बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
औरंगाबाद विभागातील अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचार्यांची सन १९८२ ते २०१५ या कालावधीची एकत्रीत सुधारित अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द .( २५ ऑक्टोबर २०१७) 25/10/2017 पहा (3 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. २१ जुन १९८२ ते ३१-१२-२०१५ पर्यंत सुधारीत अंतिम जेष्टता यादी व शुद्धी पत्रक .( २६ सप्टेंबर २०१७) 26/09/2017 पहा (6 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. २१ जुन १९८२ ते ३१-१२-२०१५ पर्यंत सुधारीत अंतिम जेष्टता यादी व शुद्धी पत्रक .( २६ सप्टेंबर २०१७) 26/09/2017 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१७ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१६ ते ३१-१२-२०१६ या कालावधीत नियुक्त ) अंतिमजेष्ठता सूची.( २९ जुलै २०१७) 29/07/2017 पहा (947 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१७ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१६ ते ३१-१२-२०१६ या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम ( Final) जेष्ठता सूची.( ०१ जुन २०१७) 01/06/2017 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली १९८२ च्या नियमावलीनुसार दि. ०१.०६.१९८२ पासून दि. ३१. १२. २०१५ पर्यंत अव्वल कारकून संवर्गाची सुधारीत अंतिम जेष्ठता यादी . 24/05/2017 पहा (5 MB)
महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली १९८२ च्या नियमावलीनुसार दि. ०१.०६.१९८२ पासून दि. ३१. १२. २०१५ पर्यंत मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारीत अंतिम जेष्ठता यादी 23/05/2017 पहा (5 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१३ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१२ ते ३१-१२-२०१३ या कालावधीत नियुक्त ) सुधारीत अंतिम ( Revised Final ) जेष्ठता सूची 17/04/2017 पहा (1 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसूली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील कर्मचार्यांची दिनांक ०१-०१-२०१६ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१५ ते ३१-१२-२०१५ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची 24/01/2017 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१५ ते ३१-१२-२०१५ या कालावधीत नियुक्त ) सुधारीत अंतिम ( Revised Final)जेष्ठता सूची 25/10/2016 पहा (185 KB)