बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१६ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१५ ते ३१-१२-२०१५ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची 20/10/2016 पहा (969 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक अंतिम (final ) जेष्ठता सूची. 16/07/2016 पहा (866 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक अंतिम (final ) जेष्ठता सूची. 01/07/2016 पहा (748 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील वहानचालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक जेष्ठता सूची 24/04/2016 पहा (740 KB)
औरंगाबाद विभागातील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१-०१-२०१५ रोजी स्थितिदर्शक जेष्टातासुची . 31/03/2016 पहा (4 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक जेष्ठता सूची.(23/03/2016) 23/03/2016 पहा (288 KB)
तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१५ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१४ ते ३१-१२-२०१४ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची. 06/02/2016 पहा (8 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक १.१.२०१५ रोजीची स्थितिदर्शक जेष्ठता सूची (Final Revised) 29/06/2015 पहा (8 MB)
शिपाई, मंसडळ अधिकारी, अव्वल कारकुन, अंतिम जेष्ठ्ता सूची दिनांक 1.1.2014 आणि तलाठी अंतिम जेष्ठता सूची दिनांक 1.1.2013 रोजीची स्थितीदर्शक 25/08/2014 पहा (9 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक १.१.२०१४ रोजीची स्थितिदर्शक अंतिम सुधारीतजेष्ठता सूची (17/07/2015) 17/07/2015 पहा (3 MB)