बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.बारसगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड ,अंतिम निवाडा. (०३ फेब्रुवारी २०१८). 03/02/2018 पहा (8 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव कदमाचीवाडी साठवण तलावासाठी मौ. कदमाचीवाडी ता.लोहा. जि. नांदेड मुदतवाढ बाबतचे पत्र .( २३ जानेवारी २०१८,371KB ). 23/01/2018 पहा (316 KB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे चिंचबन तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील अंतिम निवाड्यात दुरुस्ती . ( १५ जानेवारी २०१८) 15/01/2018 पहा (6 MB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे रहिमपूर तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील सुधारीत निवाडा . ( १५ जानेवारी २०१८) 15/01/2018 पहा (7 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव उमरी लघु कालव्यासाठी मौ. तळेगांव ता. उमरी जि. नांदेड . ( ०९ जानेवारी २०१८ , 640KB) 09/01/2018 पहा (653 KB)
भूसंपादन मुदखेड वितरीका क्र -2 वरील पुच्छ लघु वितरिकेच्या वाढीव लांबीसाठी मौ. चीकाळा ता. मुदखेड जि. नांदेड अंतिम निवाडा . ( ०९ जानेवारी २०१८ ) 09/01/2018 पहा (10 MB)
डोणगाव वितरिकेवरील आर. एम .1 व एल. एम.मौ. रोहिपिंपलगाव ता. मुदखेड अंतिम निवडा .(०९ जानेवारी २०१८ ) 09/01/2018 पहा (6 MB)