बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१५ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१४ ते ३१-१२-२०१४ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची. 06/02/2016 पहा (8 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक १.१.२०१५ रोजीची स्थितिदर्शक जेष्ठता सूची (Final Revised) 29/06/2015 पहा (8 MB)
शिपाई, मंसडळ अधिकारी, अव्वल कारकुन, अंतिम जेष्ठ्ता सूची दिनांक 1.1.2014 आणि तलाठी अंतिम जेष्ठता सूची दिनांक 1.1.2013 रोजीची स्थितीदर्शक 25/08/2014 पहा (9 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक १.१.२०१४ रोजीची स्थितिदर्शक अंतिम सुधारीतजेष्ठता सूची (17/07/2015) 17/07/2015 पहा (3 MB)
लिपीक-नि-टंकलेखक / लघु टंकलेखक संवर्गातील कर्मचारी यांची 1/1/2014 रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्ठता सूची 07/07/2014 पहा (3 MB)
सामान्य सहानुभूतीवादी अंतिम जिवन सूची वर्ग 3 आणि 4 (2011) 01/02/2011 पहा (8 MB)