बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. ब्राम्हणवाडा ता. जि. नांदेड अंतिम निवाडा 28/03/2023 पहा (637 KB)
खाजगी जमीन संपादन करण्याबाबत प्रस्ताव विकास योजन नांदेड (सुधारीत) अंतर्गत सोनाईनगर तरोडा बो. ता. जि. नांदेड कलम १९ खालील अधिसुचना 21/03/2023 पहा (1 MB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाहय्य वळण रस्त्याचे भुसंपादन रामा 247 ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या कामा करिता मौ. दाभड ता. अर्धापूर जि. नांदेड 21/03/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजवा कालव्याच्या पूच्छ कालव्यावरुन निघणारी उजवी मायनर क्र.2 उजवी सबमायनर साखळी क्र. 00 ते 820 मौ. करखेली ता. धर्माबाद जि. नांदेड कलम 19 खालील अधिसुचना 17/02/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव धर्माबाद शाखा कालव्यावरुन निघणारी डावी मायनर क्र.2 साठी गट क्र.175 मौ. बन्नाळी ता. धर्माबाद जि. नांदेड 24/02/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग मौ. असरजन ता. नांदेड या गावातील जमीन संपादन करण्या बाबतचा प्रस्ताव. कलम ११ पोट कलम (१) ची अधिसुचना 06/02/2023 पहा (1 MB)
सिआर- 2019/01 भुसंपादन प्रस्ताव दरेसरसम साठवण तलाव मौ. आंधेगाव ता. हिमायतनगर जि. नांदेड प्रकरणात 12 महिण्याची मुद्दतवाढ बाबत 06/02/2023 पहा (850 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव – भाटेगाव शाखा काल्व्यावरील गिरगाव पुच्छ वितरीका वरील डावी लघु वितरीका क्र. ०६ च्या बांधकामासाठी मौ. मालेगांव ता. अर्धापूर जि.नांदेड 12/01/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव – भाटेगाव शाखा काल्व्यावरील गिरगाव पुच्छ वितरीका वरील डावी लघु वितरीका क्र. ०७ च्या बांधकामासाठी मौ. देगाव कु. ता. अर्धापूर जि.नांदेड 12/01/2023 पहा (2 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३.मौ. भायेगाव ता. उमरी जि. नांदेड 12/01/2023 पहा (1 MB)