बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
अतिरिक्त भुसंपादन निवाडा भारतीय रा. मा. मा. क्र.361 मौ. पळसा ता. हदगांव जि. नांदेड 28/09/2018 पहा (4 MB)
अतिरिक्त भुसंपादन निवाडा भारतीय रा. मा. मा. क्र.361 मौ. गोजेगांव ता. हदगांव जि. नांदेड 28/09/2018 पहा (3 MB)
अतिरिक्त भुसंपादन निवाडा भारतीय रा. मा. मा. क्र.361 मौ. मनाठा ता. हदगांव जि. नांदेड 28/09/2018 पहा (3 MB)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे फत्तेजंगपुर ता. जिल्हा नांदेड येथील अंतिम सुधारित निवाडा रक्कम रुपये 14,31,97,080/- हितसंबधितांना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत (संपादित क्षेत्र 0.8332 हे.आर.). 27/09/2018 पहा (9 MB)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 361 मौजे बाबापूर (मक्ता) ता. अर्धापूर जिल्हा नांदेड येथील . अतिरिक्त क्षेत्राचा निवाडा रक्कम रुपये 2,63,42,733/- हितसंबधितांना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध् करुन देणेबाबत.( अतिरिक्त संपादित क्षेत्र 0.2975 हे.आर) 27/09/2018 पहा (7 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव – वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. यमशेटवाडी . ता. जि. नांदेड भूसंपादन करणे बाबत कलम 19 पोट कलम (1 ) ची अधिसूचना 27/09/2018 पहा (73 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव राममा-222 मालेगाव निळा तळणी लिबंगाव नाळेश्वर जैतापुर बेटसांगवी सोनखेड रस्त्यावर जैतापुर गावाजवळ भुसंपादन व पोहचमार्गासह पुलाचे बांधकाम करणे प्रजिमा 22 किमी 29/400 जि.नांदेड , कलम 19 पोट कलम (1) ची अधिसुचना 27/09/2018 पहा (139 KB)
लोहा न.प. सार्वत्रिक निवडणुक -2018- प्रभागरचना 04/09/2018 पहा (2 MB)
भुसम्पादन कलम 19 खालील अधिसुचना मौ.येलदरी कदमाचीवाडी ता.लोहा जि.नांदेड 30/08/2018 पहा (150 KB)
भुसम्पादन कलम 19 खालील अधिसुचना मौ.येलदरीतांडा (लिम्बोटी) ता.लोहा जि.नांदेड 30/08/2018 पहा (131 KB)