बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव दरेसरसम साठवण तलावाच्या बुडीतक्षेत्रासाठी मौ. पवना ता. हिमायतनगर जि. नांदेड (कलम ११ पोटकलम १ ची अधिसुचना) 27/06/2023 पहा (2 MB)
कनकवाडी साठवण तलाव ता. किनवट जि. नांदेड बुडीत क्षेत्रासाठी लागणार्या जमिनीचा भुसंपादन प्रस्ताव मौ. कनकवाडी ता. किनवट जि. नांदेड 26/06/2023 पहा (2 MB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाहय्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन रामा २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या करिता मौ. वाडी बु. ता.जि. नांदेड कलम ११ खालील अधिसुचना 23/06/2023 पहा (2 MB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाहय्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन रामा २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या करिता मौ. चिमेगांव ता.जि. नांदेड कलम ११ खालील अधिसुचना 23/06/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव निमटेक वितरीकेवरील निघणारी डावी मायनर क्र. ६,७ व ८ तसेच उजवी मायनर क्र. ३ व ४ साठी मौ. कारेगांव ता. धर्माबाद जि. नांदेड कलम ११ खालील अधिसुचना 23/06/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव- दरेसरसम साठवण तलावाच्या बुडीतक्षेत्रासाठी मौ. आंधेगांव त. हिमायतनगर जि. नांदेड 23/06/2023 पहा (2 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. शंखतिर्थ ता. मुदखेड जि. नांदेड 19/06/2023 पहा (2 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. देवापूर ता. मुदखेड जि. नांदेड 19/06/2023 पहा (3 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. अमदुरा ता. मुदखेड जि. नांदेड 19/06/2023 पहा (5 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ , भुसंपादन प्रस्ताव मौ. ईजळी ता. मुदखेड जि. नांदेड 19/06/2023 पहा (2 MB)