बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर उजवी मायनर क्र.1 व धर्माबाद शाखा कालव्यावरुन निघनारी उजवी मायनर क्र. 5 मौ. समराळा ता. धर्माबाद ( १९ एप्रिल २०१८ 19/04/2018 पहा (490 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापुर कालव्यावरील वितरन व्यवस्थेसाठी मौ. बन्नाळी ता. धर्माबाद जि. नांदेड ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/04/2018 पहा (640 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव निमटेक वितरीकेवरील उजवा लघु क्र. 1 सा.क्र.275 ते 1395 मी व त्यावरील डावा उप लघु कालवा क्र. 2 सा.क्र.0 ते 1460 मी मौ. शिंगणापूर ता. उमरी जि. नांदेड ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/04/2018 पहा (649 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव धर्माबाद शाखा कालव्याच्या उजवी वितरीका क्र.१ वरुन निघनारी उजवी मायनर क्र.1ची डावी लघु वितरीका क्र.1 सा.क्र.340 ते 1560 मी मौ.मंगनाळी ता. धर्माबाद ( १९ एप्रिल २०१८ ) 19/04/2018 पहा (632 KB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे पार्डी (मक्ता ) ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 63436869/- हितसंबधिताना मावजे वाटप करणेसाठी निधी मागणीबाबत .(१७ एप्रिल २०१८) 17/04/2018 पहा (3 MB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे खुपसरवाडी ता. जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 49463216/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत .(१७ एप्रिल २०१८) 17/04/2018 पहा (3 MB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे चिंचबन ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 23476710/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत .(१७ एप्रिल २०१८) 17/04/2018 पहा (2 MB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे रहिमपूर तर्फे जांभरून ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 2196635/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत .(१७ एप्रिल २०१८) 17/04/2018 पहा (2 MB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे जांभरून ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 26477175/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत .(१७ एप्रिल २०१८) 17/04/2018 पहा (2 MB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे धनगरवाडी ता. जि. नांदेड येथील अतिरिक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 65412321/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत .(१७ एप्रिल २०१८) 17/04/2018 पहा (3 MB)