी नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
148 वाळकी बु संभा  व II  वाघजी नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
149 वाळकी बु लक्ष्मण वाघजी नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
150 वाळकी बु उमाजी  व II  गोविंदा नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
151 वाळकी बु परवतराव   व II नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
152 वाळकी बु संभा   व II  चंद्रभान नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
153 वाळकी बु सटवा   व II  तुकाराम नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
154 वाळकी बु भाऊ   व II  ज्योतिबा नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
155 वाळकी बु तुळशीराम   व II  शोकीबा नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
156 वाळकी बु उंभा  व II  रावजी गवारी नमुना 34 Kinwat_walkib_2 भूमि अभिलेख
157 वाळकी बु हिरा  व II  बाब जगम नमुना 34 Kinwat_walkib_2