बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भूसंपादन प्रस्ताव- ईसापुर उजवा कालव्या वरील सा. क्र.118770 मी. वरील उमरी लघु कालव्याच्या कामाकरिता मौ.गोरठा ता.उमरी जि. नांदेड ( १० फेब्रुवारी २०१८). 10/02/2018 पहा (1,011 KB)
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.रहिमपूर खु. ता. जि.नांदेड येथील अंतिम निवाडा ( १० फेब्रुवारी २०१८). 10/02/2018 पहा (5 MB)
अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव पश्चिम वळण रस्ता मौ. हस्सापुर व वाडी बु ता.जि.नांदेड कलम ११ खालील अधिसुचना. ( ०३ फेब्रुवारी २०१८ ). 03/02/2018 पहा (1 MB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे ब्रह्मपुरी ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाड्यामधे दुरुस्ती .( ०३ फेब्रुवारी २०१८ ). 03/02/2018 पहा (7 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.बारसगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड ,अंतिम निवाडा. (०३ फेब्रुवारी २०१८). 03/02/2018 पहा (8 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव कदमाचीवाडी साठवण तलावासाठी मौ. कदमाचीवाडी ता.लोहा. जि. नांदेड मुदतवाढ बाबतचे पत्र .( २३ जानेवारी २०१८,371KB ). 23/01/2018 पहा (316 KB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे चिंचबन तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील अंतिम निवाड्यात दुरुस्ती . ( १५ जानेवारी २०१८) 15/01/2018 पहा (6 MB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे रहिमपूर तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील सुधारीत निवाडा . ( १५ जानेवारी २०१८) 15/01/2018 पहा (7 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव उमरी लघु कालव्यासाठी मौ. तळेगांव ता. उमरी जि. नांदेड . ( ०९ जानेवारी २०१८ , 640KB) 09/01/2018 पहा (653 KB)
भूसंपादन मुदखेड वितरीका क्र -2 वरील पुच्छ लघु वितरिकेच्या वाढीव लांबीसाठी मौ. चीकाळा ता. मुदखेड जि. नांदेड अंतिम निवाडा . ( ०९ जानेवारी २०१८ ) 09/01/2018 पहा (10 MB)