बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.उस्माननगर ता. कंधार जि. नांदेड ( ०३ एप्रिल २०१८ ) 03/04/2018 पहा (1 MB)
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.फकिरदरावाडी ता. कंधार जि. नांदेड ( ०३ एप्रिल २०१८ ) 03/04/2018 पहा (1 MB)
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.बामणी ता. कंधार जि. नांदेड ( ०३ एप्रिल २०१८ ) 03/04/2018 पहा (1 MB)
ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र ८ नांदेड यांच्या कार्यक्षेत्रातील मौ. पांगरी ता.धर्माबाद जि.नांदेड खरेदी पुर्वीची जाहीर नोटीस (३१ मार्च २०१८) 31/03/2018 पहा (526 KB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे पार्डी (मक्ता ) ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त 1.9853 हे. आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 59932290/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी मागणीबाबत.(३१ मार्च २०१८) 31/03/2018 पहा (8 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव – वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. येळेगांव. ता. अर्धापूर नांदेड जि. नांदेड भूमी संपादन करणे बाबत कलम 11 (1 ) ची अधिसूचनेचे शुद्धीपत्रक.(२८ मार्च २०१८) 28/03/2018 पहा (423 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव – वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. देगांव बु. ता. अर्धापूर नांदेड जि. नांदेड भूमी संपादन करणे बाबत कलम 11 (1 ) ची अधिसूचनेचे शुद्धीपत्रक.(२८ मार्च २०१८) 28/03/2018 पहा (484 KB)
भूसंपादन अधिनियम 1894 सुधारीत 1984 च्या कलम 28 अ खालील अंतिम निवाडा .गोदावरी नदी कृती आराखडा जलशुद्धीकरण केंद्र मौ. ब्रह्मपुरी त.जी. नांदेड 28/03/2018 पहा (3 MB)
ईसपुर उजवा कालवा सा. क्र. 127660 मी वरील थेट लाघुवितरिका क्र. 65 च्या सा.क्र. 00 ते 2920 मी मधील बांधकामाकरिता मौ. धानोरा (बु.) ता. उमरी जि .नांदेड . ( ०५ मार्च २०१८) 05/03/2018 पहा (630 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.देगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड ,भूमि संपादन करणे-कलम १४ ची अधिसूचना . ( ०१ मार्च २०१८) 01/03/2018 पहा (388 KB)