बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली १९८२ च्या नियमावलीनुसार दि. ०१.०६.१९८२ पासून दि. ३१. १२. २०१५ पर्यंत मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारीत अंतिम जेष्ठता यादी 23/05/2017 पहा (5 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१३ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१२ ते ३१-१२-२०१३ या कालावधीत नियुक्त ) सुधारीत अंतिम ( Revised Final ) जेष्ठता सूची 17/04/2017 पहा (1 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसूली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील कर्मचार्यांची दिनांक ०१-०१-२०१६ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१५ ते ३१-१२-२०१५ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची 24/01/2017 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१५ ते ३१-१२-२०१५ या कालावधीत नियुक्त ) सुधारीत अंतिम ( Revised Final)जेष्ठता सूची 25/10/2016 पहा (185 KB)
तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१६ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१५ ते ३१-१२-२०१५ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची 20/10/2016 पहा (969 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक अंतिम (final ) जेष्ठता सूची. 16/07/2016 पहा (866 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक अंतिम (final ) जेष्ठता सूची. 01/07/2016 पहा (748 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील वहानचालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक जेष्ठता सूची 24/04/2016 पहा (740 KB)
औरंगाबाद विभागातील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१-०१-२०१५ रोजी स्थितिदर्शक जेष्टातासुची . 31/03/2016 पहा (4 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक जेष्ठता सूची.(23/03/2016) 23/03/2016 पहा (288 KB)