बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाहय्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन रा.मा. २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या करिता मौ. खुरगांव ता.जि. नांदेड कलम ११ खालील अधिसुचना 12/09/2023 पहा (572 KB)
भमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 निळा ज. शंकरराव चव्हाण चौक- ब्राह्मणवाडा -आमदुरा -माळकौठा -कारेगाव फाटा -बाभळी फाटा- बेलूर फाटा -नायगाव ते राज्य सीमा रस्त्याची सुधारणा करणे बाबत प्रजीमा ८३ किलोमीटर 0 / 00 ते 93/ 700 रस्त्यची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे अंतर्गत ब्राह्मणवाडा बायपास व माळकवठा बायपास साठी मौजे मुगट तालुका मुदखेड जिल्हा नांदेड 07/09/2023 पहा (682 KB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाहय्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन रामा २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या करिता मौ. खुरगांव ता.जि. नांदेड 03/08/2023 पहा (72 KB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाहय्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन रामा २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या करिता मौ. पुयणी ता.जि. नांदेड 03/08/2023 पहा (503 KB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाहय्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन रामा २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या करिता मौ. नेरली ता.जि. नांदेड 03/08/2023 पहा (563 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव – राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. ७५२ (आय) मौ. लोणी खुर्द ता. अर्धापूर जि. नांदेड 03/08/2023 पहा (3 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , अतिरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव मौ. चिदगिरी ता. भोकर जि. नांदेड 12/07/2023 पहा (399 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग 161- ए ते रस्ता राज्य मार्ग 412 रस्त्यांचे भुसंपादनासह बांधकाम करणे करिता मौ. असरजन ता. जि. नांदेड 27/06/2023 पहा (1 MB)
नांदेड येथे उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भुसंपादन रा. मा. 247 ता. अर्धापूर व नांदेड या कामाकरिता मौ. मरलक बु. ता.जि. नांदेड 27/06/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव दरेसरसम साठवण तलावाच्या बुडीतक्षेत्रासाठी मौ. दरेसरसम ता. हिमायतनगर जि. नांदेड (कलम ११ पोटकलम १ ची अधिसुचना) 27/06/2023 पहा (2 MB)