बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
शिपाई संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 19/07/2021 पहा (545 KB)
जेष्ठता सुची महसूल सहायक अंतिम 01.01.2021 01/07/2021 पहा (141 KB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ रोजीची सुधारीत स्थितीदर्शक अंतिम जेष्ठाता सूची 01/07/2021 पहा (5 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्ठता सूची 01/07/2021 पहा (6 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची जेष्ठता यादी दि.०१.०१.२०१४ 14/05/2021 पहा (6 MB)
अव्‍वल कारकुन संवर्गाची जेष्ठता यादी दि.०१.०१.२०१४ 14/05/2021 पहा (7 MB)
वहान चालक कर्मचा-याची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची जेष्टता सुची 16/03/2021 पहा (573 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील लघुटंकलेखक जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२१ 26/02/2021 पहा (158 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (158 KB)
तलाठी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची स्थितीदर्शक (दि.०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ या कालावधीत नियुक्‍त) जिल्‍हास्‍तरीय अंतिम जेष्‍ठता सूची 30/09/2020 पहा (842 KB)
मा.मॅट च्‍या निदैशानूसार तलाठी संवर्गाची सन १९९७ पासूनची प्रारुप जेष्‍ठता यादी 29/09/2020 पहा (9 MB)