बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
रोहयो अंतर्गत कलम १८ खालील निधि मागणी प्राथम्यक्रमानुसार करणे बाबत 22/07/2022 पहा (438 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,आरक्षण व सोडत सुधारीत कार्यक्रम-हिमायतनगर 26/07/2022 पहा (412 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,आरक्षण व सोडत सुधारीत कार्यक्रम- (कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,व हदगाव) 26/07/2022 पहा (556 KB)
संपादन प्रस्ताव निळा ज. शंकरराव चव्हाण चौक- ब्राम्हणवाडा आमदुरा माळकौठा – कारेगाव फाटा- बाभळी फाटा बेल्लूर फाटा- नायगाव ते राज्यसीमा रस्त्याची सुधारणा करणेबाबत. प्र.जि.मा 83 किमी 0/00 ते 93/700 रस्त्याची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे अंतर्गत ब्राम्हणवाडा बायपास व माळकौठा बायपास साठी मौ.आमदुरा ता. मुदखेड जि.नांदेड 22/07/2022 पहा (1 MB)
अतिरीक्त भुसंपादन प्रस्ताव नारवट सती तलाव क्र. 1 च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. नारवट ता. भोकर जि. नांदेड 22/07/2022 पहा (5 MB)
संपादन प्रस्ताव निळा ज. शंकरराव चव्हाण चौक- ब्राम्हणवाडा आमदुरा माळकौठा – कारेगाव फाटा- बाभळी फाटा बेल्लूर फाटा- नायगाव ते राज्यसीमा रस्त्याची सुधारणा करणेबाबत. प्र.जि.मा 83 किमी 0/00 ते 93/700 रस्त्याची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे अंतर्गत ब्राम्हणवाडा बायपास व माळकौठा बायपास साठी मौ. मुगट ता. मुदखेड जि.नांदेड 22/07/2022 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव निळा ज. शंकरराव चव्हाण चौक- ब्राम्हणवाडा – आमदुरा- माळकौठा – कारेगाव फाटा- बाभळी फाटा -बेल्लूर फाटा- नायगाव ते राज्यसीमा रस्त्याची सुधारणा करणेबाबत. प्र.जि.मा 83 किमी 0/00 ते 93/700 रस्त्याची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे अंतर्गत ब्राम्हणवाडा बायपास व माळकौठा बायपास साठी मौ. माळकौठा ता. मुदखेड जि.नांदेड 22/07/2022 पहा (1 MB)
देवठाणा-पाकीतांडा-कोळगांव-सोनारी-जामदरी- इळेगाव-मौखंडी-सोनारी फाटा ते सौनारी गाव प्रजिमा-12 चा अतिरीक्त प्रस्ताव मौ. कोळगांव खु. ता. भोकर जि.नांदेड 22/07/2022 पहा (2 MB)
बोरवाडी- समंदरवाडी-जांभळी ग्रामीण मार्ग-23 मौ. जांभळी ता. भोकर जि. नांदेड 22/07/2022 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. इजळी ता.मुदखेड येथील बौध्द समाजाच्या स्मशानभुमीसाठी गट क्र.216 क्षेत्र 0.10 हे. आर जमीन संपादन करणेबाबत 22/07/2022 पहा (2 MB)