बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे धनेगांव ता. जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 145890408/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत .(२५ एप्रिल २०१८) 25/04/2018 पहा (3 MB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे धनेगांव ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 255969195/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत .(२५ एप्रिल २०१८) 25/04/2018 पहा (5 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव राममा-222 मालेगाव निळा तळणी लिबंगाव नाळेश्वर जैतापुर बेटसांगवी सोनखेड रस्त्यावर जैतापुर गावाजवळ भुसंपादन व पोहचमार्गासह पुलाचे बांधकाम करणे प्रजिमा 22 किमी 29/400 जि.नांदेड , कलम 11 पोट कलम (1) ची अधिसुचना ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/04/2018 पहा (536 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव पोलीस मुख्यालय व त्याचे कार्यालयासाठी मौ. धनेगाव व वाजेगाव ता.जि. नांदेड भुसम्पादन , कलम 11 पोट कलम (1) ची अधिसुचना ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/04/2018 पहा (611 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.पाथ्रड ता.मुदखेड जि. नांदेड भुसंपादन करणेबाबत अंतीम निवाडा ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/04/2018 पहा (4 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर कालव्यावरील धर्माबाद शाखा कालव्यावरील R.M. 4 सा.क्र. 340 वितरीका क्र. 16630 मी तसेच एल. एम 1 सबमायनर मौ. येताळा ता.धर्माबाद ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/04/2018 पहा (748 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर कालव्यावरील धर्माबाद शाखा कालव्यावरील व पुच्छा कालव्यावरील वितरीका क्र 1 व वीरतीरण व्यवस्थसचे माती बांधकामे व अस्तीकरण मौ. गुरजवळा ता. धर्माबाद जि. नांदेड ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/04/2018 पहा (635 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव निमटेक वितरीकेवरील उजवा लघु क्र. 1 सा.क्र.1395 ते 2250 मी व त्यावरील डावा उप लघु कालवा क्र. 2 व 3 मौ. हस्सा ता. उमरी जि. नांदेड ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/05/2018 पहा (676 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव धर्माबाद शाखा कालव्याच्या उजवी वितरीका क्र.१ वरुन निघनारी उजवी मायनर क्र.1ची डावी लघु वितरीका क्र.1 धर्माबाद शाखा कालव्यावरुन निघणारी उजवी मायनर क्र.6 व 7 मौ. अतकुर ता. धर्माबाद ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/04/2018 पहा (660 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर कालव्यावरील धर्माबाद शाखा कालव्यावरील वितरन व्यवस्थेसाठी मौ. येवती ता. धर्माबाद ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/04/2018 पहा (623 KB)