बंद

तहसील

या जिल्ह्यात एकुण सोळा तालुके आहेत

अ.क्र. तह्सिलचे नाव
1 नांदेड
2  अर्धापुर
3 भोकर
4 मुद्खेड
5 बिलोली
6 नायगाव
7 देगलुर
8 मुखेड
9 धर्माबाद
10 उमरी
11 हदगाव
12 हिमायतनगर
13 कंधार
14 लोहा
15 किनवट
16 माहुर