बंद

आयटी शासन निर्णय

Project Subject Date Related Downloads
आधार महाराष्ट्रात आधार नोंदणी आणि अद्यावतीकरणासाठी इकोसिस्टम मजबूत करणे १६ सप्टेंबर २०१७ डाऊनलोड(पिडीएफ,५.७० केबी)
महा आयटी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ स्थापनेबाबत 9 ऑगस्ट २०१६ डाऊनलोड(पिडीएफ,2.११ एमबी)
ई- फेरफार ई- फेरफार प्रणालीमध्ये महसूल अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याबाबत. ४ जुलै २०१९ डाऊनलोड(पिडीएफ,३.१३एमबी)
महाभूमि महाभूमि प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था सक्षम करण्याबाबत ३१ जानेवारी २०१९ डाऊनलोड(पिडीएफ,३.१०एमबी)
सी. एस. सी. आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत केंद्र शासनाच्या CSC 2.0 अंतर्गत मार्गदशगक सुचना १९ जानेवारी २०१८ डाऊनलोड(पिडीएफ,३.३० एमबी)
आधार आधारधारकांच्या गोपनीयतेला चालना – वर्च्युअल आयडी, यूआयडी टोकन आणि मर्यादित केवायसीची अंमलबजावणी १० जानेवारी २०१८ डाऊनलोड(पिडीएफ,६६४केबी)
महापार सन २०१७-१८ पासून गट-अ आणि गट -ब (राजपत्रित ) संवर्गातील अधिकाऱ्याचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने लिहिण्याकरिता समन्वय अधिकार्याची नियुक्ती व EMD (Employee Master Data ) तयार करणेबाबत १५ डिसेंबर २०१७ डाऊनलोड(पिडीएफ,६३३केबी)
जेम शासकीय विभागांनी करावयाच्या कायालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दती धोरणामध्ये सधुारणा केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलची कार्यपद्धती राज्य शासनास वस्तू व सेवा खरेदीसाठी स्विकृत करणेबाबत २४ ऑगस्ट २०१७ डाऊनलोड(पिडीएफ,३१८९केबी)
आधार ओळखीचा पुरावा म्हणून डाउनलोड केलेल्या आधारची (ई-आधार) वैधता – संबंधित २८ एप्रिल २०१७ डाऊनलोड(पिडीएफ,१६६केबी)
जेम शासकीय विभागाांनी करावयाच्या खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दती धोरणामध्ये सुधारणा ०८ डिसेंबर २०१७ डाऊनलोड(पिडीएफ,१५२केबी)
जेम शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियमपुस्तिका ०१ डिसेंबर २०१६ डाऊनलोड(पिडीएफ,२१९२केबी)
ई-गव्हरनन्स मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या अर्धा टक्का निधी ई- गव्हर्नंन्ससाठी वापरण्याबाबत १८ जून २०१० डाऊनलोड(पिडीएफ,२११केबी)
ई-महापरीक्षा पॅन-स्टेट परीक्षा व्यवस्थापन सोल्यूशन म्हणून ई-महापरीक्षा उपयोग करण्यासाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) बाबत १९ सप्टेंबर २०१७ डाऊनलोड(पिडीएफ,५८८केबी)
आयटी-हार्डवेअर संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप , सर्व्हर व इतर आयटी उपकरणांचे आयुष्यमान (Life) ठरविणे व कालबाहय झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट लावणेबाबत ०१ ऑगस्ट २०११ डाऊनलोड(पिडीएफ,८१केबी)
आयटी- सेल जिल्हा आणि तालुका येथील आयटी सुविधा केंद्रे – ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे . २० जुलै २०१७ डाऊनलोड(पिडीएफ,२१९केबी)
आयटी- सेल विविध शासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये कुशल संसाधन व आवश्यक पायाभूत सुविधासह माहिती तंत्रज्ञान कक्ष स्थापन करणे व त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे १० जुलै २०१५ डाऊनलोड(पिडीएफ,१८७केबी)
ई- लिलाव ई -लिलाव शासन निर्णय -(रु. एक लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-लिलाव कार्यप्रणाली लागू करण्याबाबत ) ०३ डिसेंबर २०१४ डाऊनलोड(पिडीएफ,१७४ केबी)
ओफसी नेटवर्क राज्यात ऑपटीकल फायबर केबल नेटवर्क पुरविणाऱ्या कंपन्यांना राईट ऑफ वे देण्याचे शासनाचे धोरण. २७ एप्रिल २००० डाऊनलोड(पिडीएफ,१२३७केबी)
ई-मेल भारत सरकार की ई-मेल नीती. १८ फेब्रुवारी २०१५ डाऊनलोड(पिडीएफ,३०७केबी)
आयटी संसाधानो भारत सरकार के आयटी संसाधानो के इस्तेमाल पर नीती. १८ फेब्रुवारी २०१५ डाऊनलोड(पिडीएफ,२८३केबी)
ई-निविदा ३ लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करणे बाबत. २६ नोव्हेंबर २०१४ डाऊनलोड(पिडीएफ,२७५केबी)
डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल स्वाक्षरीपूर्वी (डीएससी) क्रेडेन्शियलची पडताळणी ११ डिसेंबर २०१३ डाऊनलोड(पिडीएफ,१७१७केबी)
ई-ऑफिस ई-ऑफिस प्रणालीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना २० ऑगस्ट २०१३ डाऊनलोड(पिडीएफ,१०४३केबी)
ई-निविदा १० लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करण्याबाबत १६ जानेवारी २०१३ डाऊनलोड(पिडीएफ,७४केबी)
विडीओ कॉन्फरन्स मंत्रालयात उपलब्ध विडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेबाबत मार्गदर्शक सुचना २६ नोव्हेंबर २०१२ डाऊनलोड(पिडीएफ,१६०३केबी)
महाऑनलाईन महाऑनलाईन संस्थेस संगणकीकृत ७/१२ चा डेटा उपलब्ध करून देणेबाबत २१ नोव्हेंबर २०१२ डाऊनलोड(पिडीएफ,८८केबी)
सेतू सुविधा केंद्रा सेतू सुविधा केंद्रामध्ये जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्या बाबत १० ऑक्टोबर २०११ डाऊनलोड(पिडीएफ,२७८८केबी)
युनिकोड कार्यालयाच्या संगणकीय कामकाजामध्ये युनिकोड आज्ञावलीचा वापर करण्या बाबत १० सप्टेंबर २००८ डाऊनलोड(पिडीएफ,१२२केबी)
आधार आधार (आर्थिक आणि वितरीत दराने,फायदे आणि सेवा इतर अनुदान, वितरण) कायदा, २०१६ २६ मार्च २०१६ डाऊनलोड(पिडीएफ,१४०केबी)
इंटरनेट नेटवर्क नेटवर्क टाकणाऱ्या अभिकरणांना/ संस्थाना मार्गाचा हक्क देण्याबाबतचे शासनाचे धोरण 01 एप्रिल 2006 डाऊनलोड(पिडीएफ,२५१केबी )
ओफसी केबल ऑपटीकल फायबर केबल जाळे टाकणाऱ्या अभिकरणांना मार्गाचा हक्क देण्याबाबतचे शासनाचे धोरण 22 नोव्हेंबर 2001 डाऊनलोड(पिडीएफ,१९४केबी)
ओफसी केबल राज्यात ऑपटीकल फायबर केबल नेटवर्क पुरविणाऱ्या कंपन्यांना राईट ऑफ वे देण्याचे शासनाचे धोरण 27 एप्रिल 2000 डाऊनलोड(पिडीएफ,१२३७केबी)