बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे बाबापूर (म.) ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 72462762/- हितसंबधिताना वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेाबाबत (संपादित क्षेत्र 2.1632 हे. आर. ).(१२ एप्रिल २०१८) 12/04/2018 पहा (6 MB)
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम ११ खालील अधिसूचना मौ.गोगदरी ता. कंधार जि. नांदेड ( ०३ एप्रिल २०१८ ) 03/04/2018 पहा (2 MB)
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.उस्माननगर ता. कंधार जि. नांदेड ( ०३ एप्रिल २०१८ ) 03/04/2018 पहा (1 MB)
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.फकिरदरावाडी ता. कंधार जि. नांदेड ( ०३ एप्रिल २०१८ ) 03/04/2018 पहा (1 MB)
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.बामणी ता. कंधार जि. नांदेड ( ०३ एप्रिल २०१८ ) 03/04/2018 पहा (1 MB)
ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र ८ नांदेड यांच्या कार्यक्षेत्रातील मौ. पांगरी ता.धर्माबाद जि.नांदेड खरेदी पुर्वीची जाहीर नोटीस (३१ मार्च २०१८) 31/03/2018 पहा (526 KB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे पार्डी (मक्ता ) ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त 1.9853 हे. आर. क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये 59932290/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी मागणीबाबत.(३१ मार्च २०१८) 31/03/2018 पहा (8 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव – वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. येळेगांव. ता. अर्धापूर नांदेड जि. नांदेड भूमी संपादन करणे बाबत कलम 11 (1 ) ची अधिसूचनेचे शुद्धीपत्रक.(२८ मार्च २०१८) 28/03/2018 पहा (423 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव – वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. देगांव बु. ता. अर्धापूर नांदेड जि. नांदेड भूमी संपादन करणे बाबत कलम 11 (1 ) ची अधिसूचनेचे शुद्धीपत्रक.(२८ मार्च २०१८) 28/03/2018 पहा (484 KB)
भूसंपादन अधिनियम 1894 सुधारीत 1984 च्या कलम 28 अ खालील अंतिम निवाडा .गोदावरी नदी कृती आराखडा जलशुद्धीकरण केंद्र मौ. ब्रह्मपुरी त.जी. नांदेड 28/03/2018 पहा (3 MB)