बंद

पोलीस पाटील भरती 2023 ( उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय सर्व, जिल्हा नांदेड)

  

अ. क्र.                           शीर्षक प्रकाशित तारीख
1 icon  जाहिर प्रगटन   01-01-2024
2 ad जाहिरात   01-01-2024
3 online22 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा  01-01-2024
4 corrig  शुध्दिपत्रक   04-01-2024
5 सुचना पत्रक 04-01-2024
6 पात्र उमेदवारांची यादी 09-01-2024
7 अपात्र उमेदवारांची यादी 09-01-2024
8 महत्वाची सुचना-उमेदवारांनकडे प्रवेशपत्र (हॉलटिकीट) व आधारकार्ड/पॅनकार्ड/ड्रायव्हिंग लायसन्सव/पासपोर्ट /मतदार ओळखपत्र यापैकी एक ओळखीचा मुळ पुरावा असल्यााशिवाय परिक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 12-01-2024
9  आदर्श उत्तरतालिका –  प्रश्नसंच-A   प्रश्नसंच-B     प्रश्नसंच-C    प्रश्नसंच-D 14-01-2024
10  मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची  यादी-  1)नांदेड    2) अर्धापूर    3) भोकर    4) मुदखेड   5)हदगांव    6) हिमायतनगर   7) किनवट   8)माहूर   9)  धर्माबाद    10) उमरी   11)  बिलोली    12)नायगांव    13) देगलूर    14)मुखेड  15)कंधार    16)लोहा
15-01-2024
11 newनिवड व प्रतिक्षा यादी- 1)नांदेड 2) अर्धापूर 3) भोकर 4) मुदखेड 5)हदगांव 6) हिमायतनगर 7) किनवट 8)माहूर 9) धर्माबाद 10) उमरी 11) बिलोली 12)नायगांव 13) देगलूर 14)मुखेड 15)कंधार 16)लोहा   (16.1 सुधारीत निवड व प्रतिक्षा यादी – रुपसिंगतांडा ता. लोहा ) 20-01-2024
12 newलेखी परीक्षेत उमेदवारांना प्राप्त गुणांची यादी 20-01-2024
13 newनिवड यादीवरील आक्षेप घेण्याबाबत सूचना  21-01-2024 
14 newमुलाखतीस पात्र उमेदवारांना लेखी व तोंडी परीक्षेत प्राप्त एकुण गुण- 1)नांदेड  2) अर्धापूर  3)भोकर  4) मुदखेड  5)हदगांव  6) हिमायतनगर  7) किनवट  8)माहूर  9) धर्माबाद  10) उमरी  11) बिलोली  12)नायगांव  13) देगलूर  14)मुखेड  15)कंधार  16)लोहा  22-01-2024