बंद

पुनर्वसन विभाग

 • कार्यालयाचे नांव : पुनर्वसन विभाग,नांदेड
 • पत्ता : अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,नांदेड
 • कर्यालय प्रमुख : उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन),नांदेड
 • शासकीय विभागाचे नांव : पुनर्वसन विभाग,नांदेड
 • कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनिस्त : महसुल व वन विभाग,मंत्रालय मुंबई
 • कार्यक्षेत्र : नांदेड जिल्हा, १६ तालुके.

विशिष्ठ कार्य :

 1. प्रकल्प पुनर्वसनाची कामे करणे.
 2. धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करणे
 3. नांव नोंदणी करुन जेष्ठता यादी अद्यावत ठेवणे
 4. धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे.
 5. जमिन विक्री,गहाण,बक्षी-फेरफार इत्यादीसाठी हस्तांतरणाची परवानगी देणे.
 6. अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन अदा करणे
 7. अ.क्र. १ ते ६ च्या अनुषंगाने इतर कामे करणे

सर्व संबंधीत कर्मचारी:

 1. उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)
 2. अव्वल कारकुन
 3. मंडळ अधिकारी
 4. लिपीक
 5. तलाठी
 6. शिपाई